ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 АВГУСТ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Ема дет­ски тв филм /Хър­ва­тия, 2016г./ 06:15 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 тв филм /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” тв филм /9 епи­зод/п/ 09:45 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 2 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 10:30 10 000 крач­ки 10:40 Па­риж­ка­та кухня на Триш 2 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:40 Су­пер ка­ме­ри до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:45 Сре­ди­зем­но­мор­ска­та кухня на Триш 6-се­рий­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /Ир­лан­дия, 2009г./ 17:10 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 2 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:20 Со­фия в един сни­ма­чен век до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:45 Как­во ще се слу­чи? 2 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:10 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” тв филм /10 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 4 тв филм /2 епи­зод/ (12) 21:30 Сту­дио УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па” 22:00 Фут­бол: Сре­ща от чет­вър­тфи­на­ли­те на тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па” пряко пре­да­ва­не 00:15 Кар­те­лът на до­нос­ни­ци­те иг­ра­лен филм/п/ (14) 02:00 Бъл­га­рия от край до край 2 /п/ 02:30 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 4 тв филм /2 епи­зод/п/ (12) 03:15 Как­во ще се слу­чи? 2 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:50 Со­фия в един сни­ма­чен век до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 04:10 Браз­ди /п/ 04:40 БНТ на 60 Алекс Сър­ча­джие­ва и Иван Ях­на­джиев/п/

bTV

05:30 “Фит­нес” /п./- се­риал, еп.6 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.9 06:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” /най-доб­ро­то/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.62 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14 еп.144 – 146 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.23 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.36 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп.30 22:30 Пре­мие­ра: “Доб­рият док­тор” – се­риал, с.2 еп.3 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.1 01:00 “Гранд” – се­риал, с.2 еп.3 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.3 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.3

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.9 – 12 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.5 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3 еп.14 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.6 11:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.5 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3 еп.11 13:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.1, 2 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.6 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3 еп.15 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3 еп.12 18:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.6 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.7 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с.7 еп.7 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 Сту­дио “Ли­га Ев­ро­па” 22:00 Пряко, УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па 1/4-фи­нал 00:00 “Ли­га Ев­ро­па” – об­зор

bTV Comedy

05:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ – ко­ме­дий­но шоу 06:00 “Мал­ко­то по­ни” – се­риал, 5 еп.5, 6 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 08:30 “Гранд” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Ле­де­на епо­ха 2: Раз­топ­ява­не­то” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Кар­лос Сал­да­на 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Гранд” /п./ – се­риал 15:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.9 еп.7, 8 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.53 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.6 20:30 Пре­мие­ра: “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.10 еп.19, 20 21:30 Пре­мие­ра: “Шитс Крийк” – се­риал, с.3 еп.6 22:00 “Фит­нес” – се­риал, еп.1, 2 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12 еп.3, 4 00:00 “Ле­де­на епо­ха 2: Раз­топ­ява­не­то” /п./ – ани­ма­ция, ко­ме­дия (САЩ, 2006) 02:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Ро­за­мун­де Пил­хер: Ни­ко­га по­ве­че” – с уч. на Пат­рик Фих­те, Де­нис Цих, Диа­на Кьор­нер и др. 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 8 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 18 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 4 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Санкт Пау­ли – Ай­нтрахт Фран­кфурт, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 Фут­бол: Барн­зли – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Же­льо­на гу­ра – Ло­ко­мо­тив Ку­бан, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Волф­сбург – РБ Лай­пциг, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 20:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Пла­жен во­лей­бол: Со­фия 2020 /п/ 02:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:20 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Дру­го­то ли­це” 10:45 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:20 “Со­циал­на мре­жа”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во” -/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Топ шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Дру­го­то ли­це” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 22:50 “Биз­нес но­ви­ни” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *