ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 АВГУСТ

БНТ

05:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 06:00 Вяра и об­щес­тво /най-доб­ро­то/п/ 07:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм 07:25 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:10 Са­фа­ри­то на Скаут тв филм/п/ 08:35 Гла­су­вай­те за Бе­ки тв филм/п/ 09:00 Ло­те и тай­на­та на лун­ни­те ка­мъ­ни ани­ма­цио­нен филм /коп­ро­дук­ция, 2011г./ 10:15 Ма­ха­рал. Тай­на­та на та­лис­ма­на дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2007г./, ре­жи­сьор Па­вел Ян­ду­рек, в ро­ли­те: То­маш Ма­тер­на, Ад­риа­на Неу­бое­ро­ва, Ма­тиаш Ва­лен­та и др. 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие/най-доб­ро­то/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов/п/ 14:00 Ми­ти­ка: Желя­зна­та ко­ро­на иг­ра­лен филм /САЩ, 2016г./, ре­жи­сьор Джон Лайд, в ро­ли­те: Ме­ла­ни Стоун, Адам Джон­сън, Джейк Стор­мън и др.(12) 15:35 Гнез­до­то на стър­ше­ли­те до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2006г./, ре­жи­сьор Ивай­ло Джам­ба­зов 16:05 В неиз­вес­тност тв филм /3 епи­зод/ 17:00 Вяра и об­щес­тво пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра/най-доб­ро­то/ 18:00 Бъл­га­рия от край до край 5 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва, гост: Хрис­то Стоич­ков/п/ 19:05 Еги­пет – как­во се крие под по­вър­хнос­тта до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2011г./ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Ти­хият аме­ри­ка­нец иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2002г./, ре­жи­сьор Фи­лип Нойс, в ро­ли­те: Май­къл Кейн, Брен­дън Фрей­зър, До Ти Хай Йен и др.(12) 22:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:45 Сту­дио Х: На­пи­са­но с кръв иг­ра­лен филм /САЩ, 2003г./, ре­жи­сьор Джон Тер­лес­ки, в ро­ли­те: Май­къл Ти Уайс, Пи­тър Ко­йот, Мо­рийн Фла­на­ган и др.(12) 00:20 Ми­ти­ка: Желя­зна­та ко­ро­на иг­ра­лен филм /п/(12) 01:55 В неиз­вес­тност тв филм /3 епи­зод/п/ 02:45 Еги­пет – как­во се крие под по­вър­хнос­тта до­ку­мен­та­лен филм/п/ 03:30 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти /п/ 04:00 Сту­дио Х: На­пи­са­но с кръв иг­ра­лен филм /п/(12)

bTV

05:30 “Ала­ми­нут”/п./ 06:00 “Мал­ко­то по­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6, еп. 15,16 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Място­то БГ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Пуер­то Ри­ко” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2013), ре­жи­сьор – Ще­фан Бар­тман, ак­тьо­ри – Зиг­фрид Раух, Хай­ди Ке­лър, Ник Уай­лдър и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Ой, къ­де из­чез­на Ной!” – ани­ма­ция (Гер­ма­ния, Бел­гия, Люк­сем­бург, Ир­лан­дия, САЩ, 2015), сце­на­рис­ти – То­би Ген­кел, Марк Ход­кин­сън, Мар­тайн То­ри­сон, Ри­чи Кон­рой, ре­жи­сьо­ри – То­би Ген­кел, Шон Мак­кор­мак 17:00 “Биб­лио­те­карят: В тър­се­не на ко­пие­то” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Пи­тър Уин­тър, ак­тьо­ри – Кайл Мак­лок­лън, Ноа Уай­ли, Ке­ли Ху, Оли­мпия Ду­ка­кис и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ла­ра Крофт Том Рей­дър: Люл­ка­та на жи­во­та” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Япо­ния, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор – Ян Де Бон, ак­тьо­ри – Ан­дже­ли­на Джо­ли, Дже­рард Бът­лър, Ноа Тей­лър, Крис Ба­ри, Киъ­ран Хайндс, Тил Швай­гер и др. 22:30 “Тан­го и Кеш” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор – Ан­дрей Кон­ча­лов­ски, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Кърт Ръ­сел, Те­ри Ха­чър, Джак Па­лейнс и др. 00:30 “Над за­ко­на” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 1988),ре­жи­сьор – Ан­дрю Дей­вис, ак­тьо­ри — Сти­вън Се­гал, Ша­рън Стоун, Пам Гриър, Май­къл Ру­кър и др. 02:10 “Ой, къ­де из­чез­на Ной!” – ани­ма­ция (Гер­ма­ния, Бел­гия, Люк­сем­бург, Ир­лан­дия, САЩ, 2015), сце­на­рис­ти – То­би Ген­кел, Марк Ход­кин­сън, Мар­тайн То­ри­сон, Ри­чи Кон­рой, ре­жи­сьо­ри – То­би Ген­кел, Шон Мак­кор­мак 03:40 “Биб­лио­те­карят: В тър­се­не на ко­пие­то” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Пи­тър Уин­тър, ак­тьо­ри – Кайл Мак­лок­лън, Ноа Уай­ли, Ке­ли Ху, Оли­мпия Ду­ка­кис и др.

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.8 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.17-19 10:45 “Езе­ро­то на аку­ли­те” – три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор -Дже­ри Ду­ган, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Са­ра Ма­ла­къл Лейн, Ли­ли Брукс О`Бра­йънт, Бен­жа­мин Ма­ка­би, Джеймс Чалк и др. 12:45 “Уми­рай труд­но 2” – ек­шън, кри­ми­на­лен, САЩ, 1990 г. Ре­жи­сьор: Ре­ни Хар­лин; Ак­тьо­ри: Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­деля, Уилям Ате­ртон, Ре­джи­налд Вел­джон­сън, Фран­ко Не­ро, Уилям Сад­лър, Джон Амос, Де­нис Франц и др. 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.11,12 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 Сту­дио “75 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Гун­ди” 19:45 Лев­ски – Ми­лан (фут­бо­лен мач в чест на 75-ата го­диш­ни­на от рож­де­ние­то на Геор­ги Ас­па­ру­хов-Гун­ди) 21:45 Сту­дио “75 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Гун­ди” 22:30 “Шут в г*за” – ек­шън, дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор – Ма­тю Вон, ак­тьо­ри – Арън Тей­лър – Джон­сън, Га­рет М. Браун, Евън Пи­търс, Де­бо­ра Туис, Лин­дзи Фон­се­ка, Со­фи Му, Крис­то­фър Минц-Плас, Марк Стронг, Ни­къ­лъс Кейдж и др. 00:45 “При­зем­ява­не: Доб­ре дош­ли в Из­точ­на Ев­ро­па” – ек­шън, ко­ме­дия (Лит­ва, Ве­ли­коб­ри­та­ния 2014), ре­жи­сьор – Еми­лис Ве­ли­вис,ак­тьо­ри – Ви­ни Джоунс, Скот Уилямс, Джил Дар­нел, Оли­вър Джак­сън, Ан­тъ­ни Стре­чън, Ан­дрюс Жю­раус­кас, Мо­ни­ка Вай­чу­ли­те и др. 02:45 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.17,18 04:15 “Уб­иец на пътя 3” – ужас, три­лър(САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Дек­лан Об­рин, ак­тьо­ри – Кен Кир­зин­гър, Дже­си Хъч, Бен Хо­лин­гсуърт, Джиа­на­по­ло Ве­ну­та, Кир­стен Праут и др.

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.5 08:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 10:00 Пре­мие­ра: “Ло­та­рия” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2017), ре­жи­сьор -Ро­ман Сам­гин, ак­тьо­ри – Ан­дрей Рож­ков, Дмит­рий Бре­кот­кин, Вячес­лав Мясни­ков, Юлия Ми­хал­ко­ва, Але­ксей Мак­ла­ков, Олеся Же­лезняк, Ва­лен­ти­на Ма­зу­ни­на, Ол­га Ме­ди­нич, Ол­га Диб­це­ва, Тат­яна Крав­чен­ко и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Мое­то се­мей­ство” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Но­тинг Хил” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1999), ре­жи­сьор – Ро­джър Ми­чел, ак­тьо­ри – Джу­лия Ро­бъртс, Хю Грант, Еми­ли Мор­ти­мър, Хю Бо­не­вил, Ема Чам­бърс, Джеймс Драй­фус, Рис Ай­фънс, Алек Бол­дуин, Ма­тю Мо­дин, Ми­ша Бар­тън и др. 22:30 “Ше­га­джии” – се­риал 23:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 01:30 “Прия­те­ли” – се­риал 03:30 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал

Nova TV

06:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/ 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 09:00 “Учен под наем” – с уч. на Жа­нет Би­дер­ман, Пат­рик Фих­те, Ан­ге­ла Рой, Але­ксан­дра Хел­миг и др. 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Тат­ко­ва гра­ди­на 2” – с уч. на Ку­ба Гу­динг мл., Лок­лин Мън­ро, Ри­чард Гант, Та­ма­ла Джоунс и др. 14:45 “Дън­ди Кро­ко­ди­ла” – с уч. на Пол Хо­ган, Лин­да Коз­лов­ски, Джон Май­лон, Ър­ни Дин­го и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Же­лез­ният чо­век 2” – с уч. на Ро­бърт Дау­ни Млад­ши, Ми­ки Рурк, Скар­лет Йо­хан­сон, Гуи­нет Пол­троу, Дон Чий­дъл, Сам Ро­куел, Са­мюел Джак­сън и др. 22:30 “Ме­ри Рай­ли” – с уч. на Джу­лия Ро­бъртс, Джон Мал­ко­вич, Киъ­ран Хайндс, Ка­ти Стаф, Глен Клоуз, Май­къл Гем­бън, Джон Мал­ко­вич, Джордж Коул, Май­къл Шийн и др. 00:40 “Секс иг­ри” – с уч. на Ра­йън Фи­лип, Рийз Уи­дър­спун, Са­ра Ми­шел Ге­лар, Сел­ма Блеър, Шон Пат­рик То­мас и др. 04:30 “Учен под наем” – с уч. на Жа­нет Би­дер­ман, Пат­рик Фих­те, Ан­ге­ла Рой, Але­ксан­дра Хел­миг и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 Дартс: Мас­търс 2018, Мел­бърн, вто­ри ден, ди­рек­тно 16:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Уест Хям Юнай­тед (2007-08), пов­то­ре­ние 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 22:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 32-и епи­зод, пов­то­ре­ние 23:15 Дартс: Мас­търс 2018, Мел­бърн, вто­ри ден, пов­то­ре­ние 02:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 BIT СПОРТ (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:15 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

Kanal 3

07:00 “Хо­ли­вуд” – с Иве­ли­на Кун­че­ва/п/ 07:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Хо­ли­вуд”- пов­то­ре­ние 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”-/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 ТЕ­ЛЕ­МАР­КЕТ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев”-/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 ТОП ШОП 15:30 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 16:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов-из­бра­но 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 20:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва-из­бра­но 21:00 Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 00:30 Спорт в обе­кти­ва”- /п/ 01:30 НО­ВИ­НИ/п/

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *