ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 МАЙ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Ис­то­рия.bg Ге­ниал­ният въс­та­ни­чес­ки во­дач /п/ 13:30 Сре­щи на пър­вия ред: Кон­стан­тин Ико­но­мов с Нео­фит Рил­ски до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум 22:00 Пе­се­нен кон­курс “Ев­ро­ви­зия 2007” /1 част/ 23:00 По све­та и у нас 23:10 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:15 Пе­се­нен кон­курс “Ев­ро­ви­зия 2007” /2 част/ 00:25 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:25 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:25 Пи­тай БНТ /п/ 03:30 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:00 Аре­на спорт /п/

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.24 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп.69 14:50 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.10 еп.3, 4 16:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.22 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2 еп.45 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.83 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с.6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп.1, 2 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9 еп.6 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.113 bTV Action bTV Action 05:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.17 – 20 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.8 09:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.2 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.11 11:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.5 12:00 “Гос­по­дар и ко­ман­дир: Да­леч­ният край на све­та” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Пи­тър Уиър, в ро­ли­те: Ръ­сел Кроу, Пол Бе­та­ни, Би­ли Бойд, Джеймс Д`Ар­си, Крис Лар­кин, Лий Ин­гъл­би и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.9 16:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.3 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.8 18:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.6 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.12 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.9 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Мар­сиа­не­цът” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Дже­си­ка Час­тейн, Крис­тен Уиг, Джеф Да­ниълс, Май­къл Пеня, Шон Бийн, Кейт Ма­ра, Се­бас­тиан Стан, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Бе­не­дикт Уонг, Ма­кен­зи Дей­вис, До­налд Гла­вър и др. 01:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.9 02:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3 еп.6 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.12 04:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.8

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, 23 еп., с.2 еп.23, с.3 еп.1 07:00 “Тя е ба­ща ти” /п./ – се­риал 08:30 “Мла­дият Шел­дън” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Ко­ле­да в стра­на­та на чу­де­са­та” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, се­меен (Ка­на­да, САЩ, 2007), ре­жи­сьор Джеймс Ор, в ро­ли­те: Ма­тю Найт, Крист Ка­тан, Ка­ме­рън Брайт, Прес­тън Лей­си, Тим Къ­ри, Пат­рик Суей­зи, Кар­мен Еле­ктра и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Мла­дият Шел­дън” /п./ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п./ – се­риал 15:30 “Тя е ба­ща ти” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, 4 с. еп.1, 2 19:00 “Тя е ба­ща ти” – се­риал, еп.2 20:30 “Ало, ало” – се­риал, 26 еп. с.5 еп.26, с.6 еп.1 22:00 Пре­мие­ра: “Мла­дият Шел­дън” – се­риал, с.2 еп.19, 20 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6 еп.4, 5 00:00 “Ко­ле­да в стра­на­та на чу­де­са­та” /п./ – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, се­меен (Ка­на­да, САЩ, 2007) 02:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Сис­те­ма­та” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” – риа­ли­ти,нов се­зон 22:00 “Яго­до­ва лу­на”(пре­мие­ра) – се­риен филм, фи­нал 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм,се­зон 11 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: СКА – Ава­нгар­д, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бил­бао, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля /п/ 14:00 Фут­бол: Чел­си – Ман­чес­тър Юнай­тед, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Пли­мут Ар­гайл – Брис­тъл Роу­върс, преиг­ра­ва­не от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Фут­бол: Ли­вър­пул – Ар­се­нал, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ени­сей, мач от ВТБ ли­га /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Денят на жи­во” -/п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:25 “Има­те ду­ма­та” -/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов ” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:25 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:45 Топ Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *