ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 МАРТ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Ину­яша ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 # Ев­ро­па ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Раз­каз­ва­чът и тъм­ни­на­та /Амос Оз/ до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия,2006г./, сце­на­рист То­ма То­мов, ре­жи­сьор Жез­ко Да­ви­дов 14:00 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Чуж­ди па­ри иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2006г./, ре­жи­сьор Лес­ли Грийф, в ро­ли­те: Че­ви Чейс, Пе­не­ло­пи Ан Ми­лър, Ар­манд Аса­нте и др. 16:40 Скри­тият език на па­ри­те: Желя­зна­та лей­ди до­ку­мен­та­лен филм /Че­хия, 2008г./ 17:00 30 го­ди­ни гру­па “Ат­лас” юби­леен кон­церт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то с Мор­ган Фрий­ман 2 10-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2011г./, 1 епи­зод 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър Пат­риар­хът на во­лей­бо­ла 21:15 Чер­но­то ог­нив­че иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2007г./, ре­жи­сьор Улф Хул­тберг, в ро­ли­те: Ми­каел Нюк­вист, Лу­ми Ка­ва­зос, Кейт Дел Кас­ти­йо и др.(14) 22:50 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:05 Чет­вър­та­та власт иг­ра­лен филм /Гер­ма­ния, 2012г./, ре­жи­сьор Де­нис Ган­зел, в ро­ли­те: Мо­риц Лай­тбтрой, Кася Смут­ник, Макс Рид­лет и др.(14) 01:05 В Бе­лия дом на Оба­ма се­риен до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/п/ 02:05 Сту­дио “Х”: Не уби­вай тв филм /5 и 6 епи­зод/п/(12) 04:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то с Мор­ган Фрий­ман 2 се­риен до­ку­мен­та­лен филм /1 епи­зод/п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п./ 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.21, 22 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4, еп.7, 8 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2 еп.3 13:00 “Бас­ма­ти блус” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, му­зи­ка­лен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Дон Ба­рън, в ро­ли­теБ­ри Лар­сън, Ут­карш Ам­буд­кар, До­налд Съ­дър­ланд, Скот Ба­кю­ла, Да­лип Та­хил и др. 15:10 Пре­мие­ра: “Ис­то­рия­та на ед­на ру­сал­ка” – прик­лю­чен­ски, дра­ма, се­меен (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Дъс­тин Рай­кърт, в ро­ли­те: Кей­тлин Кар­май­къл, Сид­ни Ско­шия, Дже­ри О`Ко­нъл, Ба­ри Бос­туик и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия – му­зи­кал­но шоу, с.6 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 22:30 “Убий­ство по уче­бник” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2002), ре­жи­сор: Бар­бет Шрьо­дер, в ро­ли­те: Сан­дра Бъ­лок, Бен Чап­лин, Ра­йън Гос­линг, Май­къл Пит, Аг­нес Брук­нър, Крис Пен и др. 00:50 “Дру­га­та съп­ру­га” – три­лър, дра­ма (тв филм, САЩ 2016), ре­жи­сьор Ник Ла­йън,, в ро­ли­те: Ким­бър­ли Хюз, Тоня Кей, Крис­тин Скла­фа­ни, Ник Прин­си­пи, Марк Грос­ман и др. 02:40 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал, с.4, еп.8 03:00 “Тър­си се…” /п./ 03:50 “120 ми­ну­ти” /п./

bTV Action

06:00 “Ро­бо и Страш­ко” /п./ – ани­ма­ция, еп.5, 6 07:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция, еп.7, 8 08:00 Ма­ра­тон: “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.10, 11, 12 10:45 “Тру­ден за уби­ва­не” /п./ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Брус Мал­мът, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Ке­ли ЛеБ­рок, Уилям Сад­лър, Фре­де­рик Ко­фин и др. 12:45 “Хро­ни­ки­те на Ри­дик” /п./ – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Дей­вид Туи, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Тан­ди Ню­тън, Колм Фиор, Джу­ди Денч, Карл Ър­бън, Але­кса Да­ва­лос, Кийт Дей­вид и др. 15:00 “Стре­ла­та” /п./ – се­риал, с.6 еп.9, 10 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве (2019), еп.9 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – най-доб­ро­то (2018) 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4, еп.4 18:45 “Чен­ге­то от Бе­вър­ли Хилс 2” /п./ – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1987), ре­жи­сьор То­ни Скот, в ро­ли­те: Еди Мър­фи, Джъдж Рай­нхолд, Юр­ген Прох­нов, Бри­ги­те Нил­сен и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 Ек­шън уи­кенд: “Опа­сен гост” – ек­шън, три­лър (САЩ, Бел­гия, Бъл­га­рия, 2004), ре­жи­сьор Марк Сти­вън Джон­сън, в ро­ли­те: Ро­бърт Де Ни­ро, Джон Тра­вол­та, Май­ло Вен­ти­миля, Ели­за­бет Олин, Диа­на Лю­бе­но­ва, Ка­лин Сър­ме­нов, Сте­фан Ще­рев и др. 23:45 “Над за­ко­на” /п./ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Ан­дрю Дей­вис, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Ша­рън Стоун, Пам Гриър, Хен­ри Сил­ва и др. 01:45 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п./ – се­риал, с.4, еп.11, 12 03:30 “4х4” /п./ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4, еп.4 04:00 “Зло­деи­те на DC Comics” – до­ку­мен­та­лен (САЩ, 2013), ре­жи­сьо­ри Скот Ди­вайн и Джей Ем Ке­ни КИ­НО ТРЕЙ­ЛЪ­РИ Со­фия Плов­див Вар­на Бур­гас След 1 час за­поч­ват

bTV Comedy

06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия ” – се­риал, с.10 еп.3, 4 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.6 еп.6, 7 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5 еп.4-7 10:00 “Шрек за­ви­на­ги” /п./ – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Майк Ми­чъл 12:00 ” Ед” /п./ – ко­ме­дия, спор­тен, се­меен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Бил Ку­ту­рие, в ро­ли­те: Мат ЛеБ­ланк, Джейн Брук, Джийн Рос, Пол Хюит, Джим Ка­вий­зъл и др. 14:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.2 15:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 15:30 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 16:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 20:30 “Мор­де­кай” /п./ – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Дей­вид Кеп, в ро­ли­те: Джо­ни Деп, Оли­вия Мън, Джеф Голд­блъм, Юън Мак­гре­гър, Гуи­нет Пол­троу, Пол Бе­та­ни др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10 еп.3 /п./, 4, 5 00:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 01:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 04:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 04:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят ан­гел па­зи­тел” – с уч. на Али­са Ми­ла­но, Сто­кард Ча­нинг, Иван Сер­гей, Ерик Уин­тър, Крис­тин Бут и др. 14:15 “Мо­же би лю­бов” (пре­мие­ра) – с уч. на Ли­са Вел­хел, Май­къл Шенкс, Ми­ран­да Фри­гън и др. 16:00 “Гур­ме де­тек­ти­ви: Чу­дес­но място да ум­реш” – с уч. на Ди­лън Нийл, Брук Бърнс, Ма­тю Ке­вин Ан­дер­сон, Али Сков­бай, Марк Си­ниър и др. 18:00 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Ме­ха­ни­кът” – с уч. на Джей­сън Стей­тъм, Бен Фос­тър, До­налд Съ­дър­ланд, То­ни Гол­дуин и др. 21:50 “Бър­ло­га на крад­ци” (пре­мие­ра) – с уч. на Дже­рард Бът­лър, Паб­ло Шрай­бър, О’Шей Джак­сън мл., Фиф­ти Сент и др. 01:00 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:30 “Гур­ме де­тек­ти­ви: Мис­те­рии в кухн­ята” – с уч. на Ди­лън Нийл, Брук Бърнс, Ма­тю Ке­вин Ан­дер­сон, Али Сков­бай, Марк Си­ниър и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Порт­смут, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Саутх­ямптън – Тот­нъм Хот­спър (1994-95), пов­то­ре­ние 12:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ар­се­нал – Ман­чес­тър Юнай­тед (2001-02), пов­то­ре­ние 13:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2018-19), 3-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 30-и епи­зод 14:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Рен – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 26-и епи­зод 20:30 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 10-и епи­зод 23:15 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 01:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 30-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:45 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 26-и епи­зод, пов­то­ре­ние 02:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” /п/ 08:30 “Веч­ни­те пес­ни” 09:00 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Офа­нзи­ва” – /п/ 11:45 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” -/п/ 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” -/п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:30 “Спорт в обе­кти­ва” – из­вън­ред­но 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *