ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 НОЕМВРИ

bTV

05:30 “А­ла­ми­нут” /п./ 06:00 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 07:00 “Д­нев­ни­ци­те на Ка­ри” – се­риал, с.2, еп.13 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “З­дра­вей, аз съм” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Марк Джийн, ак­тьо­ри – Ке­ли Мар­тин, Кей­вън Смит, Ерин Пит, Джак Фул­тън, Рей­чъл Кроу­форд, Чад Ко­нел и др. 15:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.2, еп.17 16:00 “Ма­рма­лад­” – ток­шоу 18:00 “Ка­рбов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ар­го” – дра­ма, три­лър (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Бен Аф­лек, ак­тьо­ри – Бен Аф­лек, Бра­йън Кран­стън, Алън Ар­кин, Джон Гуд­ман, Клеа Дю­Вал, Крис Ме­си­на, Тейт До­но­ван,  Вик­тор Гар­бър и др. 23:00 “Не­ви­ди­ма зо­на” – дра­ма, спор­тен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Джон Лий Хан­кок, ак­тьо­ри – Сан­дра Бъ­лок, Тим Мак­гроу, Ка­ти Бейтс, Ро­да Гри­фитс, Кий­тън Арън, Ли­ли Ко­линс и др. 01:00 “Ма­гия на лед” – шоу прог­ра­ма 02:00 “С­тей­си Ду­ли раз­след­ва: Пра­га” – до­ку­мен­та­лен филм 03:00 “Cool…T” /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не 04:00 “Ма­рма­лад­” – ток­шоуNova TV

Nova TV

12:50 “Бе­то­вен 2”- с уч. на Чарлз Гро­дин, Де­би Ма­зар, Крис Пен, Ни­кол Том, Бо­ни Хънт, Мо­ри Чей­кин и др. 22:10 “Ко­за Нос­тра” – с уч. на Ро­бърт Де Ни­ро, Ми­шел Пфай­фър, То­ми Лий Джоунс, Вин­сент Пас­тор, Диа­на Аг­рон, Джон Д’Лео и др. 00:30 “Да ка­жа или да не ка­жа?” – с уч. на Винс Вон, Ке­вин Джеймс, Уи­но­на Рай­дър, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Ча­нинг Тей­тъм, Куин Ла­ти­фа и др. 04:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не /п/ 06:00 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/ 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Бе­то­вен 2”- с уч. на Чарлз Гро­дин, Де­би Ма­зар, Крис Пен, Бо­ни Хънт, Мо­ри Чей­кин, Ни­кол Том и др. 14:45 “Да ка­жа или да не ка­жа?” – с уч. на Винс Вон, Ке­вин Джеймс, Уи­но­на Рай­дър, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Ча­нинг Тей­тъм, Куин Ла­ти­фа и др. 17:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Ш­пио­нин по не­воля” – с уч. на Дже­ки Чан, Ерик Цанг, Ви­виан Хсю, Мин Кин и др. 21:45 “Т­вър­де лич­но 2” – с уч. на Лиъм Ний­сън, Фам­ке Ян­сен, Ма­ги Грейс и др. 23:50 “Да ка­жа или да не ка­жа?” – с уч. на Винс Вон, Ке­вин Джеймс, Уи­но­на Рай­дър, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Ча­нинг Тей­тъм, Куин Ла­ти­фа и др. 02:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не /п/ 03:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не /п/ 04:50 “Бе­то­вен 2” – с уч. на Чарлз Гро­дин, Де­би Ма­зар, Крис Пен, Бо­ни Хънт, Мо­ри Чей­кин, Ни­кол Том и др. /п/

bTV Comedy

05:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./- се­риал 06:00 “ Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 08:00 “К­луб “Ве­се­лие” – се­риал, с.5 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.1 10:00 “Мис Таен агент” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2000), ре­жи­сьор –  До­налд Пет­ри, ак­тьо­ри -Сан­дра Бъ­лок, Кан­дис Бър­гън, Май­къл Кейн, Бен­джа­мин Брат и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 1-2 18:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – ко­ме­диен се­риал 20:30 “Д­нев­ни­кът на един дрън­дьо: Го­рещ­ни­ци” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Дей­вид Бауърс, ак­тьо­ри – Стив Зан, Пей­тън Лист, Рей­чъл Ха­рис, Де­вон Бос­тик, За­ха­ри Гор­дън и др. 22:30 “Ше­га­джии”- се­риал 23:30 “О­фи­сът” /п./ – се­риал 00:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 03:30 “По сре­да­та” /п./- се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал

TV Action

05:15 “Го­тъм­” – се­риал, еп.1 06:00 “А­ва­та: Ле­ген­да за Ан­к” – ани­ма­ция 08:00 “П­ра­ве­ден” – се­риал, с.6, еп.5,6,7 11:00 “С­ле­ди­те на вой­на­та” – ек­шън,три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Джон Кар­тър, ак­тьо­ри – Ку­ба Гу­динг-млад­ши, Кла­рънс Уилямс Тре­ти, Джон Те­ри, Жак­лин Де­Сан­тис, Ланс Ре­дик, Джей­сън Уор­нър Смит, Са­ра Ан Шулц, Вер­нел Баг­не­рис, Ерик Браун и др. 12:45 “Тай-Чи май­стор” – ек­шън, дра­ма (САЩ, Ки­тай, Хонг Конг, 2013), ре­жи­сьор – Киа­ну Рийвс, ак­тьо­ри – Тай­гър Ху Чен, Киа­ну Рийвс, Ка­рън Мок, Май­къл Тонг и др. 15:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.17,18 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “С­мър­то­нос­но оръ­жие 1” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1987), ре­жи­сьор – Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри – Том Ат­кинс, Га­ри Бъ­зи,Да­ни Глоу­вър, Мел Гиб­съ­ни др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Г­ра­дът” – дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Бен Аф­лек, ак­тьо­ри – Бен Аф­лек, Ре­бе­ка Хол, Джон Хам, Пийт Пос­тъ­луейт, Блейк Лай­вли,  Крис Ку­пър, Слейн, Дже­ръ­ми Ре­нър, Тай­тъс Уе­ли­вър и др. 00:15 “Бе­лязан да ум­ре” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 1990),ре­жи­сьор – Дуайт Ли­тъл, Ак­тьо­ри: Да­ни Тре­йо, Сти­вън Се­гал, Ба­зил Уо­лъс, Кийт Дей­вид и др. 02:15 “П­ра­ве­ден” – се­риал, с.6, еп. 6,7 04:00 “Г­ра­дът” – дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Бен Аф­лек, ак­тьо­ри – Бен Аф­лек, Ре­бе­ка Хол, Джон Хам, Пийт Пос­тъ­луейт, Блейк Лай­вли,  Крис Ку­пър, Слейн, Дж

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мур­сия – Об­ра­дой­ро, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 12-и епи­зод, пов­то­ре­ние 15:00 Дартс: “Голям шлем” 2017, пър­ви ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 19:00 Фут­бол: Дон­кас­тър Роу­върс – Ро­дъ­ръм Юнай­тед, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 6-и епи­зод, пов­то­ре­ние 22:00 Дартс: “Голям шлем” 2017, пър­ви ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Ко­ктей­л” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Ве­чни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 16:00 “Че­твър­та ин­стан­ция”- ток­шоу/п/ 17:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Хо­ли­вуд с Иве­ли­на Кун­че­ва 20:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 “К­ръв­на гру­па:шам­пион”/п/ 22:30 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 23:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 06:30 – Пов­то­ре­ния

БНТ

05:35 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки Дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та Пре­да­ва­те за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди Пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка Пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Мал­ки ис­то­рии Пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 14:50 Опит за биог­ра­фия на ли­це­то Х до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2015г./, сце­на­рист и ре­жи­сьор Ва­сил Жив­ков 16:35 Се­меен биз­нес тв филм 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен Ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 19:00 Как е ус­трое­на зем­ята до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Шоу­то на Ка­на­ла Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 21:45 Аса­нсьор за па­циен­ти иг­ра­лен филм/Бъл­га­рия, 2017г./, ре­жи­сьор Иг­ли­ка Три­фо­но­ва, в ро­ли­те: Хрис­то Гър­бов, Свет­ла­на Ян­че­ва, Бой­ка Вел­ко­ва и др. 23:15 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:30 Ка­тас­тро­фал­на лу­дост иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2014г./, ре­жи­сьор Джордж Ер­шба­мър, в ро­ли­те: Джоу­зи Дей­вис, Ка­ръ­лайн Кейв, Марк Ме­нард и др. 01:00 Про­ку­ден иг­ра­лен филм /1 част/п/ (12) 02:30 Как е ус­трое­на зем­ята до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/п/ 03:25 Как се пра­ви? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 04:15 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п 08:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 09:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 1 част 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) 14:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 най-доб­ро­то от “Е­дин прек­ра­сен ден” – 1 част 16:00 най-доб­ро­то от “е­Ми­сия Бъл­га­рия” – 1 част 17:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:00 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:05 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *