ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:00 Още от деня 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ис­то­рия.bg Мом­чил – Ро­доп­ският цар /п/ 13:30 Въз­ста­нов­ка до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2001г./, ре­жи­сьор Асен Вла­ди­ми­ров 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат тв иг­ра /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /39 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 5 тв филм /11 епи­зод/ (12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /39 епи­зод/п/ 03:15 Ту­ри­зъм.бг /п/ 03:45 Из­вън иг­ра­та 04:15 За­ко­нът на Дойл 5 тв филм /11 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.10 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 “Яго­до­ва лю­бов” – се­риал, еп.5 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7, еп.28 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, еп.4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп.30 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, еп.40 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.4 00:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.22 01:30 “Вът­реш­на си­гур­ност” – се­риал, с.7, еп.1 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.13

bTV Action

05:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп.8 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.4, еп.1 – 4 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.3 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп.8 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.15 11:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.11 12:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.9 13:00 “От­вли­ча­не” – три­лър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Луис Прие­то, в ро­ли­те: Ха­ли Бе­ри, Крис­то­фър Бе­ри, Ма­лиа Роуз, Сейдж Къ­риа и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.4 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп.9 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.10 18:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.16 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Нар­кос” – се­риал, еп.6 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Топ гън” – ек­шън (САЩ, 1986), ре­жи­сьор То­ни Скот, в ро­ли­те: Том Круз, Вал Кил­мър, Тим Ро­бинс, Ке­ли Мак­ги­лис, Мег Ра­йън, Том Ске­рит и др. 00:00 “Нар­кос” – се­риал, еп.6 01:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.16 02:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.4 03:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.10 04:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.12

 bTV Comedy

05:00 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал 06:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.19, 20 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу (2019 про­лет), еп.22, 23 10:00 “Лу­да нощ” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Стив Ка­рел, Ти­на Фей, Марк Уол­бърг, Джеймс Фран­ко, Та­ра­джи Хен­сън, Ко­мън, Уилям Фик­тнър, Крис­тен Уиг, Марк Ръ­фа­ло, Ми­ла Ку­нис и др. 12:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 13:00 “Фит­нес” /п/ – се­риал 14:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.119 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019 про­лет), еп.24, 25 18:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6, еп.20, 21 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.12, еп.7 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.5-7, еп.14 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 Пре­мие­ра: “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.9, еп.6, 7 23:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, еп.1 00:00 “Лу­да нощ” /п/ – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010) 02:00 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал 03:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал

 Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Под прик­ри­тие” – се­риен филм, се­зон 1 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 00:30 “Бе­гъл­ци от бъ­де­ще­то” – се­риен филм 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ди­на­мо Мос­ква – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Ман­ре­са – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 2-ри епи­зод /п/ 18:30 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 16-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Преиг­ра­ва­не от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция”, ди­рек­тно 00:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Офа­нзи­ва” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” – /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *