ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 НОЕМВРИ

bTV

05:30 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 06:00 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 07:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.12, еп.1,2 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тъ­рси се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ло­вци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм 13:00 “А­пе­тит за лю­бов” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Дей­вид Ма­кей, ак­тьо­ри – Тей­лър Коул, Ан­дрю У. Уо­кър, Али Милс, Мар­къс Рос­нър,Ан­то­нио Ка­йо­не, Джен Гри­фин и др. 15:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.2, еп.18 16:00 “Б­ри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект с во­дещ Ма­рия Сил­вес­тър (се­зон 2) 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Фе­рма­та” – риа­ли­ти 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 One Love Tour – филм за тур­не­то 00:00 “Но­мер 42-ри” –  дра­ма, биог­ра­фи­чен, спор­тен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Бра­йън Хел­ге­ланд, ак­тьо­ри – Ча­дуик Бос­ман, Ха­ри­сън Форд, Крис­то­фър Ме­ло­ни, Джуд Тей­лър и др. 02:30 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 03:30 “А­ла­ми­нут” /п./ 04:00 “120 ми­ну­ти” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

Nova TV

03:30 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти /п/ 06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Да спе­че­лиш лю­бов­та” – с уч. на Ко­ри Си­виър, На­дийн Ве­лаз­кес, Пар­кър Сти­вън­сън, Хе­ле­на Мат­сън и др. 14:15 “Ха­рмо­ния­та на сър­це­то” (пре­мие­ра) – с уч. на До­ни Боаз, Ло­рън Але­на, Чар­лийн Тил­тън, Джей­сън Бър­кии, Ка­рин Райс, Дийн Дж. Уест и др. 16:00 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти, се­зон 2 17:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “С­дел­ка или не” – те­ле­ви­зион­на иг­ра, нов се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 X Factor – му­зи­кал­но шоу 22:30 “Ко­за Нос­тра” – с уч. на Ро­бърт Де Ни­ро, Ми­шел Пфай­фър, То­ми Лий Джоунс, Вин­сент Пас­тор, Диа­на Аг­рон, Джон Д’Лео и др. 00:45 НА­ЦИО­НА­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:15 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 03:15 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти /п/

bTV Action

06:00 “А­ва­та: Ле­ген­да за Ан­к” – ани­ма­ция 08:00 “П­ра­ве­ден” – се­риал, с. 6, еп.8,9,10 11:00 “2047: Смър­тна зап­ла­ха” – ек­шън, сай фай, три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Але­сан­дро Ка­по­не, ак­тьо­ри – Да­ни Глоу­вър, Да­рил Ха­на, Май­къл Ма­ди­сън и др. 12:45 “С­мър­то­нос­но оръ­жие 1” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1987), ре­жи­сьор – Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри – Том Ат­кинс, Га­ри Бъ­зи,Да­ни Глоу­вър, Мел Гиб­съ­ни др. 15:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.6, еп. 19,20 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Г­ра­дът” – дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Бен Аф­лек, ак­тьо­ри – Бен Аф­лек, Ре­бе­ка Хол, Джон Хам, Пийт Пос­тъ­луейт, Блейк Лай­вли,  Крис Ку­пър, Слейн, Дже­ръ­ми Ре­нър, Тай­тъс Уе­ли­вър и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “П­ри­зем­ява­не: Доб­ре дош­ли в Из­точ­на Ев­ро­па” – ек­шън, ко­ме­дия (Лит­ва, Ве­ли­коб­ри­та­ния  2014), ре­жи­сьор – Еми­лис Ве­ли­вис,ак­тьо­ри – Ви­ни Джоунс, Скот Уилямс, Джил Дар­нел, Оли­вър Джак­сън, Ан­тъ­ни Стре­чън, Ан­дрюс Жю­раус­кас, Мо­ни­ка Вай­чу­ли­те и др. 00:00 “С­мър­то­нос­но оръ­жие 1” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1987), ре­жи­сьор – Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри – Том Ат­кинс, Га­ри Бъ­зи,Да­ни Глоу­вър, Мел Гиб­съ­ни др. 02:15 “П­ра­ве­ден” – се­риал, с.6, еп. 9,10 04:00 “П­ри­зем­ява­не: Доб­ре дош­ли в Из­точ­на Ев­ро­па” – ек­шън, ко­ме­дия (Лит­ва, Ве­ли­коб­ри­та­ния  2014), ре­жи­сьор – Еми­лис Ве­ли­вис,ак­тьо­ри – Ви­ни Джоунс, Скот Уилямс, Джил Дар­нел, Оли­вър Джак­сън, Ан­тъ­ни Стре­чън, Ан­дрюс Жю­раус­кас, Мо­ни­ка Вай­чу­ли­те и др.

bTV Comedy

05:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” /п./- се­риал 06:00 “ Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 08:00 “К­луб “Ве­се­лие” – се­риал, с.5 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.1 10:00 “Д­нев­ни­кът на един дрън­дьо: Го­рещ­ни­ци” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Дей­вид Бауърс, ак­тьо­ри – Стив Зан, Пей­тън Лист, Рей­чъл Ха­рис, Де­вон Бос­тик, За­ха­ри Гор­дън и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 1-2 18:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – ко­ме­диен се­риал 20:30 “Мис Таен агент” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2000), ре­жи­сьор –  До­налд Пет­ри, ак­тьо­ри -Сан­дра Бъ­лок, Кан­дис Бър­гън, Май­къл Кейн, Бен­джа­мин Брат и др. 22:30 “Ше­га­джии”- се­риал 23:30 “О­фи­сът” /п./ – се­риал 00:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 03:30 “По сре­да­та” /п./- се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Дон­кас­тър Роу­върс – Ро­дъ­ръм Юнай­тед, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Чар­лтън Ат­ле­тик – Чел­си (2003-04), пов­то­ре­ние 12:35 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Си­ти – Фу­лъм (2007-08), пов­то­ре­ние 13:05 Фут­бол: Скън­торп Юнай­тед – Брис­тъл Роу­върс, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 15:00 Дартс: “Голям шлем” 2017, вто­ри ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 16:30 Фут­бол: АФК Уим­бъл­дън – Пи­тър­бъ­ро Юнай­тед, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ли­вър­пул – Но­рич Си­ти (2004-05), пов­то­ре­ние 19:00 Сту­дио “Ба­скет­бол­”, ди­рек­тно 19:30 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 21:10 Сту­дио “Ба­скет­бол­”, ди­рек­тно 21:30 Сну­кър: “Ша­мпио­нът на шам­пио­ни­те” 2017, сед­ми ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 01:00 Дартс: “Голям шлем” 2017, вто­ри ден, вто­ра се­сия, за­пис

Kanal 3

06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Хо­ли­вуд­” с Иве­ли­на Кун­че­ва/п/ 10:45 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Ве­чни­те пес­ни” 13:00 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:10 Tоп Шоп 15:25 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:55 Те­ле­мар­кет 16:00 “Че­твър­та ин­стан­ция”- ток­шоу 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ко­ктей­л” с Де­си Жабл­яно­ва 20:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 “К­ръв­на гру­па:шам­пион” 22:30 “Ко­ктей­л” с Де­си Жабл­яно­ва 23:00 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ/п/ 01:30 07:00 – Пов­то­ре­ния

БНТ

05:15 Браз­ди /п/ 05:45 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Не­дел­но ева­нге­лие 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка Здрав­но риа­ли­ти с во­дещ Ива Ди­мит­ро­ва 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:55 Бъл­га­рия от край до край 5 /1 филм/ 13:25 В ка­дър Кой е сре­щу теб в мре­жа­та/п/ 13:55 Све­тов­на ку­па по ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Сла­лом /мъ­же, 2 манш/ пряко пре­да­ва­не от Ле­ви /Фин­лан­дия/ 14:50 Око­то на Ми­но­та­въ­ра до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2017г./, сце­на­рист Ма­рия Лан­до­ва, ре­жи­сьор Бо­рис­лав Ко­лев 15:35 Про­ро­кът ани­ма­цио­нен филм /коп­ро­дук­ция, 2014г./, сце­на­рист и ре­жи­сьор Ро­джър Алърс 17:00 Не­поз­на­та земя 17:30 Спор­тна трес­ка Об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 Как е ус­трое­на зем­ята до­ку­мен­та­лен филм /7 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Жил и Жю­ли 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Ман­джур­ският кан­ди­дат иг­ра­лен филм /САЩ, 2004г./, ре­жи­сьор Джо­на­тан Дем, в ро­ли­те: Ден­зъл Уо­шин­гтън, Ме­рил Стрийп, Лив Шрай­бър и др. (12) 22:55 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Нощ­ни пти­ци Ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Ис­кра Ан­ге­ло­ва 00:10 Как е ус­трое­на зем­ята до­ку­мен­та­лен филм /7 епи­зод/п/ 00:55 Про­ку­ден иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част/п/ (12) 02:25 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 03:20 В ка­дър Кой е сре­щу теб в мре­жа­та/п/ 03:50 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 04:50 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

BiT

05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, 1 част 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 2 част 13:00 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 най-доб­ро­то от “Е­дин прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 най-доб­ро­то от “е­Ми­сия Бъл­га­рия” – 2 част 17:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на 23:00 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 00:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 01:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част, (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *