ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 1 ЮНИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца, ани­ма­цио­нен филм 14:40 Пе­се­нен кон­курс “Ки­но­то – моя лю­бов, моя пе­сен” Меж­ду­на­ро­ден фес­ти­вал за дет­ско ме­дий­но из­кус­тво “Ар­ле­кин” 2019 /1 част/ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 Недя­лко Йор­да­нов и Емил Та­ба­ков/п/ 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Бе­лог­рад­чиш­ко­то въс­та­ние – бун­тът на Се­ве­ро­за­па­да 22:00 Те­ле­ви­зио­нен теа­тър: Вче­раш­ни це­лув­ки, тв пос­та­нов­ка /2003 г./, ре­жи­сьор Би­на Ха­ра­лам­пие­ва, в ро­ли­те Стоя­нка Му­та­фо­ва, Геор­ги Ка­лоя­нчев, Ва­сил По­пов, Еми­лия Ра­де­ва и др. 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов, кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Бягство 4-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Чарлз Мар­тин, в ро­ли­те Оли­вия Кол­мън, Кей­ти Люн, Ле­ни Джеймс и др. (14) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Пи­тай БНТ /п/ 03:20 Аре­на спорт /п/ 04:20 Бягство, тв филм/1 епи­зод/п/ (14)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3, еп.11 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2, еп.12 15:30 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.11, еп.13, 14 (пос­ле­ден) 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2, еп.57 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “bTV на 20” – спе­циал­на прог­ра­ма 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, с.2, еп.8, 9 00:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9, еп.19 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, еп.4

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.12 – 15 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.10 09:00 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.3 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.2 11:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.3 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.5 13:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, Ав­стра­лия, 2001), ре­жи­сьор Ан­тоан Фу­куа, в ро­ли­те Ден­зъл Уо­шин­гтън, Итън Хоук, Скот Глен, Том Бе­рин­джър, Снууп Дог, Д-р Дре, Мей­си Грей и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.11 16:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.4 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.6 18:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.4 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.3 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.1 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Дъс­ка­та на дяво­ла” – хо­рър, пси­хот­ри­лър (САЩ, Япо­ния, 2014), ре­жи­сьор Стайлз Уайт, в ро­ли­те Оли­вия Кук, Ана Ко­то, Да­рън Ка­га­сов, Биан­ка Сан­тос и др. [16+] 23:45 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.1 00:45 “Монк” – се­риал, с.8, еп.4 01:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.3 02:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.6 03:45 “Сто­те” – се­риал, с.5, еп.4 04:45 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.13

bTV Comedy

05:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал 06:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2, еп.5, 6 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Фъс­тъ­че­та: Фил­мът” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Стив Мар­ти­но 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 16:30 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5, еп.4, 5 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.3 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8, еп.3 20:30 “Ало, ало” – се­риал, с.9, еп.1, 2 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2, еп.4, 5 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.7, еп.8, 9 00:00 “Фъс­тъ­че­та: Фил­мът” /п/ – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2015) 02:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал

Nova TV

05:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 4 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” – се­риен филм, се­зон 1 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “ФБР” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 1 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 4 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм, се­зон 12 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лу­тън Таун – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ре­динг – Ше­филд Юнай­тед, мач от пе­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Юр­дин­ген – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Барн­зли – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Чел­си – Ли­вър­пул, мач от пе­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чел­си – Фу­лъм (2006-07) /п/ 23:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:25 “Има­те ду­ма­та” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *