ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 НОЕМВРИ

 БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 2 тв филм /10, пос­ле­ден епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те Най-ра­бот­ли­ви­те на­се­ко­ми 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те 2 ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Ге­ният Пи­ка­со тв филм /9 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас 23:30 Моят плей­лист /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 До­мът на вяра­та Отец Ми­хаил от храм “Св. ап. Ан­дрей Пър­воз­ва­ни”, Вар­на /п/ 04:25 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 2 тв филм /10, пос­ле­ден епи­зод/п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.24 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп.2 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.126 (пос­ле­ден) 15:00 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15 еп.135,136 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.5 еп.5 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.87 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.100 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с.20 еп.20 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.6 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.69

 bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.9 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.18 – 21 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.9 09:00 “Чък” – се­риал, еп.1 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3 еп.17 11:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6 еп.12 12:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.1 13:00 “Бат­ман за един ден” – до­ку­мен­та­лен филм 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.10 16:00 “Чък” – се­риал, еп.2 17:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.2 18:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6 еп.13 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3 еп.17 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ел Ча­по” – се­риал, с.3 еп.7 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Кралят на скор­пио­ни­те 2: Въз­хо­дът на вои­на” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, ЮАР, Гер­ма­ния, 2008), ре­жи­сьор Ръ­сел Мъл­ка­хи, в ро­ли­те: Май­къл Ко­пон, Ка­рън Дей­вид, Сай­мън Куор­тър­ман, Том Ву, Ан­дреас Вис­ньев­ски и др. 00:00 “Ел Ча­по” – се­риал, с.3 еп.7 01:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6 еп.13 02:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3 еп.17 03:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.2 04:00 “Чък” – се­риал, еп.2

bTV Comedy

05:00 “Мис Слад­киш” /п/ – се­риал 06:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.7, 8 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Дийп” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ис­па­ния, Бел­гия, САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ху­лио Со­то Гур­пи­де 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 14:30 “Сел­це­то” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 еп.24, с.5 еп.1 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.119 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.72 20:30 Пре­мие­ра: “Сел­це­то” – се­риал, еп.15 22:00 “Кухня” – се­риал, еп.3, 4 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6 еп.4, 5 00:00 “Дийп” /п/ – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ис­па­ния, Бел­гия, САЩ, 2017) 02:00 “Мис Слад­киш” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 8 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ан­ти­те­ла” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 10 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 23 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 8 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 9 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – ЦСКА Мос­ква ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Бил­бао Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ре­динг – Стоук Си­ти Чем­пиън­шип – пов­то­ре­ние 16:00 Фут­бол: Ок­сфорд Си­ти – Норт­хямптън Таун Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – пов­то­ре­ние 17:55 Но­ви­ни 18:00 Дър­жав­но пър­венс­тво по фут­бол за же­ни: Об­зор пре­да­ва­не за бъл­гар­ски фут­бол (2020-21) 18:30 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – СКА Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – ди­рек­тно 21:00 Но­ви­ни 21:15 Фут­бол: Хямптън & Рич­мънд Бо­ро – Ол­дъм Ат­ле­тик Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция за­пис 23:00 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – СКА Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – пов­то­ре­ние 01:00 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Прог­рам­на пау­за

Kanal 3

07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во” – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *