ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:30 Гнез­до­то на стър­ше­ли­те до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2006г./, ре­жи­сьор Ивай­ло Джам­ба­зов 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /40 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 Джинс 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 5 тв филм /12 епи­зод/ (12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /40 епи­зод/п/ 03:15 Биб­лио­те­ка­та /п/ 04:15 За­ко­нът на Дойл 5 тв филм /8 епи­зод/п/ (12)

 bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.11 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Яго­до­ва лю­бов” – се­риал, еп.6 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7 еп.29 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.2 еп.1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп.31 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, еп.41 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с.14 еп.42 (пос­ле­ден) 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3 еп.5 00:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.23 01:30 “Вът­реш­на си­гур­ност” – се­риал, с.7 еп.2 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.14

bTV Action

05:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6 еп.9 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.4 еп.3 – 6 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3 еп.4 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6 еп.9 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3 еп.16 11:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.12 12:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.10 13:00 “Приз­ра­чен ез­дач 2: Ду­хът на от­мъ­ще­ние­то” – фен­тъ­зи, ек­шън, три­лър (САЩ, ОАЕ, 2011), ре­жи­сьо­ри Бра­йън Тей­лър и Марк Не­въл­дайн, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Ки­рън Хайндс, Ид­рис Ел­ба, Вио­лан­те Пла­чи­до, Крис­тоф Лам­бер и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3 еп.5 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6 еп.10 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2 еп.11 18:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.13 19:00 “УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га” – об­зор­но ма­га­зин­но пре­да­ва­не 19:30 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 19:55 Пряко, УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га: Ди­на­мо – Ман­чес­тър Си­ти 22:00 Пряко, УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га: Ба­йерн Мюн­хен – Тот­нъм 00:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:30 Шам­пион­ска ли­га, об­зор 01:45 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га /за­пис/: Ат­ле­ти­ко Мад­рид – Ло­ко­мо­тив Мос­ква 03:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3 еп.5 04:30 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.13

bTV Comedy

05:00 “Лю­бим­ци” /п./ – се­риал 06:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с.3 еп.1, 2 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ – ко­ме­дий­но шоу (2019 про­лет), еп.24, 25 10:00 “Гол­яма­та ра­бо­та” – ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Бен Фал­кон, в ро­ли­те: Ме­ли­са Мак­кар­ти, Крис­тен Бел, Пи­тър Дин­клидж, Ка­ти Бейтс и др. 12:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 13:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал 14:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.120 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019 про­лет), еп.26, 27 18:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6 еп.21 18:30 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5 еп.1 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.12 еп.8 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.5-7 еп.15 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 Пре­мие­ра: “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.9 еп.8, 9 23:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал, еп.2 00:00 “Гол­яма­та ра­бо­та” /п./ – ко­ме­дия (САЩ, 2016) 02:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” /п./ – се­риал 03:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 03:30 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Под прик­ри­тие” – се­риен филм, се­зон 1 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 00:30 “Бе­гъл­ци от бъ­де­ще­то” – се­риен филм 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм Nova Sport Nova Sport 10:00 Фут­бол: Преиг­ра­ва­не от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Зе­нит – Хим­ки, мач от ВТБ ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Ка­лев – Ени­сей, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 16-и епи­зод /п/ 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 12-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 2-ри епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 50-и епи­зод 23:00 Хо­кей на лед: Ди­на­мо Мос­ква – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ1 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *