HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 НОЕМВРИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Мал­ка­та До­рит – 4-се­риен иг­ра­лен филм /3 част/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва /п/ 14:45 Све­тът на Япо­ния: Мо­мен­ти от Иши­ка­ва до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 15:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 16:40 Как се пра­ви? – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:25 Све­тът е 7 – об­зор­но пре­да­ва­не за съ­би­тия­та от меж­ду­на­род­на­та по­ли­ти­ка с во­де­щи Ев­ге­ния Ата­на­со­ва-Те­не­ва и Йоа­на Ле­вие­ва-Со­йър 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев – об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:05 Шпио­ни във Вар­ша­ва – тв филм /4, пос­ле­ден епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Урош Пе­рич и “Ма­мбо старс бенд” /Сър­бия, Сло­ве­ния/ Меж­ду­на­ро­ден джаз фес­ти­вал – Бан­ско 2017 00:25 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:05 Здра­ве­то от­бли­зо /п/ 02:45 Мал­ка­та До­рит – иг­ра­лен филм /3 част/п/ 04:25 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­да за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 13:30 Пре­мие­ра: “Г­рад­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 86 15:00 Пре­мие­ра: “И­та­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.152 16:00 Пре­мие­ра: “К­ли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.2, еп. 66 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 848 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 1, еп.39 21:00 “Фе­рма­та” – риа­ли­ти 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “М­ои­те ми­ли съ­се­ди”- се­риал, с.1, еп.55 01:30 “ Ита­лиан­ска­та бул­ка” /п./ – се­риал 02:30 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 731

bTV Action

05:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.13 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 06:30 “А­ва­та: Ле­ген­да за Ан­к” – ани­ма­ция 08:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с. 5 еп. 19 09:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.13 10:00 “Ко­сти” – се­риал, с.10, еп. 6 11:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп. 12 12:00 “По­след­ния­т ко­раб” – се­риал, с.2 ,еп. 3 13:00 “Пре­ца­ка­ни­те” – дра­ма, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Сил­ван Уайт, ак­тьо­ри Ид­рис Ел­ба, Зоуи Сал­да­на, Джеф­ри Дийн Мор­ган и др. 15:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп. 4 16:00 “Го­тъм­” – се­риал, еп.1 17:00 “По­след­ния­т ко­раб” – се­риал, с.2, еп. 4 18:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп. 13 19:00 “Ко­сти” – се­риал, с.10, еп. 7 20:00 Пре­мие­ра: “С­тре­ла­та” – се­риал, с.5, еп. 20 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “С­мър­то­нос­но оръ­жие 1” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1987), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри Том Ат­кинс, Га­ри Бъ­зи,Да­ни Глоу­вър, Мел Гиб­съ­ни др. 00:15 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.20 01:15 “Ко­сти” – се­риал, с.10, еп. 7 02:15 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп.4 03:15 “По­след­ния­т ко­раб” – се­риал, с.2, еп. 4 04:15 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп. 13

bTV Comedy

05:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./- се­риал 06:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” – се­риал 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал 08:00 “К­луб “Ве­се­лие” – се­риал, с.5 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 10:00 “Но­ва в гра­да” – дра­ма,ко­ме­дия,ро­ман­ти­чен (САЩ, Ка­на­да, 2008), ре­жи­сьор Джо­нас Ел­мер, ак­тьо­ри Ре­не Зе­луе­гер, Ха­ри Ко­ник млад­ши, Дж. К. Сим­сън, Сио­бан Фе­лън и др. 12:00 “Му­тра по за­мес­тва­не” – ко­ме­диен се­риал 13:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 13:30 “Т­ео­рия да го­ле­мия взрив” – се­риал 14:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.1 18:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 19:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.4 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.2 22:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – ко­ме­диен се­риал, с.2 23:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.5 00:00 “Но­ва в гра­да” – дра­ма,ко­ме­дия,ро­ман­ти­чен (САЩ, Ка­на­да, 2008), ре­жи­сьор Джо­нас Ел­мер, ак­тьо­ри Ре­не Зе­луе­гер, Ха­ри Ко­ник млад­ши, Дж. К. Сим­сън, Сио­бан Фе­лън и др. 02:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” – се­риал 03:00 “К­луб “Ве­се­лие”            /п/- се­риал 04:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “П­рос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 VIP BROTHER 2017 – риа­ли­ти шоу, фи­нал 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Ко­стю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 5 02:00 “Чу­чу­ли­га­та”- се­риен филм 04:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ан­же – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 12-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:45 Сну­кър: “Ша­мпио­нът на шам­пио­ни­те” 2017, пе­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 BIT СПОРТ (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 BIT СПОРТ (п) 01:00 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 02:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров /п/ 03:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

05:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Ка­лен­дар, хо­рос­коп 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 16:00 “В­се­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:00-06:30 Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *