ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 МАЙ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:50 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:15 Маг­на Ау­ра, из­гу­бе­ният град – 13-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 2007 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ири­на По­по­ва, в ро­ли­те Гюн­тер Шос, Ва­сил Ва­си­лев-Зуе­ка, Ни­ко­лай Уру­мов, Ма­лин Кръс­тев, Еле­на Пет­ро­ва и др. 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Бъл­гар­ска рап­со­дия – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, Из­раел, 2014 г./, ре­жи­сьор Иван Ни­чев, в ро­ли­те Тат­яна Ло­ло­ва, Ва­сил Ми­хай­лов, Геор­ги Ма­ма­лев, Лю­бо­мир Ко­ва­чев, Ер­нес­ти­на Ши­но­ва и др. 16:45 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Марк Ха­мил, Гуен­до­лин Крис­ти, Джон Бо­йе­га, Дей­зи Рид­ли, му­зи­ка Сам Смит /п/ (12) 17:30 Джинс Ро­дът на Ни­ко­ла Ин­джов 18:00 Из­вън иг­ра­та – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 19:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то с Мор­ган Фрий­ман 2 до­ку­мен­та­лен филм /8 епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Съюз­ни­ци – иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014 г./, ре­жи­сьор До­ми­ник Бърнс, в ро­ли­те Джу­лиан Овъ­ндън, Крис Рай­ли, Мат Уи­лис и др. (14) 22:20 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:35 Сту­дио “Х”: Не уби­вай – тв филм /21 и 22 епи­зод/(12) 00:15 Пос­лед­на­та зи­ма – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2006 г./, ре­жи­сьор Ла­ри Фе­сен­ден, в ро­ли­те Рон Пър­лман, Джеймс Ле Грос, Ко­ни Бри­тън и др.(14) 02:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то с Мор­ган Фрий­ман 2 – до­ку­мен­та­лен филм /8 епи­зод/п/ 03:05 На гра­ни­ца­та на ло­шо­то – иг­ра­лен филм /п/(16) 04:30 Браз­ди /п/ 

bTV

06:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – ани­ма­ция, къ­си епи­зо­ди 06:30 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 1, 2 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 5, еп. 19, 20 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с. 3 13:00 “Скит­ни­ца” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Швей­ца­рия, 2013), ре­жи­сьор Ан­дрю Ни­къл, в ро­ли­те Сър­ша Ро­нан, Макс Ай­рънс, Джейк Ей­бъл, Даян Кру­гър, Чан­длър Кен­тър­бъ­ри, Уилям Хърт, Бойд Хол­брук и др. 15:30 “Ала­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­рия” – скечшоу 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Джу­ра­сик свят” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ко­лин Тре­въ­роу, в ро­ли­те Крис Прат, Брайс Да­лас Хауърд, Джейк Джон­сън, Джу­ди Гриър, Кей­ти Мак­грат, Вин­сънт Д`Оно­фрио, Омар Си, Ир­фан Кан, Брад­ли Уонг и др. 22:30 Ме­га­хит: “Чер­ният ри­цар” – ек­шън, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2008), ре­жи­сьор Крис­то­фър Но­лан, в ро­ли­те Крис­чън Бейл, Хийт Ле­джър, Ерън Ек­харт, Май­къл Кейн, Ма­ги Джи­лен­хол, Га­ри Ол­дман, Мор­ган Фрий­ман, Ки­лиън Мър­фи, Ерик Ро­бъртс, Уилям Фик­тнър и др. 01:30 “Три­на­де­сет” – три­лър, дра­ма (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Ге­ла Баб­луа­ни, в ро­ли­те Сам Рай­ли, Алис Ба­рет, Га­би Хоф­ман, Джей­сън Стей­тъм, Ми­ки Рурк, Рей Уин­стън, Ема­нюел Шри­ки и др. [16+] 03:20 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, еп. 2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” /п./ – се­риал, с. 2 еп. 11 06:30 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 2 еп. 12, 13 07:30 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 22, 23, с. 2 еп.1 10:15 “Аз, ро­бо­тът” /п/ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, мис­тъ­ри (САЩ, Гер­ма­ния, 2004), ре­жи­сьор Алекс Про­йас, в ро­ли­те: Уил Смит, Бри­джит Мой­на­хан, Брус Грий­нуд, Джеймс Кро­муел, Алън Ту­дик, Шая Ла­Баф и др. 12:30 “Мат­ри­ца­та: Ре­во­лю­ции” /п/ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (Ав­стра­лия, САЩ, 2003), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­ри Уа­чов­ски, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Хю­го Уи­винг, Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Джей­да Пин­кет Смит, Но­на Гей и др. 15:00 “Твър­де лич­но” /п./ – се­риал, с. 2 еп. 1, 2 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 17 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп. 5 18:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 6 еп. 14 18:45 “Ки­тай­ски зо­диак” /п/ – ек­шън, прик­лю­чен­ски (Хон­конг, Ки­тай, 2012), ре­жи­сьор Дже­ки Чан, в ро­ли­те Дже­ки Чан, Сти­вън Даз, Оли­вър Плат, Ке­ни Джи, Кей­тлин Де­шел и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Ек­шън уи­кенд: “Код: Олимп” – ек­шън, три­лър (САЩ, Бъл­га­рия, 2013), ре­жи­сьор Ан­тоан Фу­куа, в ро­ли­те Дже­рард Бът­лър, Ерън Ек­харт, Мор­ган Фрий­ман, Ди­лън Мак­дър­мът, Ан­дже­ла Ба­сет, Ме­ли­са Лио, Аш­ли Джъд и др. 00:15 “Мат­ри­ца­та: Ре­во­лю­ции” /п/ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (Ав­стра­лия, САЩ, 2003), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­ри Уа­чов­ски, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Хю­го Уи­винг, Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Джей­да Пин­кет Смит, Но­на Гей и др. 02:45 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал 04:15 “Жи­ви ма­ши­ни” /п/ – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ис­па­ния, Бъл­га­рия, 2014), ре­жи­сьор Га­бе Иба­ньес, в ро­ли­те Ха­виер Бар­дем, Ан­то­нио Бан­де­рас, Бир­ги­те Хьорт Со­рен­сен, Ме­ла­ни Гри­фит, Ба­шар Ра­хал, Ал­бе­на Став­ре­ва и др. 

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с. 5 еп. 5, 6 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с. 7, еп. 16, 17 08:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 10:00 Comedy уи­кенд: “Ша­фер­ки” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те Крис­тен Уиг, Мая Ру­долф, Роуз Бърн, Ре­бъл Уил­сън, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Бен Фал­кон, Крис О`Дауд и др. 12:00 Comedy уи­кенд: “Гам­бит” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Май­къл Хоф­ман, в ро­ли­те Ко­лин Фърт, Ка­ме­рън Диас, Алън Рик­ман, Том Кор­тни, Стен­ли Ту­чи, Кен­джи Уа­та­на­бе и др. 14:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 13 еп. 10 15:00 “Кухня” – се­риал 15:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 17:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 Comedy уи­кенд: “Сам вкъ­щи 3” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Ра­джа Гос­нел, в ро­ли­те Риа Кил­стед, Ха­ви­ленд Мо­рис, Скар­лет Йо­хан­сон, Ма­риан Зел­дес, Ле­ни фон До­лен, Олек Кру­па, Алекс Линц и др. 22:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал, с. 13 еп. 10 23:30 “Кухня” /п/ – се­риал 00:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 01:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 03:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал, с. 13 еп. 10

 Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Въз­душ­ният Бъд: Бей­збол­на ли­га” – с уч. на Пат­рик Кран­шоу, Ке­вин Зе­гърс, Джей Бра­зо, Джей­сън Бри­дън, Елън Ке­не­ди, Джеф­ри Ба­лард, Кей­тлин Уош и др. 14:50 “За­ту­ра: Кос­ми­чес­ко прик­лю­че­ние” – с уч. на Джош Хът­чер­сън, Дакс Ше­пърд, Тим Ро­бинс, Джо­на Бо­бо и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Дра­ко­нът, моят прия­тел” (пре­мие­ра) – с уч. на Ро­бърт Ред­форд, Брайс Да­лас Хауърд, Уес Бен­тли, Карл Ър­бан и др. 22:10 “Оби­рджии” – с уч. на Пол Уо­кър, Мат Ди­лън, Хей­дън Крис­тен­сен, Джей Ер­нан­дес, Зоуи Сал­да­на,Крис Браун, Май­къл Ий­ли, Ти Ай, Ид­рис Ел­ба и др. 00:15 “Бъг­си” – с уч. на Уо­рън Бий­ти, Анет Бе­нинг, Хар­ви Кай­тел, Бен Кинг­сли, Джо Ман­теня и др. 04:40 “Въз­душ­ният Бъд: Бей­збол­на ли­га” – с уч. на Пат­рик Кран­шоу, Ке­вин Зе­гърс, Джей Бра­зо, Джей­сън Бри­дън, Елън Ке­не­ди, Джеф­ри Ба­лард, Кей­тлин Уош и др. /п/

 Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Фу­лъм – Ню­ка­съл Юнай­тед (2011-12) /п/ 14:30 Фут­бол: Пле­йо­фен мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Тот­нъм Хот­спър – Еве­ртън (2002-03) /п/ 17:00 Фут­бол: Пле­йо­фен мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:15 Фут­бол: Пле­йо­фен мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:10 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Фут­бол: Пле­йо­фен мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:30 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 19-и епи­зод /п/ 00:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 17:30 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те”, ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 До­ку­мен­та­лен филм 17:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 До­ку­мен­та­лен филм 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *