ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та тв филм /4043 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Вкус­на­та Бъл­га­рия” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:15 Сла­ме­но си­ра­че 5-се­риен дет­ски тв филм /Бъл­га­рия, 1999г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ста­нис­лав Кал­чев, в ро­ли­те: Бо­гос­лав Ан­ге­лов, Ма­рия Ка­вар­джи­ко­ва, Ма­рин Янев и др. 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та тв филм /4044 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Бом­бар­ди­ров­ки­те над Со­фия 22:00 Со­фия тв филм /3 епи­зод/ (14) 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ви­кин­ги­те 3 тв филм /5 епи­зод/ (16) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни /п/ 02:15 Со­фия тв филм /3 епи­зод/п/(14) 03:20 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:20 Ви­кин­ги­те 3 тв филм /5 епи­зод/п/ (16)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “То­мас и прия­те­ли” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, еп. 17 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.4, еп. 3 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.2, еп. 67 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 161 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп.65 21:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 4 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Вът­реш­на си­гур­ност”- се­риал, с.5, еп.7 01:00 “Къ­ща от кар­ти” – се­риал, с.5, еп.6 02:00 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.10 04:50 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 124

bTV Action

06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.6, еп.6 09:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 14 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.4 11:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп. 6 12:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп.3 13:00 “Съп­ру­га под прик­ри­тие” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ,2007), ре­жи­сьор – Джордж Мен­де­лук, ак­тьо­ри Шау­ни Смит, Джи­ни­фър Ко­пинг, Ло­ри Трио­ло, Лин­да Ко, Крис Шелдс, Брен­да Кем­бъл и др. 15:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.6 еп.7 16:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 15 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп.4 18:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.7 19:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.5 20:00 Пре­мие­ра: “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.16 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Братя” – дра­ма (САЩ 2009), ре­жи­сьор Джим Ше­ри­дан, ак­тьо­ри То­би Ма­гуа­йър, Джейк Джи­лен­хол,  На­та­ли Пор­тман, Бей­ли Ме­ди­сън, Сам Ше­пърд, Клиф­тън Ко­линс – млад­ши, Ке­ри Мъ­ли­ган и др. 00:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.16 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.5 02:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2 еп.7 03:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп.4 04:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.7

bTV Comedy

05:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 06:00 ” Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “От­ка­чал­ки” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, Ав­стра­лия, 2012), ре­жи­сьор – П.Дж.Хо­ган, ак­тьо­ри – Лив Шрай­бер, То­ни Ко­лет, Ан­тъ­ни Ла­па­лиа, Ка­ро­лин Гу­дал, Ке­ри Фокс, Ре­бе­ка Гиб­ни, Бе­та­ни Уит­мор, Сам Кларк и др. 12:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 18:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 19:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7 00:00 “От­ка­чал­ки” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, Ав­стра­лия, 2012), ре­жи­сьор – П.Дж.Хо­ган, ак­тьо­ри – Лив Шрай­бер, То­ни Ко­лет, Ан­тъ­ни Ла­па­лиа, Ка­ро­лин Гу­дал, Ке­ри Фокс, Ре­бе­ка Гиб­ни, Бе­та­ни Уит­мор, Сам Кларк и др. 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

Nova TV

05:20 “Мо­тив” – се­риен филм, 4 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу, фи­нал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ко­декс на убий­ство­то” – се­риен филм 01:00 “Мо­тив” – се­риен филм, 4 се­зон 02:00 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм  Nova Sport  Nova Sport 10:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Брис­тъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ре­динг – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 До­ку­мен­та­лен филм 17:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 До­ку­мен­та­лен филм 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Офа­нзи­ва” – из­бра­но 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *