Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ис­то­рия.bg 9.09.1944г. в уче­бни­ци­те/п/ 13:30 Съв­ре­мен­ни­ци: Зе­тьо­во ви­но до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци ани­ма­цио­нен филм 14:45 Кап­ри тв филм /60 епи­зод/ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /17 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 2 тв филм /10 епи­зод/(12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 тв филм /17 епи­зод/п/ 03:05 Дой­че ве­ле: Шифт 03:20 Кап­ри тв филм /60 епи­зод/п/ 04:15 За­ко­нът на Дойл 2 тв филм /10 епи­зод/п/(12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.24 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.9 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал с.6 еп.39 16:00 “Страх да оби­чаш” – се­риал, с.2 еп.9 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13 еп.88 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.82 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.5 00:30 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.21 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.5 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал 

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, 22 еп. с.5 еп.22, с.6 еп.1 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.17, 18 10:00 “Вой­на­та на Чар­ли Уил­сън” – дра­ма, ко­ме­дия, биог­ра­фи­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2007), ре­жи­сьор Майк Ни­кълс, в ро­ли­те: Том Ханкс, Еми­ли Блънт, Фи­лип Сий­мор Хоф­ман, Ей­ми Адамс, Джу­лия Ро­бъртс и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 15:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.43 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.56 17:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – ту­рис­ти­чес­ко риа­ли­ти (2016), еп.3 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.7 еп.2, 3 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, еп. с.7 еп.7 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еn.7 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 еп.14, 15 23:00 Пре­мие­ра: “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.3 еп.17, 18 00:00 “Вой­на­та на Чар­ли Уил­сън” /п./ – дра­ма, ко­ме­дия, биог­ра­фи­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2007) 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.19 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп.14 – 17 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.5 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.19 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.3 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.15 12:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3 еп.6 12:30 “Ла­би­рин­тът: В об­го­ре­ни­те зе­ми” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Уес Бол, в ро­ли­те: Ди­лън О`Бра­йън, Кая Ско­де­ла­рио, То­мас Броу­ди-Санг­стър, Ки Хонг Лий, Ро­за Са­ла­зар, Джан­кар­ло Ес­по­зи­то, Пат­ри­ша Клар­ксън, Ей­дън Ги­лън и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.6 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.20 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.3 еп.7 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.16 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.4 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.10 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Съп­ро­ти­ва” – вое­нен, дра­ма, ек­шън, ис­то­ри­чес­ки (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Eдуард Зуик, в ро­ли­те: Да­ниел Крейг, Лив Шрай­бър, Джей­ми Бел, Але­кса Да­ва­лос, То­мас Ара­на, Миа Ва­ши­ков­ска и др. 00:30 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.10 01:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.4 02:30 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.6 03:30 “Сто­те” – се­риал, с.3 еп.7 04:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.16

Nova TV

05:20 “Пътят на чес­тта” – се­риен филм /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” (нов се­зон) – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Пътят на чес­тта” – се­риен филм /п/ 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 04:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 /п/

   Nova Sport

10:00 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Бъ­ри, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Све­тов­ни бок­со­ви су­пер се­рии: Меж­ду­на­род­на га­ла­ве­чер в Ека­те­рин­бур­г, Ру­сия /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 20:00 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Блек­пул, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Мил­тън Кийнс Донс – Уим­бъл­дън, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” – /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Офа­нзи­ва” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят с На­де­ли­на Ане­ва” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят с На­де­ли­на Ане­ва” – /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *