ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 АВГУСТ

БНТ

05:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие /най-доб­ро­то /п/ 06:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 07:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм 07:25 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:10 Гла­су­вай­те за Бе­ки тв филм /п/ 08:55 Пет­сън и Фин­дъс ани­ма­цио­нен филм /Гер­ма­ния, 2014г./ 10:25 Дъ­щер­ята на жри­ца­та дет­ски иг­ра­лен филм /Да­ния, 2015г./ 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 100 го­ди­ни Опе­ре­та кон­церт спек­та­къл 14:30 Бон шанс, ин­спек­то­ре /70 г. от рож­де­ние­то на Вел­ко Къ­нев/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1983г./, ре­жи­сьор Пе­тър До­нев, в ро­ли­те Вел­ко Къ­нев, Ки­рил Гос­по­ди­нов, Геор­ги Ка­лоя­нчев, Тат­яна Ло­ло­ва, Ка­ме­лия То­до­ро­ва и др. 16:05 В неиз­вес­тност тв филм /4 епи­зод/ 17:00 Спор­тна трес­ка 18:00 Бъл­га­рия от край до край 5 /п/ 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Мо­жем ли да жи­веем веч­но до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2011 г./ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Джа­ки иг­ра­лен филм /Хо­лан­дия, 2012 г./, ре­жи­сьор Ан­тоа­нет Бьо­мер, в ро­ли­те Ка­рис Ван Хоу­тен, Йел­ка Ван Хоу­тен, Хо­ли Хън­тър и др. 22:25 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:40 Край­път­ни па­мет­ни­ци иг­ра­лен филм /САЩ, 2006 г./, ре­жи­сьор Май­къл Ки­пи­каш, в ро­ли­те Том Ноуи­ки, Крис­ти­на Кар­сън, Чарлс Дър­нинг и др.(14) 00:15 Ти­хият аме­ри­ка­нец иг­ра­лен филм /п/(12) 01:55 В неиз­вес­тност тв филм /4 епи­зод/ 02:45 Мо­жем ли да жи­веем веч­но до­ку­мен­та­лен филм /п/ 03:30 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти /п/ 04:10 Днес и ут­ре /п/ 04:40 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /19 епи­зод/п/

 

BTV

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 06:00 “Мал­ко­то по­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 6, еп. 17,18 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” /п/ – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п/ – до­ку­мен­тал­но пре­да­ва­не 13:00 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Мав­ри­ций” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор – Ханс-Юр­ген Той­гел, ак­тьо­ри – Макс Ал­бер­ти, Ге­зи­не Цук­ров­ски, Са­ша Хен и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (САЩ, 2014), сце­на­рис­ти – Джон Абъд, Ерик Дар­нел, Том Мак­Грат, Май­къл Ко­тън, ре­жи­сьор – Сай­мън Дж. Смит 17:00 “120 ми­ну­ти” – най-доб­ро­то от пуб­ли­цис­тич­но­то пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – най-доб­ро­то от пуб­ли­цис­тич­но­то пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ин­диа­на Джоунс и хра­мът на об­ре­че­ни­те” – прик­лю­чен­ски (САЩ, 1984), ре­жи­сьор – Сти­вън Спил­бърг, ак­тьо­ри – Ха­ри­сън Форд, Ке Хуи Куан, Кейт Кап­шоу, Дан Ак­ройд, Ам­риш Пу­ри и др. 22:30 “Фан­тас­тич­на­та чет­вор­ка и Сре­бър­ният сър­фист” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2007),ре­жи­сьор – Тим Сто­ри, ак­тьо­ри – Йоан Гръ­фъд, Дже­си­ка Ал­ба, Крис Евънс, Май­къл Чик­лис, Ан­дре Броуър, Ке­ри Уо­шин­гтън, Джу­лиън Мак­ма­хън,  Ло­рънс Фиш­бърн и др. 00:30 “Зло­деи­те на DC Comics” – до­ку­мен­та­лен филм (САЩ, 2013), ре­жи­сьо­ри – Скот Ди­вайн, Джей Ем Ке­ни, ак­тьо­ри – Крис­то­фър Лий, Нийл Адамс, Бра­йън Аза­ре­ло и др. 02:10 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (САЩ, 2014), сце­на­рис­ти – Джон Абъд, Ерик Дар­нел, Том Мак­Грат, Май­къл Ко­тън, ре­жи­сьор – Сай­мън Дж. Смит 03:40 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п/ – до­ку­мен­тал­но пре­да­ва­не 04:10 “Тър­си се /п/ – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли

 

bTV Action

06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 08:30 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 19-21 11:15 “Стор­ма­ге­дон”  – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Ник Ла­йън, ак­тьо­ри – Джон Хе­ни­ган, Ив Мау­ро, Джоу­зеф Гат, Ро­бърт Бланш, Ри­ко Рос и др. 13:00 “Нощ­ни ястре­би” -ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1981), ре­жи­сьор – Брус Мал­мът, Га­ри Нел­сън, ак­тьо­ри – Сил­вес­тър Ста­лоун, Би­ли Дий Уилямс, Пер­сис Кам­ба­та, Най­джъл Де­вън­порт, Лин­дзи Уог­нър и др. 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 13,14 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Уми­рай труд­но 2” – ек­шън, кри­ми­на­лен, САЩ, 1990 г. ре­жи­сьор Ре­ни Хар­лин; Ак­тьо­ри: Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­деля, Уилям Ате­ртон, Ре­джи­налд Вел­джон­сън, Фран­ко Не­ро, Уилям Сад­лър, Джон Амос, Де­нис Франц и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Шут в г*за 2” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, Япо­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Джеф Уад­лоу, ак­тьо­ри – Арън Тей­лър-Джон­сън, Клоуи Грейс Мо­рец, Мо­рис Чес­тнът, Клау­дия Лий, Кларк Дюк, Лин­дзи Фон­се­ка, Крис­то­фър Минц-Плас, Джим Ке­ри, Ни­къл 00:00 “Уб­иец на пътя 3” – ужас, три­лър(САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Дек­лан Об­рин, ак­тьо­ри – Кен Кир­зин­гър, Дже­си Хъч, Бен Хо­лин­гсуърт, Джиа­на­по­ло Ве­ну­та, Кир­стен Праут и др. 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 20,21 04:00 “Шут в г*за 2” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, Япо­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Джеф Уад­лоу, ак­тьо­ри – Арън Тей­лър-Джон­сън, Клоуи Грейс Мо­рец, Мо­рис Чес­тнът, Клау­дия Лий, Кларк Дюк, Лин­дзи Фон­се­ка, Крис­то­фър Минц-Плас, Джим Ке­ри, Ни­къл

NOVA ТV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 09:00 “Нео­чак­ва­ни об­ра­ти” – с уч. на Уши Глас, На­та­лия Аве­лон, Ро­ман Книж­ка, Хер­берт Ул­рих и др. 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Цве­тар­ни­ца на мис­те­рии­те: Мъл­ча­ние” (пре­мие­ра) – с уч. на Брук Шийлдс, Бре­нън Ел­иът, Бю Бри­джис, Кейт Дръ­мънд и др. 14:15 “Сред­но­щен мас­ка­рад” – с уч. на Отъм Рий­зър, Крис­то­фър Ръ­сел, Хе­лън Ко­лиан­дър, Ри­чард Бър­ги и др. 16:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – за­бав­но пре­да­ва­не, 5 се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Стелт” – с уч. на Джош Лу­кас, Дже­си­ка Бийл, Джей­ми Фокс, Сам Ше­пърд, Ри­чард Рок­сбърг и др. 22:30 “Спай­дър­мен 3” – с уч. на То­би Ма­гуа­йър, Кир­стен Дънст, Джеймс Фран­ко, То­мас Хей­дън Чърч, То­фър Грейс, Роз­ма­ри Ха­рис и др. 01:20 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:50 “Цве­тар­ни­ца на мис­те­рии­те: Мъл­ча­ние” – с уч. на Брук Шийлдс, Бре­нън Ел­иът, Бю Бри­джис, Кейт Дръ­мънд и др. /п/

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 5 08:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 4 10:00 “Но­тинг Хил” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1999), ре­жи­сьор – Ро­джър Ми­чел, ак­тьо­ри – Джу­лия Ро­бъртс, Хю Грант, Еми­ли Мор­ти­мър, Хю Бо­не­вил, Ема Чам­бърс, Джеймс Драй­фус, Рис Ай­фънс, Алек Бол­дуин, Ма­тю Мо­дин, Ми­ша Бар­тън и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 Пре­мие­ра: “Ло­та­рия” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2017), ре­жи­сьор -Ро­ман Сам­гин, ак­тьо­ри – Ан­дрей Рож­ков, Дмит­рий Бре­кот­кин, Вячес­лав Мясни­ков, Юлия Ми­хал­ко­ва, Але­ксей Мак­ла­ков, Олеся Же­лезняк, Ва­лен­ти­на Ма­зу­ни­на, Ол­га Ме­ди­нич, Ол­га Диб­це­ва, Тат­яна Крав­чен­ко и др.. 22:30 ” По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 23:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 01:30 “Прия­те­ли” – се­риал 03:30 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Бур­гос – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 12:00 Дартс: Мас­търс 2018, Мел­бърн, тре­ти ден, ди­рек­тно 15:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ар­се­нал – Ман­чес­тър Си­ти (2000-01), пов­то­ре­ние 16:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ню­ка­съл Юнай­тед – Тот­нъм Хот­спър (1996-97), пов­то­ре­ние 18:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Уест Хям Юнай­тед (2007-08), пов­то­ре­ние 19:00 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 2-и епи­зод 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 32-и епи­зод 23:00 Дартс: Мас­търс 2018, Мел­бърн, тре­ти ден, пов­то­ре­ние 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Епи­зод” (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 07:00 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва-из­бра­но 07:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Уи­кенд с Ро­си” /п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва /п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” 13:00 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” -/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 ТОП ШОП 15:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 16:30 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 17:00 Кон­церт на гру­па Сиг­нал – 1-ва част 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”-из­бра­но 20:30 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва – из­бра­но 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Спорт в обе­кти­ва”-из­вън­ред­но 22:45 Ев­ро­пей­ско пър­венс­тво по ка­над­ска бор­ба 2018  /п/ 00:00 Но­ви­ни /п/ 00:30 Спорт в обе­кти­ва” /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *