ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 АПРИЛ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 За­ко­нът на Дойл тв филм /4 се­зон, 7 епи­зод/ (12) 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Бла­гу­ни­те дет­ски тв филм /2 се­зон, 5 епи­зод/ 15:25 Да­вай, Ас­тро­бой! ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Ми­съл и жел­язо, ли­ра и тръ­ба – 200 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Г.С. Ра­ков­ски 22:00 Три дни на Юрий Га­га­рин. И цял жи­вот до­ку­мен­та­лен филм /Ру­сия, 2011г./, 1 част, ре­жи­сьор Але­ксан­дър Сла­вин 23:00 По све­та и у нас 23:30 Биб­лио­те­ка­та 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Джинс /п/ 04:25 За­ко­нът на Дойл тв филм /4 се­зон, 7 епи­зод/п/ (12)

 bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ – ко­ме­дий­но шоу 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.3 еп.13 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп.63 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.4 еп.6 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.70 21:00 Пре­мие­ра: “Бе­ле­зи” – се­риал, еп.8 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.5 еп.11 (пос­ле­ден) 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.112 02:00 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.11

bTV Comedy

05:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п./ – се­риал 06:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, с.2 еп.7, 8 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 09:30 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 10:00 “Лу­да нощ” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Стив Ка­рел, Ти­на Фей, Марк Уол­бърг, Джеймс Фран­ко, Та­ра­джи Хен­сън, Ко­мън, Уилям Фик­тнър, Крис­тен Уиг, Марк Ръ­фа­ло, Ми­ла Ку­нис и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 еп.7, 8 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.8 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.8 еп.1 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.7 еп.7 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, еп.5, 6 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4 еп.3, 4 00:00 “Лу­да нощ” /п./ – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010) 02:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.25, 26, с.2 еп.1,2 08:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.7 09:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.7 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.5 11:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.7 12:00 “Да Знаеш Как” /п./ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.1 12:30 “Пътят на Юпи­тер” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­на Уа­чов­ски, в ро­ли­те: Ми­ла Ку­нис, Ча­нинг Тей­тъм, Дъг­лас Буут, Еди Ред­мейн, Шон Бийн, Гу­гу Ем­ба­та-Ро, Те­ри Ги­лиъм, Джеймс Д`Ар­си, Ва­не­са Кър­би, Та­пънс Ми­дъл­тън, Ма­риа Дойл Ке­не­ди и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.8 16:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.8 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.2 18:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.8 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.6 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лон­дон­град” – се­риал, еп.23 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Не­бес­но царс­тво” – ис­то­ри­чес­ки, вое­нен, дра­ма (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ис­па­ния, Гер­ма­ния, Ма­ро­ко, 2005), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те: Ор­лан­до Блум, Ева Грийн, Лиъм Ний­сън, Май­къл Шийн, Дей­вид Тю­лис, Мар­тон Чо­каш, Дже­ре­ми Ай­рънс, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Ед­уард Нор­тън, Иън Глен и др. 01:00 “Лон­дон­град” – се­риал, еп.23 02:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.8 03:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.2 04:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.8

Nova TV

05:10 “Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг” – се­риал /п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да All Stars” (нов се­зон) – му­зи­кал­но шоу 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг” (пре­мие­ра) – се­риал 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 2 01:30 “Про­по­вед­ни­кът” – се­риал, се­зон 1 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 03:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 04:30 “Ме­рием” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Голф: US Masters 2021 PGA Tour – /п/ 15:00 Но­ви­ни 15:05 Хо­кей на лед: Ак Барс – Ава­нгар­д Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал на Из­точ­на кон­фе­рен­ция, мач №5 – /п/ 17:00 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – СКА Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал на За­пад­на кон­фе­рен­ция, мач №5 – /п/ 19:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 19:30 Хо­кей на лед: СКА – ЦСКА Мос­ква Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал на За­пад­на кон­фе­рен­ция, мач №6 – ди­рек­тно 22:00 Но­ви­ни 22:05 Бас­кет­бол: Цмо­ки – Ло­ко­мо­тив Ку­бан ВТБ ли­га за­пис 00:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ени­сей ВТБ ли­га за­пис 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:50 Пулс /п/ 06:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:30 В доб­ра фор­ма /п/ 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Ка­рай нап­ра­во /п/ 10:40 Те­ма­та на NOVA /п/ 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Те­ма­та на NOVA /п/ 11:30 Шоу­биз­нес /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Денят на жи­во /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Без ре­зер­ва­ция 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Биз­не­сът 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Пре­сеч­на точ­ка 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Шоу­биз­нес 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *