ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 МАРТ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­нов, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Как стиг­нах­ме дотук – до­ку­мен­та­лен филм /7 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Строй­ков­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Как стиг­нах­ме дотук – до­ку­мен­та­лен филм /8 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но ку­ли­нар­но – пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум дис­ку­сион­но – пре­да­ва­не с во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Ми­лиар­ди – тв филм /2 епи­зод/(16) 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 2 – тв филм /7 епи­зод/(14) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:20 Ми­лиар­ди – тв филм /2 епи­зод/п/(16) 03:20 Ис­то­рия.bg – Геор­ги Мар­ков. Хро­ни­ка на со­циа­лиз­ма/п/ 04:20 Брат за бра­та 2 – тв филм /2 епи­зод/п/(14)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – ани­ма­ция, се­риал, с.3 еп.10 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.46 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.4, еп.63 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.3, еп.47 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.88 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.30 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с.5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.12 (пос­ле­ден) 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.55, 56 01:50 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:20 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал, с.12 еп.65

bTV Action

05:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.2 еп.15 06:00 Ани­ма­цио­нен блок Nickelodeon: “Ро­бо и Страш­ко” /п/ – ани­ма­ция, еп.9, 10 07:00 “Ро­бо и Страш­ко” /п/ – ани­ма­ция, еп.11, 12 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.2 еп.13 09:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.2 еп.15 10:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с.2 еп.2 11:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п/ – се­риал, с.5 еп.8 12:00 “Кос­ти” /п/ – се­риал, с.11, еп.10 13:00 “Кръ­гът” /п/ – фан­тас­ти­ка, три­лър (ОАЕ, САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джеймс Пон­солд, в ро­ли­те: Ема Уот­сън, Том Ханкс, Джон Бо­йе­га, Глен Хед­ли, Бил Пак­стън, Ка­рън Ги­лън и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.2 еп.14 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2 еп.16 17:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11 еп.11 18:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5 еп.9 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2 еп.3 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.11 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Нощ­ни ястре­би” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1981), ре­жи­сьор Брус Мал­мът, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Рут­гер Хауер, Би­ли Дий Уилямс, Лин­дзи Уаг­нър, Пър­сис Кам­ба­та, Най­джъл Дей­вън­порт и др. 00:00 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, с.6 еп.11 01:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с.2 еп.3 02:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.2 еп.14 03:00 “Кос­ти” /п/ – се­риал, с.11, еп.11 04:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п/ – се­риал, с.5 еп.9

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия ” – се­риал, с.10 еп.7, 8 07:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.6 еп.9 09:00 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал, с.3 еп.19, 20 10:00 “Мръс­ни ду­ми” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джей­сън Бей­тман, в ро­ли­те: Джей­сън Бей­тман, Ро­хан Чанд, Кат­рин Хаан, Пат­ри­ша Бел­чър, Али­сън Джа­ни, Бет Грант, Фи­лип Бей­кър Хол, Бен Фал­кон и др. 12:00 ” Су­пер­мар­кет ” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 14:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2018) 18:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, еп.6, 7 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 еп.13, 14 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.8 еп.6 22:00 “Мо­дер­но се­мей­стно” – се­риал, с.6 еп.23, 24 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4 еп.15, 16 00:00 “Мръс­ни ду­ми” /п/ 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” /п/ – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 18 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Лю­бов­та ле­ку­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 7 се­зон 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Же­не­ни от пръв пог­лед” (нов се­зон) – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 18 се­зон 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, 10 се­зон 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Рен – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мар­си­лия – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Мо­на­ко – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Веч­ни­те пес­ни” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Гра­дът с Ка­нал 3” – /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *