ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:05 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­ве и стил на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев 09:45 Кул­ту­ра.BG кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 10:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та тв филм /3973 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та ани­ма­цио­нен филм 14:50 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар” ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Раят на да­ми­те тв филм /2 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 От­крий Бъл­га­рия до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Све­тов­но пър­венс­тво по ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка Со­фия 2018 – от­кри­ва­не пряко пре­да­ва­не от за­ла “Аре­на Ар­меец” 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум дис­ку­сион­но пре­да­ва­не с во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Денят, кой­то про­ме­ни жи­во­та на мис Пе­тиг­рю иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част/ 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Сред­но по­ло­же­ние няма тв филм /2 епи­зод/(14) 00:20 Кул­ту­ра.BG /п/ 01:20 100% буд­ни /п/ 02:20 Раят на да­ми­те тв филм /2 епи­зод/п/ 03:20 От­крий Бъл­га­рия до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:55 Сред­но по­ло­же­ние няма тв филм /2 епи­зод/п/(14) 04:40 Дър­зост и кра­со­та тв филм /3973 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс ” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов на инат” – се­риал, с.1, еп. 10 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 12 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.2, еп. 4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп. 36 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп.1 21:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 4 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прия­те­ли”- се­риал, с.5, еп.19,20 01:00 “Дру­гов­ре­мец” – се­риал, с.2, еп.6 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 52

bTV Action

05:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 7 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.20 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 7 10:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.16 11:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп. 8 12:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.11 13:00 “Вън от пещ­та” – дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Скот Ку­пър, ак­тьо­ри – Фо­рест Уи­та­кър, Уди Ха­рел­сън, Сам Ше­пърд, Ден­дри Тей­лър, Кей­си Аф­лек, Зоуи Сал­да­на,Крис­чън Бейл, Том Боуер, Уи­лем Де­фо 15:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.21 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп. 8 17:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.12 18:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.9 19:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.17 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с.11, еп. 17 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ло­вец на де­мо­ни” – ко­ме­дия, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2016) , ре­жи­сьор – Майк Мен­дез, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Крис­ти­на Кле­бе, Ели­за Дау­линг и др. 23:45 “Кос­ти” – се­риал , с.11, еп. 17 00:45 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.17 01:45 “Вън от пещ­та” – дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Скот Ку­пър, ак­тьо­ри – Фо­рест Уи­та­кър, Уди Ха­рел­сън, Сам Ше­пърд, Ден­дри Тей­лър, Кей­си Аф­лек, Зоуи Сал­да­на,Крис­чън Бейл, Том Боуер, Уи­лем Де­фо 04:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.9

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3 07:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с.3 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 09:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.1 10:00 “Кам­па­ния­та” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Джей Роуч, ак­тьо­ри – Уил Фа­рел, Зак Га­ли­фа­на­кис, Ди­лън Мак­дър­мът, Бра­йън Кокс, Джей­сън Съ­дей­кис, Джон Лит­гоу, Са­ра Бей­кър, Дан Ай­кройд и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал 15:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6 22:00 Пре­мие­ра: “Брук­лин 99” – се­риал, с.1 23:00 “Кухня” – се­риал 00:00 “Кам­па­ния­та” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Джей Роуч, ак­тьо­ри – Уил Фа­рел, Зак Га­ли­фа­на­кис, Ди­лън Мак­дър­мът, Бра­йън Кокс, Джей­сън Съ­дей­кис, Джон Лит­гоу, Са­ра Бей­кър, Дан Ай­кройд и др. 02:00 “Прия­те­ли” – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 04:00 “Кухня” – се­риал

Nova TV

05:20 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 4 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ана­то­мия на гне­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 6 се­зон 21:00 VIP BROTHER 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 3 01:00 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон 02:00 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:20 “”Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 4 се­зон /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лион – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Рен – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ок­сфърд Юнай­тед – Ко­вън­три Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Страс­бург – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ним – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT, (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 11:00 “Епи­зод”, (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT, (п) 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 18:30 “Епи­зод”, (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 20:30 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но токшоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 21:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT, (п) 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 23:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но токшоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Офа­нзи­ва” – из­бра­но 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *