ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 АВГУСТ

БНТ

05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 – тв филм, 18 епи­зод /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 08:30 По све­та и у нас 08:45 Ис­то­рия.bg -Бъл­гар­ски­те хай­ду­ти /п/ 09:45 Ава­рий­но ка­ца­не – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2010 г./, ре­жи­сьо­ри Крис­ти­на Гро­зе­ва, Пе­тър Въл­ча­нов, в ро­ли­те То­дор Тан­чев, Сте­фан Де­но­лю­бов, Елен Ко­ле­ва и др. 10:45 Кап­ри – тв филм, 39 епи­зод /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Жре­бият 7 – се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1993 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ива­нка Гръб­че­ва, в ро­ли­те Кос­та Цо­нев, Ата­нас Ата­на­сов, Ма­рин Янев, Йо­сиф Сър­ча­джиев, Ма­рия Ка­вар­джи­ко­ва и др. 13:25 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 13:50 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 По сле­ди­те на ка­пи­тан Грант – тв филм /3 се­рия/ 15:20 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /40 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Бъл­га­рия от край до край 7 /п/ 18:50 Чуй Зем­ята 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 – тв филм /19 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Раят на да­ми­те – тв филм /13 епи­зод/ 21:40 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /23, пос­ле­ден епи­зод/ (14) 22:30 Да опо­знаем Япо­ния – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл – тв филм /5 епи­зод/ (12) 00:15 Ис­то­рия.bg – Бъл­гар­ски­те хай­ду­ти /п/ 01:15 Мал­ки ис­то­рии /п/ 02:15 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /23, пос­ле­ден епи­зод /п/ (14) 03:05 Чуй Зем­ята /п/ 03:15 Да опо­знаем Япо­ния до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:45 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:10 Из­кус­тво­то на 21 век 04:40 За­ко­нът на Дойл тв филм /5 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.4 06:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу /най-доб­ро­то/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.69 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.6, еп.19 16:00 “Страх да оби­чаш” – се­риал, еп.1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.8 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.68 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.63 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.41 22:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.8 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Час пик” – се­риал, еп.10 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.267 – 269 (пос­ле­ден) 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4, еп.8 – 11 08:00 “Час пик” – се­риал, еп.10 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.20 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.2 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.7 12:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.10 13:00 “Фа­тал­но об­себ­ва­не” – три­лър (тв филм, Ка­на­да, 2017), ре­жи­сьор Шон То­ли­сън, в ро­ли­те: Гриър Гра­мър, Клоуи Баб­кук, Стив Ба­кич, Мой­ра Ке­ли и др. 15:00 “Час пик” – се­риал, еп.11 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.21 17:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.11 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.8 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.3 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Сблъ­сък в Ма­ни­ла” – ек­шън (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Марк Да­кас­кос, в ро­ли­те Але­кзан­дър Нев­ски, Кас­пър Ван Дин, Ка­ри-Хи­рою­ки Taга­ва, Тиа Ка­ре­ре, Марк Да­кас­кос и др. 23:45 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.4 00:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.3 01:45 “Час пик” – се­риал, еп.11 02:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.11 03:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.8 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.3

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7, еп.12, 13 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018), еп.39, 40 10:00 “Ле­де­на епо­ха 3: Зо­ра­та на ди­но­зав­ри­те” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 2009), ре­жи­сьо­ри Кар­лос Сал­да­на и Май­къл Тър­ма­йер 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2, еп.1, 2 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.5, еп.8, 9 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.5 еп.14 20:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.22 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.35 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, -с.9 еп.19, 20 23:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, еп.17, 18 00:00 “K-911” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1999 г.), ре­жи­сьор Чарлз Кан­га­нис, в ро­ли­те Джим Бе­лу­ши, Крис­тин Ту­чи, Джеймс Хен­ди, Уейд Уилямс и др. 02:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Кухня” – се­риал

Nova TV

05:00 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм /п/ 06:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Куп обе­ща­ния и мал­ко лъ­жи” – с уч. на Де­нис Цих, Ми­хае­ла Мей, Фран­цис­ко Ме­ди­на, Ми­шел Оли­ве­ри и др. 11:30 “Ку­ли­нар­но лято с “На ка­фе” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 14 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Веен Вий­сба­ден – Кьолн, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Хъ­дър­сфилд Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Фут­бол: Ат­лас Дел­мен­хорст – Вер­дер Бре­мен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Юр­дин­ген – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 2-ри епи­зод /п/ 18:35 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Но­рич Си­ти – Ню­ка­съл Юнай­тед (2011-12) /п/ 19:05 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 37-и епи­зод /п/ 19:30 Фут­бол: Ха­ле­шер – Волф­сбург, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 23:30 Фут­бол: Ха­ле­шер – Волф­сбург, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 11:30 “Дру­го­то ли­це” 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 12:45 Топ Шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *