ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 АПРИЛ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:00 Най-доб­ра­та ра­бо­та за ку­че­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо 12:00 По све­та и у нас 12:30 Аре­на спорт 13:30 Му­зи­ка, му­зи­ка 14:00 По­ле­тът на на­ви­га­то­ра дет­ски иг­ра­лен филм /САЩ, 1986г./, ре­жи­сьор Ран­дъл Клай­сър, в ро­ли­те: Джоуи Кра­мър, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Клиф Де Янг, Ве­ро­ни­ка Кар­трайт и др. 15:30 От­крий ме 16:00 70 уни­би­та зна­ние до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2020г./, ре­жи­сьор Ани Ме­льо­ва 16:30 БГ рок сим­фо­ни кон­церт на Сим­фо­нич­ния ор­кес­тър на БНР с ди­ри­гент Гри­гор Па­ли­ка­ров, с уча­стие­то на: “Щур­ци­те”, “Сиг­нал”, ФСБ и др. 18:00 До­мът на вяра­та Вяра­та е пре­да­ние от сър­це на сър­це 18:30 Ми­сия “Вдъх­но­ви­тел” 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Бъл­гар­ска ки­но­ве­чер пред­ставя: 18 % си­во иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2019 г./, ре­жи­сьор Вик­тор Чуч­ков – син, в ро­ли­те: Ру­шен Ви­дин­лиев, Доля Га­ван­ски, Рон Кук, Су­за­не Вюрс, Йо­кей Емерс, Бо­рис ван Се­ве­рен и др. (12) 22:55 По све­та и у нас 23:10 Хла­пе­то иг­ра­лен филм /САЩ, 1921г./, ре­жи­сьор Чар­ли Чап­лин, в ро­ли­те: Чар­ли Чап­лин, Ед­на Пър­вайнс, Джак Ку­ган и др. 00:10 Жи­вот на­ви­со­ко иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2018г./, ре­жи­сьор Клер Де­ни, в ро­ли­те: Ро­бърт Па­тин­сън, Жу­лиет Би­нош, Мия Гот, Ан­дре Бен­джа­мин и др. (16) 02:05 БНТ на 60 /п/ 03:05 Му­зи­ка, му­зи­ка /п/ 03:40 От­бли­зо /п/ 04:40 Ре­ли­гия­та днес /п/

bTV

05:10 “COOLt” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.4 06:30 “Заб­ра­ве­ният град – уп­рав­ле­ние­то на на­лож­ни­ца­та” – до­ку­мен­та­лен филм (Гер­ма­ния) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6 еп.5 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.7 13:00 “Зат­во­рът на ми­на­ло­то” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Дей­вид Ду­хов­ни, в ро­ли­те: Дей­вид Ду­хов­ни, Тея Лео­ни, Ро­бин Уилямс, Зел­да Уилямс, Ан­тон Йел­чин, Франк Лан­ге­ла, Ери­ка Ба­ду, Алис Дръ­монд, Сти­вън Спи­не­ла, Ол­га Сос­нов­ска и др. 15:20 “Це­лув­ка край езе­ро­то” – ро­ман­ти­чен (тв филм, Ка­на­да, 2012), ре­жи­сьор Май­къл Скот, в ро­ли­те: Ба­ри Скот, Миа Кър­шнър, Ма­ти Фи­но­кио, Вик­то­рия Бай­дуел и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Бъл­га­рия тър­си та­лант” – те­ле­ви­зион­но шоу, с.7 21:30 “Па­па­ра­ци – но­во 20!” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ма­рия Иг­на­то­ва 22:30 “За­ко­ни­те на Брук­лин” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Май­къл Ко­рен­ти, в ро­ли­те: Алек Бол­дуин, Фре­ди Принц мл., Скот Каан, Дже­ри Фе­ра­ра, Ми­на Су­ва­ри и др. 00:40 “Суф­ра­жет­ка” – ис­то­ри­чес­ки, дра­ма, биог­ра­фи­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2015), ре­жи­сьор Са­ра Гав­рон, в ро­ли­те: Ке­ри Мъ­ли­ган, Ан-Ма­ри Дъф, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Бен Уи­шоу, Са­мюъл Уест, Брен­дън Глий­сън, Ме­рил Стрийп и др. 02:50 “Тър­си се” /п./ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п./

 bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.23 – 26 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.3 – 5 11:00 “Пътят на Юпи­тер” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­на Уа­чов­ски, в ро­ли­те: Ми­ла Ку­нис, Ча­нинг Тей­тъм, Дъг­лас Буут, Еди Ред­мейн, Шон Бийн, Гу­гу Ем­ба­та-Ро, Те­ри Ги­лиъм, Джеймс Д`Ар­си, Ва­не­са Кър­би, Та­пънс Ми­дъл­тън, Ма­риа Дойл Ке­не­ди и др. 13:30 “Кралс­тво­то” – ек­шън, три­лър, дра­ма (САЩ, Гер­ма­ния, 2007), ре­жи­сьор Пи­тър Бърг, в ро­ли­те: Джей­ми Фокс, Крис Ку­пър, Дже­ни­фър Гар­нър, Джей­сън Бей­тман, Дже­ре­ми Пи­вън, Кайл Чан­длър, Да­ни Хюс­тън и др. 15:30 “Лон­дон­град” – се­риал, еп.21, 22 17:30 Пре­мие­ра: “Да Знаеш Как” – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.1 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4 еп.13, 14 19:00 “Уми­рай труд­но: Денят нас­тъ­пи” – ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джон Мур, в ро­ли­те: Се­бас­тиан Кох, Ме­ри Ели­за­бет Уин­стед, Юлия Сни­гир, Ам­ау­ри Но­лас­ко, Коул Хау­зър, Джай Кор­тни, Брус Уи­лис, Ан­на Сер­геев­на Вяли­ци­на и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “РПУ Оня свят” – фан­тас­ти­ка, ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ро­берт Швен­тке, в ро­ли­те: Ра­йън Рей­нолдс, Джеф Бри­джис, Ме­ри-Луис Пар­кър, Ке­вин Бей­кън, Сте­фа­ни Шос­так, Джеймс Хонг, Ма­ри­са Ми­лър и др. 00:00 “Пътят на Юпи­тер” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­на Уа­чов­ски, в ро­ли­те: Ми­ла Ку­нис, Ча­нинг Тей­тъм, Дъг­лас Буут, Еди Ред­мейн, Шон Бийн, Гу­гу Ем­ба­та-Ро, Те­ри Ги­лиъм, Джеймс Д`Ар­си, Ва­не­са Кър­би, Та­пънс Ми­дъл­тън, Ма­риа Дойл Ке­не­ди и др. 02:30 “Краен ре­зул­тат” – ек­шън, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2018), ре­жи­сьор Скот Ман, в ро­ли­те: Дейв Ба­тис­та, Пиърс Брос­нан, Рей Сти­вън­сън, Амит Шах, Але­ксан­дра Ди­ну, Ла­ра Пийк, Мар­тин Форд и др. [14+] 04:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.4, 5

 bTV Comedy

05:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п./ – се­риал 06:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, с.2 еп.5, 6 07:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.11, 12 08:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.13 – 16 10:00 “Рио” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Кар­лос Сал­даня 12:00 “Дядо­ва гра­ди­на” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2019), ре­жи­сьор Рон Оли­вър, в ро­ли­те: Да­ни Тре­хо, Ри­но Уил­сън, Рок­са­на Ор­те­га, Хал Лин­ден, Лин­да Грей, Клинт Хауърд и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 15:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 18:30 “Ко­ре­ни” /п./ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 20:30 “Ма­йор Пейн” – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Ник Ка­съл, в ро­ли­те: Дей­мън Уе­йънс, Май­къл Ай­рън­сайд, Скот Би­тъ­лоу, Ал­бърт Хол и др. 22:30 “Съ­ни Бийч” – се­риал, еп.7 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 00:30 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 02:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п./ – се­риал 03:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 04:00 “Мар­къс” /п./ – се­риал

Nova TV

05:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 05:45 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 16 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Сват­бен без­пор­ядък” – с уч. на Але­кса Пе­на­Ве­га, Дже­ръ­ми Гуи­балт, Ан­дреа Бруукс и др. 14:15 “Пер­фек­тна­та бул­ка” – с уч. на Пас­кал Ха­тън, Ка­ван Смит, Лиан Лап, Марк Да­кас­кос, Ан­на ван Хуфт и др. 16:00 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Заб­ра­не­но­то шоу на Рач­ков” – ко­ме­дий­но шоу, на жи­во 22:00 “Ка­пи­тан Аме­ри­ка: Пър­вият от­мъс­ти­тел” – с уч. на Крис Евънс, Хю­го Уи­винг, Са­мюел Джак­сън, То­ми Лий Джоунс, Хей­ли Ат­уел, Стен­ли Ту­чи, До­ми­ник Ку­пър, Се­бас­тиан Стан, То­би Джоунс и др. 00:20 “По-сил­ни” – с уч. на Джейк Ги­лен­хал, Ми­ран­да Ри­чар­дсън, Тат­яна Мас­ла­ни и др. 02:20 “Сват­бен без­пор­ядък” – с уч. на Але­кса Пе­на­Ве­га, Дже­ръ­ми Гуи­балт, Ан­дреа Бруукс и др. /п/ 04:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 16 /п/

Nova Sport

09:00 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – СКА Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал на За­пад­на кон­фе­рен­ция, мач №5 – /п/ 11:00 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Мо­ра­банк Ан­до­ра Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га за­пис 13:00 Бас­кет­бол: ЦСКА Мос­ква – Ас­та­на ВТБ ли­га – ди­рек­тно 14:45 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) 15:15 Бас­кет­бол: Пар­ма – Ниж­ни Нов­го­род ВТБ ли­га за­пис 17:00 Тае­куон­до: Со­фия 2021 Ев­ро­пей­ско пър­венс­тво, ден 4 – ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Оли­мпиа­кос – Па­на­ти­най­кос Су­пер ли­га на Гър­ция – ди­рек­тно 21:25 Голф: US Masters 2021 PGA Tour – ди­рек­тно 01:55 Но­ви­ни 02:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

 NovaNews

05:50 Пулс /п/ 06:30 Ни­чия земя /п/ 07:15 Ус­ко­ре­ние 07:45 Те­ма­та на NOVA 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Ка­рай нап­ра­во /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 В доб­ра фор­ма 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ев­ро­макс 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Ис­то­рии от све­та 16:00 Не­дел­ята на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Без ре­зер­ва­ция 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:50 Биз­не­сът 21:55 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Не­дел­ята на NOVA /п/ 01:05 Те­ма­та на NOVA /п/ 01:25 Ера­та на во­до­лея /п/ 01:35 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 02:05 Дру­го­то ли­це /п/ 02:30 Ни­чия земя /п/ 03:15 Съ­бу­ди се /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *