ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 ОКТОМВРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – пре­да­ва­не за кул­ту­ра с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ми­хаил Заи­мов и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4001 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар” – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4002 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щи Еле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Сла­ве­на Въ­то­ва 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 18:30 Спорт тото 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Ма­ри­на – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013 г./, ре­жи­сьор Еми­лио Ес­те­вес, в ро­ли­те Ха­ри Бе­ла­фон­те, Джой Бра­йънт, Ник Ка­нън и др. 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Веч­на­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за кла­си­чес­ка му­зи­ка и джаз с во­дещ Ма­рио Ни­ко­лов 00:00 TrendY – мла­деж­ко лай­фстайл пре­да­ва­не /п/ 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:30 Ту­ри­зъм.бг /п/ 03:30 Биб­лио­те­ка­та /п/ 04:30 От­бли­зо с Ми­ра /п/

bTV

05:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс ” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов на инат” – се­риал, с. 1, еп. 31 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 3, еп. 33 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 2, еп. 25 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с. 1, еп. 119 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп. 23 21:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 7, еп. 14,15 01:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 4, еп. 22 02:30 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:20 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 11, еп. 74

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 5 07:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “Ме­че­то Йо­ги” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 2010), сце­на­рис­ти – Брад Коп­ланд, Джо­шуа Стер­нин, Джеф­ри Вен­ти­миля, ре­жи­сьор – Ерик Бре­виг, ак­тьо­ри – Ней­тън Кор­дри, Ана Фа­рис, Ан­дрю Да­ли, Том Ка­ва­на, Дийн Ноус­ли,Ти Джей Ми­лър, Ан­дрю Дей­ли и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал 15:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Граж­да­ни­нът” – се­риал 20:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 10 22:00 Пре­мие­ра: “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с. 2 23:00 “Кухня” – се­риал 00:00 “Ме­че­то Йо­ги” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 2010), сце­на­рис­ти – Брад Коп­ланд, Джо­шуа Стер­нин, Джеф­ри Вен­ти­миля, ре­жи­сьор – Ерик Бре­виг, ак­тьо­ри – Ней­тън Кор­дри, Ана Фа­рис, Ан­дрю Да­ли, Том Ка­ва­на, Дийн Ноус­ли,Ти Джей Ми­лър, Ан­дрю Дей­ли и др. 02:00 “Прия­те­ли” – се­риал 03:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

bTV Action

05:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 5, еп. 6 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 10 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 5, еп. 6 10:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с. 7, еп. 1 11:00 “Монк” – се­риал, с. 5, еп. 14 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 2, еп. 7 13:00 “Из­по­вед­та на един съп­руг” – дра­ма (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Ми­шел Моуър, ак­тьо­ри – Джей Ар Бърн, Али Го­ни­но, Та­ра Спен­сър-Наърн, То­ри Бар­бън и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 11 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 5, еп. 7 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 2, еп. 8 18:00 “Монк” – се­риал, с. 5, еп. 15 19:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с. 7, еп. 2 20:00 Пре­мие­ра: “Мър­тва точ­ка” – се­риал ,с. 3, еп. 3 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “От­мъс­ти­те­ли­те” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1998), ре­жи­сьор – Дже­ръ­мая С. Че­чик, ак­тьо­ри – Ралф Файнс, Ума Тър­ман, Шон Ко­нъ­ри, Джон Ууд, Еди Изард, Джим Броуд­бент и др. 23:45 “Мър­тва точ­ка” – се­риал ,с. 3, еп. 3 00:45 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с. 7, еп. 2 01:45 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 11 02:45 “Сто­те” – се­риал, с. 2, еп. 8 03:45 “Монк” – се­риал, с. 5, еп. 15 04:45 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

Nova TV

05:20 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, 5 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ана­то­мия на гне­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 6 се­зон 21:00 VIP BROTHER 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 VIP BROTHER 2018 – риа­ли­ти шоу, на жи­во от Къ­ща­та 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, 5 се­зон 02:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Фуен­лаб­ра­да, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Бор­до – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:30 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *