Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 За­ко­нът на Дойл тв филм /3 се­зон, 2 епи­зод/ (12) 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Къ­ща­та на шу­мо­ве­те дет­ски тв филм /Ун­га­рия, 2015г./ 15:15 Бла­гу­ни­те дет­ски тв филм /6 епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт ТО­ТО 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Пи­тай БНТ 22:00 Оп­ти­мис­ти тв филм /7 епи­зод/ (12) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Смяна на мес­та­та 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 04:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:30 За­ко­нът на Дойл тв филм /3 се­зон, 2 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:40 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.21 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3 еп.18 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 “Навс­якъ­де ти” – се­риал, еп.19 15:00 Пре­мие­ра: “Ис­тин­ска лю­бов” – се­риал, еп.35 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.6 еп.26 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп.23 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.29 21:00 Пре­мие­ра: “Влад” – се­риал, с.2 еп.12 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лю­бим­ка­та на краля” – се­риал, еп.1 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.71 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:50 “Бо­жес­тве­но” – се­риал, еп.5

bTV Action

05:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.13 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.2 еп.9 – 12 08:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.13 09:00 “Чък” – се­риал, с.4 еп.14 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.15 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.9 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3 еп.4 13:00 “Убий­ства край езе­ро­то” – три­лър (САЩ, 2019), ре­жи­сьор Тим Крус, в ро­ли­те: Ни­ки Уе­лън, Ана Хъ­чи­сън, Але­кзан­дриа Де­Бе­ри, Ри­ки Гар­сиа, Ка­ра Рой­стър и др. 15:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.14 16:00 “Чък” – се­риал, с.4 еп.15 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3 еп.5 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.10 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.16 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Спен­сър” – се­риал, еп.9 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Оце­лява­не” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Джеймс Мак­тийг, в ро­ли­те: Ми­ла Йо­во­вич, Пиърс Брос­нан, Ди­лън Мак­дър­мът, Ан­дже­ла Ба­сет, Ема Том­псън, Джеймс Д`Ар­си, Ба­шар Ра­хал и др. 00:00 “Спен­сър” – се­риал, еп.9 01:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.10 02:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.16 03:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3 еп.5 04:00 “Чък” – се­риал, с.4 еп.15

 bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.19, 20 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 08:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Па­теш­ка ис­то­рия” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ки­тай, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Крис­то­фър Джен­кинс 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Кухня: Вой­на за хо­тел” /п./ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.10 еп.13, 14 19:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.14 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, eп.52 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.4 еп.7 22:00 Пре­мие­ра: “Кухня: Вой­на за хо­тел” – се­риал, с.2 еп.4, 5 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12 еп.7, 8 00:00 “Па­теш­ка ис­то­рия” /п./ – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ки­тай, САЩ, 2018) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Кухня: Вой­на за хо­тел” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “Воен­ни прес­тъп­ле­ния” – се­риал, се­зон 17 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” (нов се­зон) – риа­ли­ти 21:00 “Под прик­ри­тие” – се­риал 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риал, се­зон 7 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Воен­ни прес­тъп­ле­ния” – се­риал, се­зон 17 00:30 “Нюан­си си­ньо” – се­риал, се­зон 2 01:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риал, се­зон 2 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риал /п/ 04:30 “Ме­рием” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Ени­сей – ЦСКА Мос­ква ВТБ ли­га – /п/ 12:00 Фут­бол: Барн­зли – Дар­би Каун­ти Чем­пиън­шип – /п/ 14:00 Бас­кет­бол: УНИКС – Зе­нит ВТБ ли­га – /п/ 16:00 Фут­бол: Ат­ро­ми­тос – Па­на­ти­най­кос Су­пер ли­га на Гър­ция – /п/ 18:00 Ка­ра­бао къп: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 18:30 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 19:00 “Пе­та чет­върт” об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) – /п/ 19:30 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Бур­гос Ку­па на краля, чет­вър­тфи­нал – ди­рек­тно 21:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 21:55 Но­ви­ни 22:00 Фут­бол: Чел­си – Ню­ка­съл Юнай­тед кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га (2004-05) – /п/ 22:30 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Ва­лен­сия Ку­па на краля, чет­вър­тфи­нал – ди­рек­тно 00:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък” пре­да­ва­не на WWE (2021) 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:15 Шоу­биз­нес/п/ 05:25 Денят на жи­во/п/ 05:50 Пре­сеч­на точ­ка/п/ 06:30 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:10 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Денят на жи­во/п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Па­та­рин­ски LIVE/п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ус­ко­ре­ние 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Биз­не­сът 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Пре­сеч­на точ­ка 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE/п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Ус­ко­ре­ние /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во/п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа/п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *