ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 СЕПТЕМВРИ

bTV

05:10 “Cool…T” /п./- лай­фстайл пре­да­ва­не 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Алекс Кръс­те­ва, Диа­на Лю­бе­но­ва и Же­ни Мар­че­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Бол­ни от лю­бов” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Гри­фин Дън, ак­тьо­ри -Мег Ра­йън, Ма­тю Бро­дъ­рик, Че­ки Ка­рио, Мо­рийн Стей­пъл­тън, Ке­ли Прес­тън  и др. 15:00 “Мас­ти­ле­но сър­це” – прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка (САЩ, Гер­ма­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2008), ре­жи­сьор – Иън Соф­тли, ак­тьо­ри – Сти­вън Греъм, Джим Броуд­бент, Брен­дън Фрей­зър, Ели­за Бе­нет, Пол Бе­та­ни, Хе­лън Ми­рън, Сие­на Ги­ло­ри, Ан­ди Сър­кис, Ли­чард Стрейндж и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Без­край­ният го­деж” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Япо­ния, 2012), ре­жи­сьор – Ни­къ­лъс Сто­лър, ак­тьо­ри – Джей­сън Сий­гъл, Еми­ли Блънт, Али­сън Бри, Крис Прат, Да­ко­та Джон­сън и др. 22:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:30 “Же­на­та на пъ­те­шес­тве­ни­ка във вре­ме­то” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Ро­бърт Швен­тке, ак­тьо­ри – Ар­лис Хауърд, Рей­чъл Ма­ка­дамс, Ерик Ба­на, Рон Ли­винг­стън, Сти­вън То­бо­лов­ски, Алекс Фе­рис, Ми­шел Нол­дън, Джейн Мак­лийн, Брук­лин Прулкс и др. 01:40 “Опа­сна из­нев­яра” – три­лър (Ка­на­да, 2017), ре­жи­сьор – Дей­вид Уи­нинг, ак­тьо­ри – Са­ра Бът­лър, Мар­къс Рос­нър, Пи­тър Бен­сън и др. 03:20 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал 03:50 “120 ми­ну­ти” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

 Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Лю­бов ка­то по кни­га” – с уч. на Чарлз Дъ­тън, Ей­ми Екър, Ди­лън Брус и др. 14:10 “Не­вин­на раз­ход­ка” (пре­мие­ра) – с уч. на Дже­ни­фър Фи­ни­гън, Сам Пейдж, Ли­ни Евънс и др. 16:00 “Но­ра Ро­бъртс: По­лу­нощ в стая­та на сен­ки­те” – с уч. на Дже­ри О’Ко­нъл, Ло­рън Ста­мил, Фей Дъ­науей, Иза­бе­ла Хоф­ман и др. 18:00 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Макс” – с уч. на То­мас Хей­дън Чърч, Джош Уи­гинс, Люк Клай­нтанк, Ло­рън Греъм, Ро­би Амел и др. 22:10 “Смър­то­но­сен про­тив­ник” – с уч. на Джей­ми Фокс, Дже­рард Бът­лър, Колм Мий­ни, Брус Мак­гил, Лес­ли Биб, Ре­джи­на Хол и др. 00:20 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 00:50 “Но­ра Ро­бъртс: По­лу­нощ в стая­та на сен­ки­те” – с уч. на Дже­ри О’Ко­нъл, Ло­рън Ста­мил, Фей Дъ­науей, Иза­бе­ла Хоф­ман и др. /п/ 03:40 “Лю­бов ка­то по кни­га” – с уч. на Чарлз

 bTV Action

06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал 10:45 “На при­цел” –  ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Кео­ни Уак­сман, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Фло­рин Пиер­сик -млад­ши, Джейд Юън и др. 12:30 “Ог­не­ният пръс­тен” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ги­лер­мо дел То­ро, ак­тьо­ри – Чар­ли Хъ­нам, Дие­го Кла­тен­хоф, Ид­рис Ел­ба, Брад, Ро­бърт Ка­зин­ски, Рин­ко Ки­ку­чи, Рон Пър­лман, Макс Мар­ти­ни, Клиф­тън Ко­линс – мл.,  Чар­ли Дей и др. 15:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Твър­де лич­но” – ек­шън, три­лър (Фран­ция, 2008), ре­жи­сьор – Пиер Мо­рел, ак­тьо­ри – Лиъм Ний­сън, Ма­ги Грейс, Джон Грийс, Фам­ке Ян­сен, Ксан­дър Бър­кли, Кей­ти Ка­си­ди, Ли­лънд Ор­сър, Дей­вид Уар­шов­ски и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Не­ка сме чен­ге­та” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Люк Грий­нфилд, ак­тьо­ри – Джейк Джон­сън, Дей­мън Уе­йънс, Роб Ри­гъл, Джеймс Д’Ар­си, Ан­ди Гар­сия и др. 00:00 “Ог­не­ният пръс­тен” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ги­лер­мо дел То­ро, ак­тьо­ри – Чар­ли Хъ­нам, Дие­го Кла­тен­хоф, Ид­рис Ел­ба, Брад, Ро­бърт Ка­зин­ски, Рин­ко Ки­ку­чи, Рон Пър­лман, Макс Мар­ти­ни, Клиф­тън Ко­линс – мл.,  Чар­ли Дей и др. 02:30 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал 04:00 “Ден на под­бо­ра” – дра­ма, спор­тен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Ай­вън Рай­тман, ак­тьо­ри – Ке­вин Кос­тнър, Франк Лан­ге­ла, Ро­за­на Ар­кет, Де­нис Лиъ­ри, Пат­рик Ст. Ес­прит, Те­ри Крюз, Том Уе­линг, Сам Ел­иът, Дже­ни­фър Гар­нър, Елън Бър­стин и др.

bTV Comedy

06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “Кухня” – се­риал 10:00 “Шан­та­ва сед­ми­ца” – ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Шон Ле­ви, ак­тьо­ри – Джей­сън Бей­тман, Ти­на Фей, Джейн Фон­да, Бен Шуарц, Деб­ра Монк, Дакс Ше­пард, Ти­мо­ти Оли­фан­т, Ко­ни Бри­тън, Ко­ри Стол, Роуз Бър­ни, Адам Драй­вър и др. 12:00 “Го­ле­мият Стан” – ко­ме­дия (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Роб Шнай­дер, ак­тьо­ри – Роб Шнай­дер, Ран­ди Ко­тур, Дже­ни­фър Мо­ри­сън, Дей­вид Ка­ра­дайн, Хен­ри Гиб­сан, Скот Уил­сън и др. 14:00 “Ало, ало” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:30 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Сам вкъ­щи 3” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Ра­джа Гос­нел, ак­тьо­ри – Алекс Линц, Олек Кру­па, Риа Кил­стед, Ле­ни фон До­лен, Ма­риан Зел­дес, Скар­лет Йо­хан­сон и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 00:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 02:00 “Кухня” – се­риал 04:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Си­ти – Чел­си (2004-05), пов­то­ре­ние 12:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2018-19), 3-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 26-и епи­зод 13:30 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:00 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 15:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 16:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Рен – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 22-и епи­зод 20:30 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 6-и епи­зод 23:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 26-и епи­зод, пов­то­ре­ние 23:45 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 22-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” /п/ 08:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – /п/ 09:15 Те­ле­мар­кет 09:30 “Хо­ли­вуд” – /п/ 10:00 “Офа­нзи­ва” – /п/ 11:45 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” -/п/ 12:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва -/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

 БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Ину­яша ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Ди­нотряд “Кунг-Фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:50 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва – Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 # Ев­ро­па ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Тър­жес­твен кон­церт “140 го­ди­ни Бъл­гар­ски пар­ла­мент” с уча­стие­то на Со­фий­ска­та фил­хар­мо­ния 14:00 Биб­лио­те­ка­та 15:00 Да спа­зиш обе­ща­ние­то иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1997г./, ре­жи­сьор Шел­дън Ла­ри, в ро­ли­те:Кийт Ка­ра­дайн, Анет О’Тул, Брен­дън Фле­чър, Мо­ри Чай­кин и др. 16:30 Крал­ско ва­рие­тет­но шоу 2015г. 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 120 ми­ну­ти голям смях с Тат­яна Ло­ло­ва /по слу­чай юби­лея на ак­три­са­та/ 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър Бос­на и Хер­це­го­ви­на: Па­зи­те­ли на мос­то­ве/п/ 21:15 Бар­тер /по слу­чай юби­лея на Тат­яна Ло­ло­ва/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2015г./, ре­жи­сьор Ата­нас Кир­яков, в ро­ли­те: Тат­яна Ло­ло­ва, Фи­лип Ав­ра­мов, Ми­хаил Му­та­фов, Кой­на Ру­се­ва, Ка­лин Ве­льов и др. 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Приз­ра­ци­те на Ис­маел иг­ра­лен филм/Фран­ция, 2011г./, ре­жи­сьор Ар­но Деп­ле­шен, в ро­ли­те: Ма­ри­йон Ама­лрик, Ма­рион Ко­тияр, Шар­лот Ген­сбур и др.(12) 00:50 Да спа­зиш обе­ща­ние­то иг­ра­лен филм /п/ 02:20 Сту­дио “Х”: Чер­ве­ният те­ле­фон – шах и мат иг­ра­лен филм /п/ (14) 04:00 На­цио­нал­ни сък­ро­ви­ща на Че­хия: Чеш­ки Крум­лов /п/ 04:15 Джинс Ро­дът на Ор­лин Го­ра­нов/п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Епи­зод” (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *