ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 МАЙ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:50 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:15 Маг­на Ау­ра, из­гу­бе­ният град – тв филм /2 се­рия/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ев­ро­па – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 От­въд ско­ка – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2017 г./, ре­жи­сьор Ва­лен­ти­на Фи­да­но­ва-Ко­ла­ро­ва 14:00 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Ро­ка­джии иг­ра­лен филм /САЩ, 2009 г./, ре­жи­сьор Тод Граф, в ро­ли­те Али Ми­чал­ка, Ва­не­са Хъ­джи­сън, Гий­лън Ко­нъл и др. 16:55 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм /2 епи­зод/ 18:00 Джаз фес­ти­вал в Монт­рьо “Мик­стейп” 18:30 Спорт тото 19:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то с Мор­ган Фрий­ман 2 – до­ку­мен­та­лен филм /9 епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас -ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър Ло­зе­то на Въл­чи­те хъл­мо­ве /Гру­зия/ 21:15 Не­чес­тна иг­ра – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2010 г./, ре­жи­сьор Дъг Лай­мън, в ро­ли­те Нао­ми Уотс, Шон Пен, Май­къл Ке­ли и др.(14) 23:05 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:20 Ек­стрем­ни опе­ра­ции – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2002 г./, ре­жи­сьор Крис­тиан Дю­ге, в ро­ли­те Де­вън Соуа, Бри­джет Уил­сън-Сам­прас, Ру­пърт Грейвс и др.(12) 00:55 Съюз­ни­ци – иг­ра­лен филм/п/ 02:35 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 03:05 Сту­дио “Х”: Не уби­вай – тв филм /21 и 22 епи­зод/(12) 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 

 bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 3 – 6 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 5, еп. 21, 22 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с. 2 еп. 11 13:00 “Пол” – прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия, фан­тас­ти­ка (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2011), ре­жи­сьор Грег Мо­то­ла, в ро­ли­те Сай­мън Пег, Ник Фрост, Джеф­ри Там­бор, Дей­вид Кек­нър, Джей­сън Бей­тман, Си­гор­ни Уи­вър и др. 15:00 “Де­ца на ки­лог­рам” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Пай­пър Пе­ра­бо, Аш­тън Къ­чър, Том Уе­линг и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу, с. 6 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 22:30 “Па­зи­те­ли на нас­ледс­тво­то” – вое­нен, дра­ма, биог­ра­фи­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор Джордж Клу­ни, в ро­ли­те Джордж Клу­ни, Мат Дей­мън, Бил Мъ­ри, Кейт Блан­шет, Джон Гуд­ман, Да­ниел Крейг, Жан Дю­жар­ден, Хю Бон­вил, За­ха­ри Ба­ха­ров, Боб Ба­ла­бан и др. 00:50 “Лю­бов в ба­га­жа” – ко­ме­дия (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Дей­вид Тал­бърт, в ро­ли­те: По­ла Па­тън, Тей Дигс, Джил Скот, Де­рек Люк, Дже­ни­фър Луис, Джай­мън Хаун­су, Адам Броу­ди и др. 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/ 

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 13 06:30 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 2 еп. 14, 15 07:30 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2 еп. 2 – 4 10:30 “Жи­ви ма­ши­ни” /п/ – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ис­па­ния, Бъл­га­рия, 2014), ре­жи­сьор Га­бе Иба­ньес, в ро­ли­те Ха­виер Бар­дем, Ан­то­нио Бан­де­рас, Бир­ги­те Хьорт Со­рен­сен, Ме­ла­ни Гри­фит, Ба­шар Ра­хал, Ал­бе­на Став­ре­ва и др. 12:45 “Код: Олимп” /п/ – ек­шън, три­лър (САЩ, Бъл­га­рия, 2013), ре­жи­сьор Ан­тоан Фу­куа, в ро­ли­те Дже­рард Бът­лър, Ерън Ек­харт, Мор­ган Фрий­ман, Ди­лън Мак­дър­мът, Ан­дже­ла Ба­сет, Ме­ли­са Лио, Аш­ли Джъд и др. 15:00 “Твър­де лич­но” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 3, 4 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 18 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп. 6 18:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 6 еп. 15 18:30 “Мат­ри­ца­та: Ре­во­лю­ции” /п/ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (Ав­стра­лия, САЩ, 2003), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­ри Уа­чов­ски, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Хю­го Уи­винг, Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Джей­да Пин­кет Смит, Но­на Гей и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Ек­шън уи­кенд: “Пос­лед­ният са­му­рай” – ек­шън, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, Япо­ния, 2003), ре­жи­сьор Ед­уард Зуик, в ро­ли­те Том Круз, Кен Уа­та­на­бе, Би­ли Ко­нъ­ли, То­ни Гол­дуин, Ти­мъ­ти Спол, Хи­рою­ки Са­на­да и др. 01:00 “Жи­ви ма­ши­ни” /п/ – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ис­па­ния, Бъл­га­рия, 2014), ре­жи­сьор Га­бе Иба­ньес, в ро­ли­те Ха­виер Бар­дем, Ан­то­нио Бан­де­рас, Бир­ги­те Хьорт Со­рен­сен, Ме­ла­ни Гри­фит, Ба­шар Ра­хал, Ал­бе­на Став­ре­ва и др. 03:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал 03:45 “Су­пер ко­ли” /п/ 04:15 “Опа­сен коп­неж” /п/ – три­лър (тв филм, Ка­на­да, 2016), ре­жи­сьор Пол Ша­пи­ро, в ро­ли­те Лин­дзи Хар­тли, Па­ло­ма Квятков­ски, Дан Пейн и др.  

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с. 5 еп. 7, 8 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с. 7 еп. 18, 19 08:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 10:00 “Сам вкъ­щи 3” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Ра­джа Гос­нел, в ро­ли­те Риа Кил­стед, Ха­ви­ленд Мо­рис, Скар­лет Йо­хан­сон, Ма­риан Зел­дес, Ле­ни фон До­лен, Олек Кру­па, Алекс Линц и др. 12:00 Comedy уи­кенд: “Ро­бо-ку­че” – фан­тас­ти­ка, се­меен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джей­сън Мър­фи, в ро­ли­те: Май­къл Кем­пиън, Пат­рик Мъл­дуун, Оли­вия д`Або, Уо­лас Шон и др. 14:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 13 еп. 11 15:00 “Кухня” – се­риал 15:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 17:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Ша­фер­ки” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те Крис­тен Уиг, Мая Ру­долф, Роуз Бърн, Ре­бъл Уил­сън, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Бен Фал­кон, Крис О`Дауд и др. 22:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал, с. 13 еп. 11 23:30 “Кухня” /п/ – се­риал 00:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 01:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 03:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал, с. 13 еп. 11   

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Лю­бов с про­мен­ли­ва об­лач­ност” – с уч. на Май­къл Рей­ди, Ка­ти Лек­лерк, Стей­си Даш, Гре­гъ­ри Ха­ри­сън, Бен Бег­ли и др. 14:15 “Иг­ра на съд­ба­та” – с уч. на Раян Ке­не­ди, Ка­си Стийл, Ан­дрю Фран­сис, Ан­дреа Бруукс и др. 16:00 “Мис­те­рии­те на Ау­ро­ра Тий­гар­дън: Убий­ства” – с уч. на Кан­дис Ка­ме­рън Бър, Лек­са Дойг, Ма­ри­лу Хе­нър, Брус Доу­сън, Ан­на ван Хуфт и др. 18:00 “Мис Пе­пеля­шка” – риа­ли­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Бър­зи и ярос­тни” – с уч. на Вин Ди­зел, Ми­шел Род­ри­гес, Пол Уо­кър, Рик Юне, Чад Лин­дбърг, Джор­да­на Брус­тър и др. 22:10 “Зав­ръ­ща­не в бъ­де­ще­то III” – с уч. на Май­къл Джей Фокс, Крис­то­фър Лойд, Ме­ри Стий­нбър­гър, То­мас Ф.Уил­сън, Леа Том­псън и др. 00:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:00 “Иг­ра на съд­ба­та ” – с уч. на Раян Ке­не­ди, Ка­си Стийл, Ан­дрю Фран­сис, Ан­дреа Бруукс и др. /п/ 03:30 “Лю­бов с про­мен­ли­ва об­лач­ност” – с уч. на Май­къл Рей­ди, Ка­ти Лек­лерк, Стей­си Даш, Гре­гъ­ри Ха­ри­сън, Бен Бег­ли

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мач от френ­ска­та ли­га 1 /п/ 14:15 Фут­бол: Пле­йо­фен мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 16:10 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Брай­тън & Хоув Ал­биън – Ман­чес­тър Си­ти, мач от ан­глий­ска­та Вис­ша ли­га, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Вис­ша ли­га”, ди­рек­тно 19:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 33-ти епи­зод 20:00 Фут­бол: Пле­йо­фен мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:55 Фут­бол: Мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 23:45 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 19-и епи­зод 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но токшоу с Па­вел и Хрис­то  (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод”  (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва  (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва  (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”  (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 21:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на  (п) 23:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва(п) 02:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то(п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT(п) 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *