ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 АПРИЛ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Мо­ми­че­то гу­щер дет­ски тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016г./ 06:00 Обе­ща­ние­то дет­ски тв филм /Хонг-Конг, 2016г./ 06:15 Сле­ди­те ос­та­ват иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1956г./, ре­жи­сьор Пе­тър Б. Ва­си­лев – Ми­ле­вин, в ро­ли­те: Кра­си­мир Ме­да­рев, Ве­ра Дра­гос­ти­но­ва, Сте­фан Да­наи­лов, Ми­ки Чер­не­ва, Иван Ко­ми­тов и др. 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Джинс 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 14:00 “Двой­ни­кът 15:35 Кни­га на кни­ги­те ани­ма­цио­нен филм /2 се­зон, 3 епи­зод/ 16:00 Ре­ли­гия­та днес 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 Най-доб­ра­та ра­бо­та за ку­че­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 Ев­ро­пей­ци – ис­то­рии за ус­пе­ха 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­бо­та ве­чер с БНТ 22:00 Моят плей­лист 23:00 По све­та и у нас 23:15 Пре­за­реж­да­не 23:20 Сту­дио Х: Хищ­ни­ци и жер­тви иг­ра­лен филм /Че­хия, 2015г./, ре­жи­сьор Ян Пру­ши­нов­ски, в ро­ли­те: Ма­тей Ха­дек, Кри­щов Ха­дек, Ян Ха­йек, Лу­цие Жач­ко­ва, Лу­цие По­ли­шен­ска и др. (12) 01:10 Здра­вей, брат­ко иг­ра­лен филм /п/ 02:45 БНТ на 60 /п/ 04:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/

 bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.3 06:30 “Заб­ра­ве­ният град – цен­тъ­рът на све­та” – до­ку­мен­та­лен филм (Гер­ма­ния) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6 еп.4 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “COOLt” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ На­та­ли Три­фо­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, нов се­зон 5 еп.1 13:00 “Прик­лю­че­ния в Ню Йорк” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, се­меен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Де­ни Гор­дън, в ро­ли­те: Ме­ри-Кейт Ол­сен, Аш­ли Ол­сен, Юд­жийн Ле­ви, Ан­ди Рик­тър, Рай­ли Смит, Боб Са­гет, Джа­ред Па­да­ле­ки и др. 15:00 “Доб­рият док­тор” – се­риал, еп.11 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект, с.4 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Пъ­ту­ва­не до тай­нстве­ния ос­тров” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Брад Пей­тън, в ро­ли­те: Джош Хъ­чер­сън, Дуейн Джон­сън, Май­къл Кейн, Луи Гуз­ман, Ва­не­са Хъ­дженс, Крис­тин Дей­вис и др. 22:00 “Ска­тав­ки” – ко­ме­дия, ешън (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Ке­вин Смит, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Трей­си Мор­ган, Хуан Кар­лос Ер­нан­дес, Ке­вин По­лак, Адам Броу­ди, Ги­йер­мо Диас, Ми­шел Трак­тен­бърг, Ра­ши­да Джоунс и др. 00:10 “Краят на смяна­та” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Дей­вид Ейър, в ро­ли­те: Джейк Джи­лен­хол, Май­къл Пеня, Ана Кен­дрик, На­та­ли Мар­ти­нес и др. [16+] 02:20 “Бри­га­да Нов дом” /п./ – со­циа­лен проект, с.4 03:10 “Мар­ма­лад” /п./

bTV Action

05:15 “Монк” – се­риал, с.7 еп.7 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.21 – 24 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.1 – 3 11:00 “Да Знаеш Как” (2020 г.) – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.20 11:30 “Лю­си” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (Фран­ция, 2014), ре­жи­сьор Люк Бе­сон, в ро­ли­те: Скар­лет Йо­хан­сон, Мор­ган Фрий­ман, Мин-Сик Чой, Пи­ло Ас­бик, Ана­лий Тип­тън и др. 13:30 “Уми­рай труд­но: Денят нас­тъ­пи” – ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джон Мур, в ро­ли­те: Се­бас­тиан Кох, Ме­ри Ели­за­бет Уин­стед, Юлия Сни­гир, Ам­ау­ри Но­лас­ко, Коул Хау­зър, Джай Кор­тни, Брус Уи­лис, Ан­на Сер­геев­на Вяли­ци­на и др. 15:30 “Лон­дон­град” – се­риал, еп.19, 20 17:30 “Да Знаеш Как” (2020 г.) /п./ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.20 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4 еп.12 18:45 “Ми­сия­та не­въз­мож­на” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Бра­йън Де Пал­ма, в ро­ли­те: Том Круз, Джон Войт, Ема­нюел Беар, Хен­ри Чър­ни, Жан Ре­но, Крис­тин Скот То­мас, Ва­не­са Ред­грейв и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Пътят на Юпи­тер” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­на Уа­чов­ски, в ро­ли­те: Ми­ла Ку­нис, Ча­нинг Тей­тъм, Дъг­лас Буут, Еди Ред­мейн, Шон Бийн, Гу­гу Ем­ба­та-Ро, Те­ри Ги­лиъм, Джеймс Д`Ар­си, Ва­не­са Кър­би, Та­пънс Ми­дъл­тън, Ма­риа Дойл Ке­не­ди и др. 00:30 “Краен ре­зул­тат” – ек­шън, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2018), ре­жи­сьор Скот Ман, в ро­ли­те: Дейв Ба­тис­та, Пиърс Брос­нан, Рей Сти­вън­сън, Амит Шах, Але­ксан­дра Ди­ну, Ла­ра Пийк, Мар­тин Форд и др. [14+] 02:30 “Греш­ки от ми­на­ло­то” – три­лър (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Бен Ма­йер­сън, в ро­ли­те: Ей­прил Боул­би, Сид­ни Суий­ни, Син­ди Бъс­би, Кел­си Гри­зуолд и др. 04:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.1, 2

bTV Comedy

05:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п./ – се­риал 06:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, с.2 еп.3, 4 07:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.9, 10 08:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.9 – 12 10:00 “Ма­йор Пейн” – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Ник Ка­съл, в ро­ли­те: Дей­мън Уе­йънс, Май­къл Ай­рън­сайд, Скот Би­тъ­лоу, Ал­бърт Хол и др. 12:00 “Ле­го Ску­би-Ду: Приз­ра­ци в Хо­ли­вуд” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Рик Мо­ра­лес 14:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 15:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 18:30 “Ко­ре­ни” /п./ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 20:30 “Рио” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Кар­лос Сал­даня 22:30 “Съ­ни Бийч” – се­риал, еп.6 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 00:30 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 02:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п./ – се­риал 03:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 04:00 “Мар­къс” /п./ – се­риал

 Nova TV

06:00 “Ме­рием” – се­риен филм /п/ 07:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 16 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Тяхна­та собс­тве­на ли­га” – с уч. на Том Ханкс, Джи­на Дей­вис, Ма­до­на, Ло­ри Пе­ти, Джон Ло­виц, Га­ри Мар­шъл, Роу­зи О’До­нъл, и др. 15:00 “Скъ­па, няма не мо­га” – с уч. на Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Пиърс Брос­нан, Грег Ки­ниър, Крис­ти­на Хен­дрикс, Кел­си Гра­мър, Сет Ма­йерс, Джейн Кър­тин и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Спай­дър­мен: Зав­ръ­ща­не у до­ма” (пре­мие­ра) – с уч. на Том Хо­ланд, Май­къл Кий­тън, Ро­бърт Дау­ни Джу­ниър, Ма­ри­са То­мей, Гуи­нет Пол­троу, Джон Фав­ро, Зен­дая и др. 22:30 “Аз съм но­мер че­ти­ри” – с уч. на Алекс Пе­ти­фър, Ти­мъ­ти Оли­фан­т, Диа­на Аг­рон, Те­ре­за Пал­мър, Ка­лан Ма­ко­лиф, Ке­вин Дю­ранд и др. 00:30 “Въл­чи нрав” – с уч. Ни­къ­лъс Кейдж, Уилям Де­фо, Крис­то­фър Ма­тю Кук и др. 02:30 “Скъ­па, няма не мо­га” – с уч. на Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Пиърс Брос­нан, Грег Ки­ниър, Крис­ти­на Хен­дрикс, Кел­си Гра­мър, Сет Ма­йерс, Джейн Кър­тин и др. /п/ 03:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 16 /п/ 04:20 “Скор­пион” – се­риал, се­зон 3

Nova Sport

09:00 Голф: US Masters 2021 PGA Tour – /п/ 13:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 14:00 Сту­дио “Чем­пиън­шип” – ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Ми­луол – Суон­си Си­ти Чем­пиън­шип – ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип” – ди­рек­тно 17:00 Тае­куон­до: Со­фия 2021 Ев­ро­пей­ско пър­венс­тво, ден 3 – ди­рек­тно 19:30 Ка­ра­бао къп: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 20:00 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – СКА Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал на За­пад­на кон­фе­рен­ция, мач №5 за­пис 21:55 Но­ви­ни 22:00 Голф: US Masters 2021 PGA Tour – ди­рек­тно 02:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не” пре­да­ва­не на WWE (2021) 03:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

 NovaNews

05:15 Биз­не­сът /п/ 05:25 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:30 Ни­чия земя /п/ 07:15 Без ре­зер­ва­ция 07:45 Те­ма­та на NOVA 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Дру­го­то ли­це 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Шоу­биз­нес 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:15 В ера­та на во­до­лея /п/ 15:30 Ус­ко­ре­ние 16:00 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 19:20 Ка­рай нап­ра­во 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Ев­ро­макс 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов /п/ 01:05 Ка­рай нап­ра­во /п/ 01:25 Ера­та на во­до­лея /п/ 01:35 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 02:05 Шоу­биз­нес /п/ 02:30 Ни­чия земя /п/ 03:15 Съ­бу­ди се /п/ Про­че­ти още на: https://www.dnes.bg/tv.php?tv=11269&date=2021-04-10

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *