HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 ЮНИ

БНТ

05:30 Ди­вия Франк в Аф­ри­ка до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /3 епи­зод/п/ 06:15 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки Дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та Пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди Пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка Пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Мал­ки ис­то­рии Пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­дещ Ирен Ле­ви 15:00 Из­вин­явай, ако те на­ре­ка Лю­бов иг­ра­лен филм /Ис­па­ния, 2014г./, ре­жи­сьор Хоа­кин Ла­мас, в ро­ли­те: Па­ло­ма Блойд, Да­ние­ле Лио­ти, Ире­не Мон­та­ла и др. 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен Ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 19:00 “Ла­че­ни­те обу­вки на бъл­гар­ско­то ки­но. Ани­ма­цион­ни фил­ми 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Пим­па 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:25 Све­тов­на ли­га по во­лей­бол: Бъл­га­рия – Ка­на­да/мъ­же/ пряко пре­да­ва­не от Вар­на 22:30 Шоу­то на Ка­на­ла Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 23:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:45 На нож иг­ра­лен филм /САЩ, 2012г./, ре­жи­сьор Бил Гу­тен­таг, в ро­ли­те: Роб Лоу, Шаф­рън Бъ­роус, Джи­ми Чун и др. 01:25 Шер­лок 4 се­риен тв филм /1 епи­зод/п/ 02:55 Град­че­то “Си­дер Коув” тв филм /15 епи­зод/п/ 03:50 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти /п/ 04:15 Мал­ки ис­то­рии /п/

bTV

05:00 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с.3, еп.1,2 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 Cool…T – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­де­ща Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2, еп.17 13:00 “Го­ле­ми топ­ки” – ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Роу­сън Мар­шъл Тън­бър, ак­тьо­ри – Винс Вон, Бен Сти­лър, Крис­тин Тей­лър, Рип Торн, Джъс­тин Лонг, Сти­вън Рут, Джоел Дей­див Мур, Ханк Аза­рия, Га­ри Коул, Джей­сън Бей­тман, Алън Тю­дик и др. 15:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.1, еп.24 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ска­тав­ки” (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Ке­вин Смитч ак­тьо­ри – Фред Ар­ми­сен, Трей­си Мор­ган, Джим Нор­тън, Брус Уи­лис, Джей­сън Лий, Шон Уилям Скот, Ра­ши­да Джоунс, Адам Броу­ди, Ги­лер­мо Диаз, Ке­вин По­лак, Ми­шел Трах­тен­бърг и др. 22:00 “Спе­циа­лис­тът” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Луис Льо­са, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Род Стай­гър, Джеймс Уудс, Ша­рън Стоун, Ерик Ро­бъртс и др. 00:00 “Пус­тин­ята” – ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор – Вик Ар­мстронг, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Джордж Се­гал, Крис­тиан Ал­фон­со, Джеф­ри Луис, Бо Стар, Май­къл Фи­липс, Мат Ба­таг­лия и др. 02:00 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу 03:30 “Го­ле­ми топ­ки” – ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Роу­сън Мар­шъл Тън­бър, ак­тьо­ри – Винс Вон, Бен Сти­лър, Крис­тин Тей­лър, Рип Торн, Джъс­тин Лонг, Сти­вън Рут, Джоел Дей­див Мур, Ханк Аза­рия, Га­ри Коул, Джей­сън Бей­тман, Алън Тю­дик и др.

bTV Comedy

05:00 “Клуб Ве­се­лие ” /п./- се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.3 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.4 10:00 “За­поз­най ме с ва­ши­те” – ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Джей Роуч, ак­тьо­ри – Ро­бърт де Ни­ро, Бен Сти­лър, Бар­ба­ра Стрeйзанд, Дъс­тин Хоф­ман, Блайт Да­нър , Оуен Уил­сън и др. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “Прия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал 17:30 “Фит­нес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.11, еп.13 19:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на”- се­риал 20:30 “Саб­ри­на” – ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 1995), ре­жи­сьор – Сид­ни По­лак, ак­тьо­ри – Ха­ри­сън Форд, Джу­лия Ор­мънд, Пат­рик Брюел, Фа­ни Ар­дан, Грег Ки­ниър, Ло­рън Хо­ли и др. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.4 23:30 “Прия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли”/п./ – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал

 

bTV Action

05:15 “Злат­но­то мом­че” – се­риал, еп.6 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 08:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.8-10 11:00 “Ла­ван­ту­ла 2” – ужас (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Ник Сай­мън, ак­тьо­ри – Стийв Гу­тен­берг, Май­къл Уин­слоу, Ми­шел Уий­вър и др. 12:45 “От­куп” – дра­ма,ек­шън,три­лър (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Рон Хауърд, ак­тьо­ри – Мел Гиб­сън, Ре­не Ру­со, Лив Шрай­бер, Евън Хен­длер, Ли­ли Тей­лър, Броу­ли Нол­ти, Дел­рой Лин­до, Га­ри Си­нийз и др. 15:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, еп. 5,6 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Опа­сна зо­на” – ек­шън,три­лър (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Сти­вън Се­гал, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Май­къл Кейн, Би­ли Боб Тор­нтън, Р. Лий Ър­ми, Джон Мак­гин­ли, Джоан Чен и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Бой­ни стар­че­та” – ко­ме­дия, спор­тен ( САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Пи­тър Се­гал, ак­тьо­ри – Ро­бърт де Ни­ро, Джон Бер­нтал, Алън Ар­кин, Ким Бей­син­гър, Сил­вес­тър Ста­лоун, Ке­вин Харт, Хан Со­то, Гриф Фърст, Ка­ри Ла­зар и др. 00:00 “Уте­ха” – три­лър, мис­те­рия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Ал­фон­со Пой­рът, ак­тьо­ри – Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Джеф­ри Дийн Мор­ган, Аби Кор­ниш, Ко­лин Фа­рел, Мат Дже­ралд, Хо­се Паб­ло Кан­ти­ло, Мар­ли Шел­тън, Ксан­дър Бер­кли, Ке­ни Джон­сън, Ша­рън Лоу­рънс и др. 02:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, еп. 5,6 04:00 “Бой­ни стар­че­та” – ко­ме­дия, спор­тен ( САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Пи­тър Се­гал, ак­тьо­ри – Ро­бърт де Ни­ро, Джон Бер­нтал, Алън Ар­кин, Ким Бей­син­гър, Сил­вес­тър Ста­лоун, Ке­вин Харт, Хан Со­то, Гриф Фърст, Ка­ри Ла­зар и др.

Nova TV

05:40 “Прос­ти ми” – се­риен филм /п/ 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Пла­жен тийн филм” – с уч. на Рос Линч, Мая Ми­чъл, Грейс Фипс, Га­рет Клей­тън и др. 14:50 “Лох Нес”- с уч. на Тед Дан­сън, Джо­ли Ри­чар­дсън, Иън Холм, Ха­рис Юлин, Джеймс Фрейн и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Спай­дър­мен”- с уч. на То­би Ма­гуа­йър, Уилям Де­фо, Кир­стен Дънст, Джеймс Фран­ко, Клиф Ро­бър­тсън, Роз­ма­ри Ха­рис и др. 22:30 “Де­ло 39” – с уч. на Ре­не Зе­луе­гър, Иън Мак­шейн, Жо­дел Фер­ланд, Брад­ли Ку­пър, Ке­ри О’­Мей­ли и др. 00:40 “Лох Нес”- с уч. на Тед Дан­сън, Джо­ли Ри­чар­дсън, Иън Холм, Ха­рис Юлин, Джеймс Фрейн и др. /п/ 02:40 “Кон­спи­ра­ция: Без­ми­лос­тен лов”- с уч. на Рейф Файнс, Фе­ли­си­ти Джоунс, Би­ли Най, Джу­ди Дей­вис, Хе­ле­на Бо­нам Кар­тър, Сас­кия Рийвс, Оли­вия Уилямс и др. 04:45 “Пла­жен тийн филм” – с уч. на Рос Линч, Мая Ми­чъл, Грейс Фипс, Га­рет Клей­тън и др./п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Ре­динг, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Пи­тър­бъ­ро Юнай­тед – Суин­дън Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ре­динг – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Пър­ви фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Норт­хямптън Таун – Мил­тън Кийнс Донс, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Об­зор на се­зо­на във френ­ска­та Ли­га 1 (2016-17), пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Фут­бол: Джи­лин­гам – Ше­филд Юнай­тед, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 23:15 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Бол­тън Уон­дъ­рърс – Ман­чес­тър Юнай­тед (2009-10), пов­то­ре­ние 23:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:00 Край на прог­ра­ма­та

 

Kanal 3

06:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 07:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:10 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 10:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 11:30 ТОП ШОП 11:45 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:45 Те­ле­мар­кет 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски Live/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:10 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 15:45 Tоп шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 Те­ле­мар­кет 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 23:00 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва 23:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 00:00 “Спорт в обе­кти­ва/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

BiT

05:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 07:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 09:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 най-доб­ро­то от Обе­дник – ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 1 част 13:00 най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 1 част 14:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 1 част 16:30 най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 1 част 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 Уи­кенд но­ви­ни на Би Ай Ти и спорт 19:00 най-доб­ро­то “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 20:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 01:00 най-доб­ро­то от Обе­дник – ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *