HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 11 ЮНИ

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Бар­се­ло­на, тре­ти по­лу­фи­на­лен мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Уни­ка­ха, вто­ри по­лу­фи­на­лен мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Ман­чес­тър Юнай­тед – Ре­динг (2006-07), пов­то­ре­ние 14:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Ман­чес­тър Си­ти – Куинс Парк Рей­нджърс (2011-12), пов­то­ре­ние 15:00 Дартс: Све­тов­на ку­па 2017, чет­вър­ти ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 19:00 Об­зор на се­зо­на във френ­ска­та Ли­га 1 (2016-17), пов­то­ре­ние 20:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (16-17), 36-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 Дартс: Све­тов­на ку­па 2017, чет­вър­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

bTV

05:30 “Ко­сте­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 06:00 “Ко­сте­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 06:30 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.2, еп.23-25 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тъ­рси се…”- ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2, еп. 16 13:00 “Д­нев­ни­кът на един Дрън­дьо: Род­рик ко­ман­до­ри” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Дей­вид Бауърс, ак­тьо­ри – Стив Зан, Рей­чъл Ха­рис, За­ка­ри Гор­дън, Пей­тън Лист, Де­вон Бос­тик, Оуен Бес­ти и др. 15:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.1, еп.23 16:00 “Ко­смос­” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Г­ла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но риа­ли­ти шоу 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Ан­глий­ският учи­тел­” – дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Крейг Зиск, ак­тьо­ри – Чар­ли Сак­стън, Ни­ки Блон­ски, Грег Ки­ниър, Ней­тън Лейн,Май­къл Ан­га­ра­но, Джу­лиан Мур, Ли­ли Ко­линс и др. 01:00 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ста­си Ка­ра 02:00 “Д­нев­ни­кът на един Дрън­дьо: Род­рик ко­ман­до­ри” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Дей­вид Бауърс, ак­тьо­ри – Стив Зан, Рей­чъл Ха­рис, За­ка­ри Гор­дън, Пей­тън Лист, Де­вон Бос­тик, Оуен Бес­ти и др. 03:30 “120 ми­ну­ти” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

Nova TV

06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “За доб­ро или ло­шо” – с уч. на Ли­са Вел­хел, Ан­то­нио Ку­по, Еди Мак­рей и др. 14:15 “То­зи прек­ра­сен миг” – с уч. на Даян Нийл, Вин­сент Спа­но, Тра­вис Шулд, Мо­ли Бър­нет и др. 16:00 “Е­таж­на собс­тве­ност” – ко­ме­диен се­риал, 3 се­зон 17:00 “Ко­мби­на”- пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Ме­да­льо­нът­”- с уч. на Дже­ки Чан, Клер Фор­ла­ни, Лий Еванс, Джон Рис-Дей­вис, Джу­лиан Сандс, Ан­тъ­ни Уонг и др. 21:50 “С­телт” – с уч. на Джош Лу­кас, Дже­си­ка Бийл, Джей­ми Фокс, Сам Ше­пърд и др. 00:20 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 00:50 “То­зи прек­ра­сен миг” – с уч. на с уч. на Даян Нийл, Вин­сент Спа­но, Тра­вис Шулд, Мо­ли Бър­нет и др. /п/ 04:00 “За доб­ро или ло­шо” – с уч. на Ли­са Вел­хел, Ан­то­нио Ку­по, Еди Мак­рей и др. /п/

bTV Action

06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.5-7 11:00 “Бе­лязан да ум­ре” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 1990), ре­жи­сьор – Дуайт Ли­тъл, Ак­тьо­ри: Да­ни Тре­йо, Сти­вън Се­гал, Ба­зил Уо­лъс, Кийт Дей­вид и др. 13:00 “Г­роб­ни­ца­та на дра­ко­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ки­тай , 2013), ре­жи­сьор – Ерик Стайлс, ак­тьо­ри – Скот Ад­кинс, Долф Лунд­грен, Ли­дия Лео­нард, Джеймс Ланс, Пол Фи­лип Кларк и др. 15:00 “Би­блио­те­ка­ри­те” – се­риал, еп. 3,4 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 Пре­мие­ра: “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Ма­ве­рик­” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, САЩ, 1994, ре­жи­сьор – Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри – Мел Гиб­сън, Греъм Грийн,Джо­ди Фос­тър, Джеймс Ко­бърн,Ал­фред Мо­ли­на, Джеймс Гар­нър и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Къ­рвав диа­мант” – дра­ма, три­лър, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Eдуард Зуик, ак­тьо­ри –  Май­къл Шийн, Дже­ни­фър Ко­нъ­ли, Лео­нар­до Ди Кап­рио, Джи­мон Хон­су и др. 01:00 “У­лич­ни кра­ле 2” – дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Крис Фи­шър, ак­тьо­ри – Рей Лио­та, Шон Ха­то­си, Скот Нор­ман и др. 02:45 “Би­блио­те­ка­ри­те” – се­риал, еп. 3,4 04:30 “Г­роб­ни­ца­та на дра­ко­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ки­тай , 2013), ре­жи­сьор – Ерик Стайлс, ак­тьо­ри – Скот Ад­кинс, Долф Лунд­грен, Ли­дия Лео­нард, Джеймс Ланс, Пол Фи­лип Кларк и др.

bTV Comedy

05:00 “К­луб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 06:00 “Не вярвай на куч­ка­та от апа­рта­мен­т 23” – се­риал, с.2 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.3 08:00 “К­луб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.4 10:00 “Хо­тел за ку­че­та” – ко­ме­дия ( САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор – Тор Фрой­ден­тал, ак­тьо­ри – Ема Ро­бъртс, Джейк Т. Ос­тин, Дон Чий­дъл, Джон Си­мънс, Ли­са Куд­роу, Кай­ла Прат, Ке­вин Ди­лън, Трой Джен­тил, Ро­бин Лий и др. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал 17:30 “Фи­тнес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.11, еп.13 19:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на”- се­риал 20:30 “За­поз­най се с на­ши­те” – ко­ме­дия (САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Джей Роуч, ак­тьо­ри –  Ро­бърт де Ни­ро, Бен Сти­лър, Оуен Уил­сън,  Блайт Да­нър, Джеймс Реб­хорн и др. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.4 23:30 “П­рия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Не вярвай на куч­ка­та от апа­рта­мен­т 23”/п./ – се­риал 03:00 “К­луб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал

Kanal 3

07:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Ку­нята на Звез­дев”/п/ 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 11:15 Топ Шоп 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 Уи­кенд с Ро­си” /п/ 13:00 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд­” с Иве­ли­на Кун­че­ва/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Ко­ктей­л”/п/ 15:45 Tоп Шоп 16:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 16:55 Те­ле­мар­кет 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Без мон­таж”, из­бра­но 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live, из­бра­но от сед­ми­ца­та 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/

БНТ

05:15 Браз­ди /п/ 05:45 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Не­дел­но ева­нге­лие 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /най-доб­ро­то/ Здрав­но риа­ли­ти с во­дещ Ива Ди­мит­ро­ва 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 13:00 Наг­ра­да за по­лет в из­кус­тво­то “С­тоян Кам­ба­рев” 2017 це­ре­мо­ния по връч­ва­не­то 14:30 Древ­ни бъл­гар­ски хро­ни­ки: Лю­би­ме­цът на Тан­гра тре­та хро­ни­ка 15:25 Из­гу­бе­ният принц дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2008г./, ре­жи­сьор Вац­лав Кршиш­тек, в ро­ли­те: Петр Ще­пан, Вла­ди­мир Ма­рек, Лен­ка Вла­са­ко­ва и др. 16:40 Не­поз­на­та земя 17:10 “Ла­че­ни­те обу­вки на бъл­гар­ско­то ки­но. Ани­ма­цион­ни фил­ми: “”­Не­ве­роя­тни­те прик­лю­че­ния на Сим­бад мо­реп­ла­ва­теля””/1997г./, ре­жи­сьор Геор­ги Ди­мит­ров 18:15 Спорт ТО­ТО 18:55 Све­тов­на ли­га по во­лей­бол: Ру­сия – Бъл­га­рия/мъ­же/ пряко пре­да­ва­не от Ка­зан/Ру­сия/ 21:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 21:20 Спор­тни но­ви­ни 21:30 Ла­че­ни­те обу­вки на бъл­гар­ско­то ки­но. Ани­ма­цион­ни фил­ми 23:20 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:35 Нощ­ни пти­ци Ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Ис­кра Ан­ге­ло­ва 00:35 Пътят на Ха­ли­ма иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2012г./, ре­жи­сьор Ар­сен Ан­тон Ос­тоич, в ро­ли­те: Ал­ма При­ца, Ол­га Па­ка­ло­вич, Ми­йо Юри­шич, Изу­дин Бай­ро­вич, Ми­рай Гър­бич и др. 02:10 SS Бри­та­ния тв филм /6, пос­ле­ден епи­зод/п/ 03:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 04:05 Зе­ле­на­та ли­ней­ка/най-доб­ро­то/ /п/ 04:55 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

BiT

05:30 “С­тъл­ба­та към не­бе­то”, док. филм на Би Ай Ти, ав­тор Петя Кер­ти­ко­ва 06:00 “А­ме­ри­кан­ски ис­то­рии”, (п) 06:30 “Май­стор­ски клас” – ток­шоу на BIT, (п) 07:30 “Съ­ве­ти­те на Ла­зар” бе­зо­пас­ни и по­лез­ни тре­ни­ров­ки за до­бър то­нус 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, пре­мие­ра 09:00 “Че­стно ка­за­но с Лю­ба Ку­ле­зич”, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не LIVE 11:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 12:30 Би Ай Ти ин­тер­вю с во­дещ По­ли­на Пау­но­ва 13:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая 14:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 15:30 “Че­стно ка­за­но с Лю­ба Ку­ле­зич”, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не (п) 17:30 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “П­рос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пре­мие­ра 19:30 Уи­кенд но­ви­ни с Же­ни Ца­нев LIVE 20:00 “П­рос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пре­мие­ра 22:00 Ки­но Ев­ро­па: “Ха­вър­”, Фин­лан­дия-Фран­ция-Гер­ма­ния, 2011 г., ре­жи­сьор: Аки Кау­рис­ма­ки; в ро­ли­те: Ан­дре Вилмс, Ка­ти Ути­нен, Блон­ден Ми­гел, Лай­ка, Жан-Пиер Да­ру­сен, Ели­на Са­ло 23:30 “С­тъл­ба­та към не­бе­то”, док. филм на Би Ай Ти, ав­тор Петя Кер­ти­ко­ва 00:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, съв­мес­тна руб­ри­ка на Сдру­же­ние “Бъ­лгар­ска ис­то­рия” и Би Ай Ти (п) 00:30 “Съ­ве­ти­те на Ла­зар”, бе­зо­пас­ни и по­лез­ни тре­ни­ров­ки за до­бър то­нус 01:00 “Че­стно ка­за­но с Лю­ба Ку­ле­зич”, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не (п) 03:00 “Съ­ве­ти­те на Ла­зар” бе­зо­пас­ни и по­лез­ни тре­ни­ров­ки за до­бър то­нус, (п) 03:30 “П­рос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п)

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *