ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 МАЙ

БНТ -неделя

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Въл­шеб­ни­те при­каз­ки на щур­че­то: Силян Щър­ка 06:30 Спи­ли­тим и Ра­шо – дет­ски тв филм 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та Отец Але­ксей и пътят му към Бо­га /п/ 13:00 Биб­лио­те­ка­та /п/ 14:00 Вре­ме за оби­ча­не – кон­церт с уча­стие­то на: То­ни Ди­мит­ро­ва, дует “Ри­тон”, Крис­ти­на и Ми­хаил Бел­че­ви, дует “Шик” и др. 15:35 Клуб Уинкс – мис­те­рия от дъл­би­ни­те – ани­ма­цио­нен филм /Ита­лия, 2014 г./, ре­жи­сьор Ид­жи­нио Стра­фи 17:00 Джинс /п/ 17:30 Аре­на спорт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па – кла­си­чес­ки ма­чо­ве 5-се­рий­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:50 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Пре­мие­ра БНТ: Рум­ба­та, аз и Ро­нал­до – 8-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 2019 г./, ре­жи­сьор Але­ксан­дър Ко­сев, в ро­ли­те Мар­тин Пау­нов, Мар­тин Ме­то­диев, Ан­гел Хрис­тов, Ил­иан Бож­ков, Деян Дон­ков, Ва­сил Ба­нов и др. 22:50 По све­та и у нас 23:05 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:10 Вре­ме раз­дел­но: На­си­лие­то – дву­се­риен иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част/ (16) 01:35 УЕ­ФА Ли­га Ев­ро­па кла­си­чес­ки ма­чо­ве – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 02:25 Ко­га­то лю­бов­та дой­де в гра­да – иг­ра­лен филм/п/ 04:00 Биб­лио­те­ка­та /п/ 04:55 Пъ­те­ки /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.13 06:30 “Ка­риб­ско прик­лю­че­ние: Гмур­ка­не сред аку­ли­те” – до­ку­мен­та­лен (Гер­ма­ния, 2012), ре­жи­сьор Юр­ген Кли­мек 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.2, еп.6 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.13 13:00 “Ана Ка­ре­ни­на” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2012), ре­жи­сьор Джо Райт, в ро­ли­те Кий­ра Най­тли, Джуд Лоу, Ерън Тей­лър-Джон­сън, Ма­тю Мак­фа­дън, Еми­ли Уот­сън, Али­сия Ви­кан­дер, До­нъл Глий­сън, Ка­ра Де­ла­вин, Ке­ли Мак­до­налд, Ми­шел До­къ­ри и др. 15:30 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п/ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:30 “По­мощ 112” /п/ – риа­ли­ти по­ре­ди­ца 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия – му­зи­кал­но шоу, с.7 21:00 “От люл­ка до гроб” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те Джет Ли, Ди Ем Екс, Марк Да­кас­кос, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън и др. 23:00 “Пре­ца­ка­ни­те” – ек­шън, кри­ми­на­лен, прик­лю­чен­ски (САЩ, Фран­ция, 2010), ре­жи­сьор Сил­ван Уайт, в ро­ли­те Ид­рис Ел­ба, Зоуи Сал­да­на, Джеф­ри Дийн Мор­ган, Крис Евънс, Ос­кар Хай­на­да, Джей­сън Пат­рик и др. 01:00 “Снай­пе­рис­ти 3: Об­са­да­та” – ек­шън, дра­ма, вое­нен (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Уилям Кауф­ман, в ро­ли­те Чар­ли Уе­бър, Скот Ад­кинс, Том Ей­нсли, Ерик Вал­дес, Дан­те Бас­ко и др. 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.13 – 16 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.18 – 20 11:00 “Доб­ре дош­ли в джун­гла­та” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (Пуер­то Ри­ко, САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор Роб Мел­цър, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Адам Броу­ди, Роб Хю­бъл, Ме­гън Буун, Крис­тен Шал и др. 12:45 “Аз, ро­бо­тът” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, 2004), ре­жи­сьор Алекс Про­йас, в ро­ли­те Уил Смит, Бри­джит Мой­на­хан, Брус Грий­нуд, Джеймс Кро­муел, Алън Ту­дик, Шая Ла­Баф и др. 15:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.6, 7 17:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.19 17:30 Пре­мие­ра: “Да Знаеш Как” – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с.2, еп.2 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3, еп.6, 7 19:00 “Тран­спор­тер: Но­во на­ча­ло” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Фран­ция, Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Ка­мий Дьо­ла­мар, в ро­ли­те Ед Скрейн, Лоан Ша­ба­нол, Рей Сти­вън­сън, Ленн Кудр­явиц­ки, Тат­яна Пай­ко­вич, Ра­ди­во­йе Бук­вич, Ми­каел Бък­стон и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Вой­на­та за пла­не­та­та на май­му­ни­те” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Мат Рийвс, в ро­ли­те Ан­ди Сър­кис, Уди Ха­рел­сън, Стив Зан, Те­ри Но­та­ри, Тай Ол­сън, То­би Ке­бъл, Амая Ми­лър, Джу­ди Гриър и др. 01:00 “Блейд” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър, хо­рър (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Сти­вън Но­рин­гтън, в ро­ли­те:Уес­ли Снайпс, Удо Кир, Крис Крис­то­фер­сън, Сти­вън Дорф, Трей­си Лордс, До­налд Лоуг, Н`Буш Райт и др. [16+] 03:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с5, еп.23 04:00 “Фа­та­лен об­мен” – три­лър, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Том Шел, в ро­ли­те Лин­дзи Хар­тли, Син­ти Уот­роз, Ва­лен­ти­на Но­ва­ко­вич, Вик­то­рия Ко­не­фол, Джей­сън-Шейн Скот и др.

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2, еп.19, 20 07:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6 еп.8 – 11 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 еп.15, 16 10:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 4: Граж­дан­ски пат­рул” – ко­ме­дия (САЩ, 1987), ре­жи­сьор Джим Дрейк, в ро­ли­те: Стив Гу­тен­бърг, Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук, Ша­рън Стоун и др. 12:00 “Ба­ща на че­ти­ри­ма: Щу­ра ва­кан­ция” – ко­ме­дия, се­меен (Да­ния, 2015), ре­жи­сьор Джа­ко­мо Кам­пео­то, в ро­ли­те Си­гурд Фи­лип Дал­гас, Еми­ли Вер­нер Зе­мел­рот, Ка­ро­лин Хам, Рас­мус Йон­бек и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 16:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 20:30 “Елф” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Джон Фав­ро, в ро­ли­те Уил Фе­ръл, Джеймс Каан, Боб Ню­харт, Ед­уард Ас­нър, Ме­ри Стий­нбър­гън, Зоуи Де­ша­нел, Май­къл Лър­нър, Пи­тър Дин­клидж, Фей­зон Лав и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с.8, еп.1, 2 23:30 “Ало, ало” /п/ – се­риал 00:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 02:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 04:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” /п/ – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Мо­же би лю­бов”- с уч. на Ли­са Вел­хел, Май­къл Шенкс, Ми­ран­да Фри­гън и др. 14:15 “Къ­ща­та на пла­жа” (пре­мие­ра) – с уч. на Мин­ка Ке­ли, Ан­ди Мак­дауъл, Чад Май­къл Мъ­ри, Ма­кен­зи Ве­га и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път”- пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Един за друг” (пре­мие­ра)- риа­ли­ти, фи­нал 21:30 “Бър­ло­га на крад­ци” – с уч. на Дже­рард Бът­лър, Паб­ло Шрай­бър, О’Шей Джак­сън мл., Фиф­ти Сент и др. 00:10 “Опе­ра­ция “Ес­ко­бар” – с уч. на Бра­йън Кран­стън, Джон Ле­гуи­зиа­мо, Даян Крю­гер, Джей­сън Ай­зъкс и др. 04:10 “Мо­же би лю­бов”- с уч. на Ли­са Вел­хел, Май­къл Шенкс, Ми­ран­да Фри­гън и др. /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ак Барс – Са­ла­ват Юл­аев, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Норт­хямптън Таун – Нотс Каун­ти, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Кроу­ли Таун – Кол­чес­тър Юнай­тед, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Ени­сей – Же­льо­на гу­ра, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Со­ли­хъл Муурс – Ро­дъ­ръм Юнай­тед, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 08:00 КА­НАЛ 3 на жи­во 09:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Изу­ство по вре­ме на пан­де­мия” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 13:45 “Пар­чеа­та от реал­нос­тта” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:25 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:25 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *