ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 АПРИЛ

БНТ

05:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен слот с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­та­лен филм /8 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Об­зор “Ли­га Ев­ро­па” 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­та­лен филм /9 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:00 Нощ­ни пти­ци ве­чер­но ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Киа­ра Пан­кал­ди /Ита­лия/, Франк Со­ли­ван /САЩ/ и Гер­дбенд /Гер­ма­ния/ Меж­ду­на­ро­ден джаз фес­ти­вал “Ба­нско 2018” 00:35 Гре­хо­ве­те на ба­ща ми до­ку­мен­та­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2009г./, ре­жи­сьор Ни­ко­лас Ен­тел(14) 02:00 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:00 100% буд­ни /п/ 04:05 Дой­че Ве­ле: Шифт 04:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV 

05:30  ”Ли­це в ли­це” /п./  06:00  ”Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.20  06:30  ”Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян  09:30  ”Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев  12:00  bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия  12:30  ”Шоу­то на Сла­ви” /п./  13:30  Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.69  15:00  Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.14  16:00  Пре­мие­ра: “А­ли­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.3, еп.70  17:00  bTV Но­ви­ни­те  17:25  ”Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва  17:50  Спорт то­то  18:00  Пре­мие­ра: “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.111  19:00  bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия  20:00  Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.53  21:00  Пре­мие­ра: “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.7  22:00  ”Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с.13 еп.21  22:30  ”Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов  23:30  bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия  00:00  ”Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп.10  01:00  ”Веч­но твоя” – се­риал, еп.97, 98  02:10  bTV Но­ви­ни­те /п./  02:40  ”Пре­ди обед” /п./  04:40  ”О­пас­ни ули­ци” /п./ – се­риал 

bTV Action 

05:15  ”Мър­тва точ­ка” /п./ – се­риал  06:00  Ани­ма­цио­нен блок: “П­рик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” /п./ – се­риал, с.4 еп.4, 5  07:00  ”Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с.4 еп.6, 7  08:00  ”Монк” /п./ – се­риал, с.4, еп.4  09:00  ”Мър­тва точ­ка” /п./ – се­риал, с.3, еп.16  10:00  ”Су­пер­гърл” /п./ – се­риал, с.3, еп.3  11:00  ”Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п./ – се­риал, с.6, еп.10  12:00  ”Кос­ти” /п./ – се­риал, с.12, еп.11  13:00  ”Па­зи си гър­ба” – дра­ма (тв филм, САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джей­сън Фу­ру­ка­ва, в ро­ли­те: Ана­Лин Мак­корд, Марк Га­ни­ме, Грей­син Ши­ни, Дар­ла Тей­лър и др.  15:00  ”Монк” – се­риал, с.4, еп.5  16:00  ”Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.17  17:00  ”Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.12  18:00  ”Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп.11  19:00  Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл­” – се­риал, с.3, еп.4  20:00  Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “С­ме­ли­те” – се­риал, еп.10  21:00  bTV Но­ви­ни­те  22:00  Ек­шън пе­тък: “Т­ран­спор­тер: Но­во на­ча­ло” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Фран­ция, Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Ка­мий Дьо­ла­мар, в ро­ли­те: Ед Скрейн, Лоан Ша­ба­нол, Рей Сти­вън­сън, Ленн Кудр­явиц­ки, Тат­яна Пай­ко­вич, Ра­ди­во­йе Бук­вич, Ми­каел Бък­стон и др.  00:00  ”Сме­ли­те” /п./ – се­риал  01:00  ”Су­пер­гърл” /п./ – се­риал  02:00  ”Монк” /п./ – се­риал  03:00  ”Кос­ти” /п./ – се­риал  04:00  ”Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п./ – се­риал 

bTV Comedy

05:00 “К­луб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 06:00 “К­луб Ве­се­лие” – се­риал, с.6 еп.13 07:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 08:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4 еп.5, 6 09:00 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2017) 10:00 “Ра­зход­ка под слън­це­то” – мю­зи­къл, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Ита­лия, 2014 г.), ре­жи­сьо­ри: Макс Гиуа и Да­ния Пас­куи­ни, в ро­ли­те: Ха­на Ар­тър­тън, Грег Уайз, Ана­бел Ско­ли, Джу­лио Бе­ру­ти и др. 12:00 “Б­рук­лин 99” /п./ – се­риал 13:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 14:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал, с.13 еп.5 18:00 “Б­рук­лин 99 “ – се­риал, еп.9, 10 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.11, 12 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9 еп.13 22:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 еп.1, 2 23:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.13, 14 00:00 “Ра­зход­ка под слън­це­то” /п./ 02:00 “К­луб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 03:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 04:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 19 /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “П­люс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Го­спо­дин Х и мо­ре­то” (пре­мие­ра) – се­риен филм 21:00 “Ко­шма­ри в кухн­ята” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Съ­дби на кръс­то­път” (пре­мие­ра) – пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 19 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 12 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

06:00 Голф: САЩ Мас­търс, пър­ви кръг, пов­то­ре­ние 10:15 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка: Све­тов­на ку­па, Со­фия, ди­рек­тно 14:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 33-и епи­зод, пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка: Све­тов­на ку­па, Со­фия, ди­рек­тно 19:10 Сту­дио “Пъ­рва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 21:25 Сту­дио “Пъ­рва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 21:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:00 Голф: САЩ Мас­търс, вто­ри кръг, ди­рек­тно 02:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3 

06:00  ”Со­циал­на мре­жа” – /п/  07:00  ”Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок  09:00  НО­ВИ­НИ  09:15  Пар­ла­мен­тът на жи­во  10:00  НО­ВИ­НИ  10:15  Пар­ла­мен­тът на жи­во  11:00  НО­ВИ­НИ  11:15  Пар­ла­мен­тът на жи­во  11:45  Топ Шоп  12:00  НО­ВИ­НИ  12:15  Пар­ла­мен­тът на жи­во  13:00  НО­ВИ­НИ  13:15  Пар­ла­мен­тът на жи­во  14:00  НО­ВИ­НИ  14:30  Топ Шоп  15:00  НО­ВИ­НИ  15:20  ”Свет­ски но­ви­ни”  15:30  ”Со­циал­на мре­жа”  16:00  НО­ВИ­НИ  16:05  ”Со­циал­на мре­жа”  17:00  НО­ВИ­НИ  17:15  ”Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу  18:00  НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия  20:00  НО­ВИ­НИ  20:15  ”Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти  21:00  НО­ВИ­НИ  21:15  ”Спорт в обе­кти­ва”  22:00  НО­ВИ­НИ  22:15  ”Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/  23:00  НО­ВИ­НИ  23:15  ”Па­та­рин­ски Live”- /п/  00:00  НО­ВИ­НИ/п/  00:20  ”Спорт в обе­кти­ва”/п/  01:00  07:00 – Пов­то­ре­ния     

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *