ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 МАЙ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Сре­щи на пър­вия ред: проф. Ивай­ло Мир­чев с Вла­ди­мир Ди­мит­ров – Май­сто­ра до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца 52-се­риен ани­ма­цио­нен филм /Ка­на­да, 2016г./ 14:50 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Те­ле­ви­зио­нен теа­тър: Три сес­три тв пос­та­нов­ка /2012г./, ре­жи­сьор Кри­кор Азарян, тв реа­ли­за­ция Дамян Пет­ров, в ро­ли­те: Яна Ти­то­ва, Стан­ка Кал­че­ва, Кой­на Ру­се­ва, Ма­лин Кръс­тев и др. 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Ми­лиар­ди 2 тв филм (14) 00:35 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:35 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:35 Пи­тай БНТ /п/ 03:35 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:00 Ми­лиар­ди 2 тв филм /п/ (14)

bTV

05:30 “Лю­бим­ци” /п./ – се­риал, еп.13 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.23 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп.68 14:50 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.10 еп.1, 2 16:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.21 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2 еп.44 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.82 21:00 “Бо­жес­тве­но” – се­риал, еп.8 22:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.12 (пос­ле­ден) 00:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9 еп.5 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.112

 bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.15 – 18 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.7 09:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.1 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.10 11:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.4 12:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.6 13:00 Пре­мие­ра: “Опа­сна връз­ка” – три­лър (САЩ, 2019), ре­жи­сьор Да­ни Бу­дай, в ро­ли­те: Клер Крей­мър, Миа То­па­лиън, Дей­вид Фу­ме­ро, Хе­дър Мак­коум и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.8 16:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.2 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.7 18:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.5 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.11 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.8 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Гос­по­дар и ко­ман­дир: Да­леч­ният край на све­та” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Пи­тър Уиър, в ро­ли­те: Ръ­сел Кроу, Пол Бе­та­ни, Би­ли Бойд, Джеймс Д`Ар­си, Крис Лар­кин, Лий Ин­гъл­би и др. 01:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.8 02:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3 еп.5 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.11 04:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.7

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2 еп.21, 22 07:00 “Ба­рът на Пе­пе” /п./ – се­риал 08:30 “Мла­дият Шел­дън” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Лу­до­то ку­че и Гло­рия” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Джон Мак­но­тън, в ро­ли­те: Ро­бърт Де Ни­ро, Ума Тър­ман, Бил Мъ­ри, Дей­вид Ка­ру­со, Майк Стар и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Мла­дият Шел­дън” /п./ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п./ – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3 еп.23, 24 19:00 “Тя е ба­ща ти” – се­риал, еп.1 20:30 “Ало, ало” – се­риал, с.5 еп.24, 25 22:00 Пре­мие­ра: “Мла­дият Шел­дън” – се­риал, с.2 еп.17, 18 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6 еп.2, 3 00:00 “Лу­до­то ку­че и Гло­рия” /п./ – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1993) 02:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – риа­ли­ти,нов се­зон 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм,се­зон 11 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Витяз – Ак Барс, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля /п/ 14:00 Фут­бол: Ли­вър­пул – Ар­се­нал, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бил­бао, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Бос­тън Юнай­тед – Роч­дейл, преиг­ра­ва­не от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Фут­бол: Чел­си – Ман­чес­тър Юнай­тед, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Же­льо­на гу­ра – УНИКС, мач от ВТБ ли­га /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Денят на жи­во” -/п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:25 “Има­те ду­ма­та” -/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:25 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:45 Топ Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *