ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 10 ЯНУАРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 06:00 Злат­но сър­це 07:00 Пъ­те­ки 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 БНТ на 60 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 12:00 По све­та и у нас 12:30 Аре­на спорт 13:30 Му­зи­ка, му­зи­ка 14:00 Тре­то­то же­ла­ние 15:45 Под­ме­не­ният език 16:15 На­цио­нал­ни сък­ро­ви­ща на Че­хия: Ли­то­ми­шъл 16:30 Но­во­рож­де­ние – кон­церт за прос­ла­ва на Сло­во­то, кое­то ста­на плът 18:00 До­мът на вяра­та 18:30 Не­ви­ди­мият 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 “Бъл­гар­ска ки­но­ве­чер пред­ставя: По­тъ­ва­не­то на Со­зо­пол 22:45 По све­та и у нас 22:55 БГ вер­сия 23:55 Ви­кинг 02:15 БНТ на 60 03:25 Знае­те ли, че … 03:40 Сту­дио Х: Убий­ство­то на све­ще­ния елен

bTV

05:00 “COOLt” /п./ 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, еп.18 06:30 Пре­мие­ра: “Бас­тио­ни на влас­тта” – до­ку­мен­та­лен филм (Гер­ма­ния), част II 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 еп.3 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Фит­нес” – се­риал, еп.17 13:00 “Хар­тие­ни са­мо­лет­че­та” – дра­ма, се­меен (Ав­стра­лия, Япо­ния, 2014), ре­жи­сьор Ро­бърт Ко­нъ­ли, в ро­ли­те: Сам Уър­дин­гтън, Ед Ок­сен­боулд, Де­бо­ра Мей­лман, Те­ри Но­рис, Дей­вид Уе­нъм и др. 15:00 “Ала­ми­нут” – скеч шоу 15:10 “Лу­да нощ” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Стив Ка­рел, Ти­на Фей, Марк Уол­бърг, Джеймс Фран­ко, Та­ра­джи Хен­сън, Ко­мън, Уилям Фик­тнър, Крис­тен Уиг, Марк Ръ­фа­ло, Ми­ла Ку­нис и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “До­нос­ник” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, ОАЕ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор Рик Ро­ман Уо, в ро­ли­те: Дуейн Джон­сън, Сю­зан Са­ран­дън, Джон Бър­нтол, Ба­ри Пе­пър, Май­къл Ке­нет Уилямс и др. 22:30 “Па­па­ра­ци – но­во 20!” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ма­рия Иг­на­то­ва 23:30 “12 го­ди­ни в робс­тво” – дра­ма, ис­то­ри­чес­ки (САЩ, 2013 г.), ре­жи­сьор Стийв Мак­куин, в ро­ли­те: Рут Не­га, Май­къл Ке­нет Уилямс, Га­рет Ди­ла­хант, Са­ра Пол­сън, Куа­вен­жа­ней Уо­лис, Та­ран Ки­лам, Пол Джиа­ма­ти, Пол Дей­но, Май­къл Фас­бен­дър, Брад Пит и др. 02:00 “Сле­ди­те на вой­на­та” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Джон Кар­тър, в ро­ли­те: Ку­ба Гу­динг мл., Кла­рънс Уилямс III, Джон Те­ри, Джак­лин Де­Сан­тис, Ланс Ре­дик, Джей Кей Си­мънс и др. 03:40 “120 ми­ну­ти” /п./

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на ко­та­ра­ка в чиз­ми” – се­риал, еп.25, 26 07:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.6 – 8 10:00 “Не­бес­но царс­тво” – ис­то­ри­чес­ки, вое­нен, дра­ма (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ис­па­ния, Гер­ма­ния, Ма­ро­ко, 2005), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те: Ор­лан­до Блум, Ева Грийн, Лиъм Ний­сън, Май­къл Шийн, Дей­вид Тю­лис, Мар­тон Чо­каш, Дже­ре­ми Ай­рънс, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Ед­уард Нор­тън, Иън Глен и др. 13:00 “Твър­де лич­но” – ек­шън, три­лър (Фран­ция, 2008), ре­жи­сьор Пиер Мо­рел, в ро­ли­те: Лиъм Ний­сън, Ма­ги Грейс, Джон Грийс, Фам­ке Ян­сен, Зан­дър Бър­кли, Кей­ти Ка­си­ди, Ли­лънд Ор­сър, Дей­вид Уор­шоф­ски и др. 14:45 “Kingsman: Злат­ният кръг” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ма­тю Вон, в ро­ли­те: Та­рън Ед­жър­тън, Ко­лин Фърт, Джу­лиан Мур, Ха­ли Бе­ри, Марк Стронг, Ча­нинг Тей­тъм, Ед­уард Хол­крофт, Пед­ро Пас­кал, Ел­тън Джон, Джеф Бри­джис и др. 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3 еп.2, 3 19:00 “Тран­спор­тер” – ек­шън, три­лър (Фран­ция, САЩ, 2002), ре­жи­сьо­ри Луи Ле­те­рие и Ко­ри Юен, в ро­ли­те Джей­сън Стей­тъм, Шу Ки, Мат Шулц, Фран­соа Бер­леан, Рик Янг и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Ели­ми­на­то­ри” – ек­шън (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джеймс Нън, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Стю Бе­нет, Да­ниел Кал­та­джи­ро­не, Джеймс Коз­мо и др. [16+] 00:00 “Вне­зап­на смърт” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Пи­тър Ха­йъмс, в ро­ли­те: Жан-Клод Ван Дам, Пауърс Бут, Рей­мънд Ба­ри, До­риан Хеъ­рууд и др. 02:00 “Тъм­ни­на­та” – хо­рър, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Грег Мак­лийн, в ро­ли­те: Ке­вин Бей­кън, Ра­да Ми­чъл, Да­вид Ма­зуз, Лу­си Фрай, Мат Уолш, Дже­ни­фър Мо­ри­сън и др. [14+] 03:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.6 – 8

 bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.8 еп.22, с.9 еп.1 07:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.4 еп.7, 8 08:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.19, 20 09:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал, с.2 еп.6 10:00 “Де­ца на ки­лог­рам 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор Адам Шан­кман, в ро­ли­те: Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Пай­пър Пе­ра­бо, Кар­мен Еле­ктра, Тей­лър Лаут­нър, Юд­жийн Ле­ви и др. 12:00 “Из­вън­зем­ни­те ми из­ядо­ха до­маш­но­то” – ко­ме­дия, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Шон Мак­на­ма­ра, в ро­ли­те: Дан Пейн, Кир­стен Ро­бек, Ло­рън Мак­на­ма­ра, Шон Мак­на­ма­ра, Джей­дън Грег, Трис­тан Риск и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 15:00 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 18:30 “Кухня” /п./ – се­риал 19:30 Пре­мие­ра: “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.4 еп.7, 8 20:30 “Чо­ве­кът” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2005), ре­жи­сьор Лес Мей­фийлд, в ро­ли­те: Са­мюъл Джак­сън, Юд­жийн Ле­ви, Ми­гел Фе­рер, Люк Гос, Су­зи Ес­ман, Ан­тъ­ни Ма­ки и др. 22:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 00:30 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 01:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п./ – се­риал 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 03:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п./ – се­риал 04:00 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Вто­ри ду­бъл” – се­риал 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “По­ка­на за прия­телс­тво” – с уч. Ерин Кра­ков, Раян Мак­пар­тлин, Пат­ри­ша Ри­чар­дсън, Кей­тлин Да­бъл­дей и др. 14:15 “Един зи­мен уи­кенд” – с уч. на Тей­лър Кол, Джак Тър­нър, Ру­кия Бер­нард, Дю­шейн Уилямс и др. 16:00 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Твър­де лич­но 3” – с уч. на Лиъм Ний­сън, Фам­ке Ян­сен, Фо­рест Уи­та­кър, Ма­ги Грейс, Дъг­рей Скот, Дон Хар­ви и др. 22:10 “Са­ха­ра” – с уч. на Ма­тю Мак­ко­на­хи, Стив Зан, Пе­не­ло­пе Круз, Лам­бърт Уил­сън, Дел­рой Лин­до, Уилям Мей­си и др. 00:30 “Ле­ген­да” – с уч. на Том Хар­ди, Еми­ли Брау­нинг, Крис­то­фър Еке­лстън, Дей­вид Тю­лис, Та­рън Ед­жър­тън и др. 02:40 “Един зи­мен уи­кенд” – с уч. на Тей­лър Кол, Джак Тър­нър, Ру­кия Бер­нард, Дю­шейн Уилямс и др. /п/ 04:10 “По­ка­на за прия­телс­тво” – с уч. Ерин Кра­ков, Раян Мак­пар­тлин, Пат­ри­ша Ри­чар­дсън, Кей­тлин Да­бъл­дей и др. /п/

Nova Sport

05:45 Прог­рам­на пау­за 17:25 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” – ди­рек­тно 18:00 Бас­кет­бол: Зе­нит – Ав­то­дор ВТБ ли­га за­пис 20:45 Но­ви­ни 21:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Порт­смут Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция за­пис 23:00 Фут­бол: Кроу­ли Таун – Лийдс Юнай­тед Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – пов­то­ре­ние 01:00 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Прог­рам­на пау­за 05:30 Прог­рам­на пау­за 09:30 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Ко­вън­три Си­ти Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – пов­то­ре­ние 11:30 Фут­бол: Саутх­ямптън – Шроуз­бъ­ри Таун Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – пов­то­ре­ние 13:30 Бас­кет­бол: Бил­бао – Ва­лен­сия Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 15:00 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” – ди­рек­тно 15:30 Фут­бол: Кроу­ли Таун – Лийдс Юнай­тед Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – ди­рек­тно 17:30 Хо­кей на лед: СКА – ЦСКА Мос­ква Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га – ди­рек­тно 20:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Порт­смут Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция за­пис 21:55 Но­ви­ни 22:00 Бас­кет­бол: Зе­нит – Ав­то­дор ВТБ ли­га за­пис 00:00 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 00:30 Фут­бол: Кроу­ли Таун – Лийдс Юнай­тед Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – пов­то­ре­ние 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Прог­рам­на пау­за

NovaNews

05:20 Ни­чия земя 06:00 Ико­но­ми­ка и биз­нес 06:30 Пар­че­та от реал­нос­тта 06:45 Дру­го­то ли­це 07:15 Денят на жи­во 07:40 Те­ма­та на NOVA 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Пулс 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 До­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Ка­рай нап­ра­во 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:15 Пар­ла­мен­тът на фо­кус 14:30 Ико­но­ми­ка и биз­нес 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Па­та­рин­ски LIVE 16:00 Не­дел­ята на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Све­тът 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Пар­ла­мен­тът на фо­кус 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Не­дел­ята на NOVA 00:30 Све­тът 01:00 Те­ма­та на NOVA 01:20 Пар­че­та от реал­нос­тта 01:30 До­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW 02:00 Па­та­рин­ски LIVE 02:30 Съ­бу­ди се

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *