ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 НОЕМВРИ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Пик­сел Пин­ки ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Строй­ков­ци­те ани­ма­цио­нен филм 06:55 Ину­яша ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг пуб­ли­цис­тив­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Гла­диа­то­ри­те на Рим ани­ма­цио­нен филм /Ита­лия, 2012г./, ре­жи­сьор Ид­жи­нои Стра­фи 16:35 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на иг­рач­ки­те 16:45 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Мел Гиб­сън, Уил Фе­рел, Марк Уол­бърг, Ке­ша, Джон Лит­гоу/п/ 17:30 Бъл­га­рия от край до край 7 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 Ки­но­то сре­щу влас­тта до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2017г./, ре­жи­сьор Олег Ко­ва­чев 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Тео­рия на хао­са иг­ра­лен филм /САЩ, 2008г./, ре­жи­сьор Мар­кос Сие­га, в ро­ли­те: Ра­йън Рей­нолдс, Еми­ли Мор­ти­мър, Стюарт Таун­сенд и др. 22:20 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:35 Сту­дио “Х”: Нощ­та на кръс­то­пътя иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2017г./, ре­жи­сьор Са­ра Хар­динг, в ро­ли­те: Роуън Ат­кин­сън, Бен Кап­лан, Кат­рин Кан­тър и др. 00:10 Съл­зи от ра­дост иг­ра­лен филм /САЩ, 2009г./, ре­жи­сьор Ми­чъл Лих­тен­щайн, в ро­ли­те: Де­ми Мур, Пар­кър Поу­зи, Елън Бар­кин и др. (12) 01:50 Пла­не­та­та Земя 2: Пус­ти­ни до­ку­мен­та­лен филм/п/ 02:40 Лай­ла и Ийв иг­ра­лен филм /п/(14) 04:15 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:00 “Прия­те­ли”/п./- се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9, еп. 5,6 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4, еп.2 13:00 “Би­ли Ме­ди­сън” – ко­ме­дия (САЩ, 1995), ре­жи­сьор – Там­ра Дей­вис , ак­тьо­ри – Адам Сан­длър, Да­рън Мак­гей­вин, Бри­джит Уил­сън-Сам­прас, Брад­ли Уит­форд, Джош Мос­тъл, Норм Мак­до­налд и др. 15:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект с во­де­ща Ма­рия Сил­вес­тър 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Гла­диа­тор” – ек­шън, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Рид­ли Скот, ак­тьо­ри – Ръ­сел Кроу, Хоа­кин Фи­никс, Оли­вър Рийд, Ри­чард Ха­рис, Ко­ни Нил­сен, То­мас Ара­на, Джи­мон Хон­су и др. 23:00 Ме­га­хит: “Здрач”- ек­шън, три­лър, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Кат­рин Хар­дуик, ак­тьо­ри – Ке­лън Лъц, Ро­бърт Па­тин­сън, Крис­тен Стюарт, Кам Ги­ган­дет, Би­ли Бърк, Пи­тър Фа­чи­не­ли,Аш­ли Грийн, Рей­чъл Ле­февр, Ели­за­бет Рий­сър, Ни­ки Рийд, Тей­лър Лаут­нър и др. 01:20 “Опа­сна ми­ше­на” – ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Ке­вин Ке­рауей, ак­тьо­ри – Май­къл Джей Уайт, Макс Ра­йън, Стив Ос­тин, Алън Йейтс, Бо­би Бърнс и др. 02:50 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./- до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 03:40 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу bTV Action bTV Action 05:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп. 7 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал 11:00 “2047: Смър­тна зап­ла­ха” – ек­шън, сай фай, три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Але­сан­дро Ка­по­не, ак­тьо­ри – Да­ни Глоу­вър, Да­рил Ха­на, Май­къл Ма­ди­сън и др. 12:45 “Пти­ца вър­ху жи­ца” – ко­ме­дия, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ,1990), ре­жи­сьор – Джон Ба­дъм, ак­тьо­ри – Мел Гиб­сън, Гол­ди Хоун, Дей­вид Ка­ра­дайн, Бил Дюк, Сти­вън То­бо­лов­ски, Джоан Се­ве­рънс и др. 15:00 “От­кри­ти ра­ни” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Ан­джей Бар­товяк, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Ди Ем Екс, Исая Уо­шин­гтън, Джил Хе­не­си, Бил Дюк, Том Ар­нолд, Май­къл Джей Уайт, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън, Дей­вид Ва­дим, Ева Мен­дес и др 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “От люл­ка до гроб” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор – Ан­джей Бар­товяк, ак­тьо­ри – Джет Ли, Ди Ем Екс, Габ­риел Юн­иън, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Зо­ра­та на пла­не­та­та на май­му­ни­те” – дра­ма, ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Мат Рийвс, ак­тьо­ри – Ан­ди Сър­кис, Джей­сън Кларк, Га­ри Ол­дман, Ке­ри Ръ­сел, Кирк Асе­ве­до, То­би Ке­бел, Ко­ди Смит-Мак­фи, Джу­ди Гриър, Те­ри Но­та­ри и др. 00:30 “Стре­ле­цът” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор – Пиер Мо­рел, ак­тьо­ри – Шон Пен, Жас­мин Трин­ка, Ха­виер Бар­дем, Рей Уин­стън, Марк Рай­лънс, Ид­рис Ел­ба и др. 02:45 “Го­тъм” – се­риал 04:15 Про­че­ти още на: https:/

bTV Comedy

05:00 “Ба­рът” – се­риал 06:00 “Ба­рът” – се­риал, с.3 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 10:00 “Чи­чо Бък” – ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Джон Хю­джис, ак­тьо­ри – Джон Кен­ди, Жоан Луи­за Ке­ли, Га­би Хоф­ман, Ей­ми Ма­ди­ган, Ма­ко­ли Къл­кин, Елейн Бром­ка, Га­ред Браун и др. 12:00 “Как да раз­ка­раш га­дже­то за 10 дни” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор – До­налд Пет­ри, ак­тьо­ри – Кейт Хъд­сън, Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, То­мас Ле­нън, Кат­рин Хан, Адам Гол­дбърг, Май­кал Ми­шел, Ша­лом Хар­лоу и др. 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 16:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 17:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Не­ве­роя­тна ва­кан­ция” – ко­ме­дия (САЩ, 1988), ре­жи­сьор – Хауърд Дойч, ак­тьо­ри – Дан Ак­ройд, Джон Кен­ди, Анет Бе­нинг, Сте­фа­ни Фа­ра­си и др. 22:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 23:30 “Ба­рът” – се­риал 00:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 01:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:30 “По сре­да­та” – се­риал

Nova TV

07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Бе­то­вен ста­ва из­вес­тен” – с уч. на Джо­на­тан Сил­вер­ман, Сти­вън То­бо­лов­ски, Еди Гри­фин, Мой­сес Ар­иас, Дже­ни­фър Фи­ни­гън и др. 15:00 “10 не­ща, кои­то мразя у теб” – с уч. на Хийт Ле­джър, Джу­лия Стайлс, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Же­на на­заем” – с уч. на Адам Сан­длър, Дже­ни­фър Ани­стън, Брук­лин Де­кър, Ни­кол Кид­ман, Ник Суор­дсън и др. 22:20 “Джан­го без око­ви” – с уч. на Джей­ми Фокс, Лео­нар­до Ди Кап­рио, Са­мюел Джак­сън, Крис­тоф Валц, Ке­ри Уо­шин­гтън и др. 01:50 “10 не­ща, кои­то мразя у теб” – с уч. на Хийт Ле­джър, Джу­лия Стайлс, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит и др. /п/ 04:20 “Бе­то­вен ста­ва из­вес­тен” – с уч. на Джо­на­тан Сил­вер­ман, Сти­вън То­бо­лов­ски, Еди Гри­фин, Мой­сес Ар­иас, Дже­ни­фър Фи­ни­гън и др. /п/

Nova Sport

06:00 Край на прог­ра­ма­та 09:00 Сну­кър: “Шам­пио­нът на шам­пио­ни­те” 2018, пе­ти ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Си­ти – Ман­чес­тър Юнай­тед (1993-94), пов­то­ре­ние 14:30 Фут­бол: Мей­дън­хед Юнай­тед – Порт­смут, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, ди­рек­тно 16:25 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Фу­лъм (2005-06), пов­то­ре­ние 16:55 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 17:15 Фут­бол: Ве­рея – Етър, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 19:10 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 22:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Сну­кър: “Шам­пио­нът на шам­пио­ни­те” 2018, шес­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:15 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, за­пис 02:45 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 45-и епи­зод, пов­то­ре­ние 03:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 04:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Денят на жи­во”- из­бра­но 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”- из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Хо­ли­вуд” 12:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *