ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 ОКТОМВРИ

БНТ

05:00 Ди­нас­тия­та Ро­ма­но­ви до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /5 епи­зод/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:10 Спи­ли­тим и Ра­шо тв филм 07:25 Па­ти­лан­ско царс­тво тв филм 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 # Аг­ре­сия до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2019г./, ре­жи­сьор Еле­нко Ка­са­лий­ски 11:30 Ту­ри­зъм.бг 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 “Служ­бо­гон­ци 16:40 На­цио­нал­ни­те сък­ро­ви­ща на Че­хия: Бал­нео­лож­кият триъ­гъл­ник до­ку­мен­та­лен филм 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 След ми­лион го­ди­ни до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/ 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Гос­по­дин Сел­фридж 2 тв филм /8 и 9 епи­зод/ (12) 22:05 По све­та и у нас 22:20 Сту­дио “Х”: Две ле­ген­ди тв филм /2 епи­зод/ (12) 23:55 Скрий­те ус­мив­ки­те си иг­ра­лен филм /САЩ, 2013г./, ре­жи­сьор Да­ниъл Пат­рик Кар­боун, в ро­ли­те: Ра­йън Джоунс, Ней­тън Вар­нсън, Крис­ти­на Стар­бък, Колм О Лиъ­ри и др. 01:20 Дру­га­та же­на иг­ра­лен филм /п/ (12) 03:00 По­том­ци на слън­це­то тв филм /16, пос­ле­ден епи­зод/п/ 04:00 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п./ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп.5, 6 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.15, 16 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев 13:00 “Тур­ски за на­чи­нае­щи” – прик­лю­чен­ски, ро­ман­ти­чен, юно­шес­ки (Гер­ма­ния, 2012), ре­жи­сьор Бо­ра Даг­те­кин, в ро­ли­те: Йо­зе­фин Проъс, Ел­иас М`Ба­рек, Ан­на Щиб­лих, Ад­нан Ма­рал, Соня Гер­хард, Гюн­тер Кауф­ман и др. 15:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу /най-доб­ро­то/ 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – нов се­зон 20:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:00 “Дра­ку­ла: Не­раз­ка­зан” – фен­тъ­зи, ек­шън, дра­ма (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Га­ри Шор, в ро­ли­те Люк Евънс, Са­ра Га­дън, До­ми­ник Ку­пър, Чарлз Данс, Са­ман­та Баркс, Чар­ли Кокс и др. 23:50 “Бой­ни стар­че­та” – ко­ме­дия, спор­тен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Пи­тър Си­гъл, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Ро­бърт Де Ни­ро, Ке­вин Харт, Хан Со­то, Джон Бър­нтол, Алън Ар­кин, Ким Бей­син­гър и др. 02:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./ 03:20 “Мар­ма­лад” /п./

bTV Action

05:15 “Час пик” – се­риал, еп.1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп.26, с.2 еп.1 – 3 08:00 “Монк” – се­риал, с.4 еп.15, 16 10:00 “Денят на не­за­ви­си­мос­тта” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Ро­ланд Еме­рих, в ро­ли­те: Джеф Голд­блъм, Уил Смит, Ви­ви­ка Фокс, Мар­га­рет Ко­лин, Ро­бърт Ло­джиа, Ме­ри Мак­до­нъл, Джъд Хърш, Бил Пул­ман и др. 12:45 “Денят на не­за­ви­си­мос­тта: Но­ва зап­ла­ха” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ро­ланд Еме­рих, в ро­ли­те: Джеф Голд­блъм, Лиъм Хем­суърт, Шар­лот Ген­сбур, Ви­ви­ка Фокс, Си­ла Уорд, Уилям Фик­тнър, Май­ка Мон­ро, Джоуи Кинг, Бил Пул­ман, Джъд Хърш и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.11, 12 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.28 17:30 “Да Знаеш Как” /п./ – пре­да­ва­не за до­маш­ния май­стор, еп.3 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3 еп.15 18:30 “Ин­диа­на Джоунс и пос­лед­ният кръс­то­но­сен по­ход” – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те: Ха­ри­сън Форд, Шон Ко­нъ­ри, Де­нълм Ел­иът, Али­сън Дуу­ди, Джон Рис-Дей­вис, Джу­лиън Гла­вър, Ай­ла Блеър, Вер­нон Доб­чев и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “300: Въз­хо­дът на ед­на им­пе­рия” – фен­тъ­зи, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Ноам Мъ­ро, в ро­ли­те: Съ­ли­ван Стей­пъл­тън, Ева Грийн, Ли­на Хий­ди, Ханс Ма­ти­сън, Дей­вид Уе­нъм, Род­ри­го Сан­то­ро, Ка­лън Мъл­ви, Джак О`Ко­нъл и др. [14+] 00:00 “Нин­джа уб­иец” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор Джеймс Мак­тийг, в ро­ли­те: Рейн, Рик Юн, Нао­ми Ха­рис, Бен Майлс, Шьо Ко­су­ги, Кай­ли Голд­стайн и др. [16+] 02:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.11, 12 04:00 “300: Въз­хо­дът на ед­на им­пе­рия” – фен­тъ­зи, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Ноам Мъ­ро, в ро­ли­те: Съ­ли­ван Стей­пъл­тън, Ева Грийн, Ли­на Хий­ди, Ханс Ма­ти­сън, Дей­вид Уе­нъм, Род­ри­го Сан­то­ро, Ка­лън Мъл­ви, Джак О`Ко­нъл и др. [14+]

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 еп.19, 20 07:00 “Доб­ре дош­ли в гим­на­зия за чу­до­ви­ща” – ани­ма­ция 08:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал, еп.7 – 9 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 еп.13, 14 10:00 “Сък­ро­ви­ще­то на Бе­то­вен” – се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Рон Оли­вър, в ро­ли­те: Джо­на­тан Сил­вър­ман, Крис­ти Суон­сън, Бре­тън Ман­ли, Джеф­ри Коумс и др. 12:00 “Прик­лю­че­ния­та на Джу­ди Му­ди” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Джон Шулц, в ро­ли­те: Джор­да­на Бий­ти, Хе­дър Греъм, Па­рис Мос­те­лър, Га­рет Ра­йън, Джа­нет Вар­ни и др. 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, с.2 еп.1 15:00 “Гранд” – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 Пре­мие­ра: “Пи­лот­ска ка­би­на” – ко­ме­дия (Шве­ция, 2012), ре­жи­сьор Мор­тен Клин­гберг, в ро­ли­те: Йо­нас Кар­лсон, Ма­ри Ро­бет­шон, Елен Йе­ли­нек, Да­вид Бон­те Ате­рбер­г и др. 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал, с.2 еп.1 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:00 “Гранд” – се­риал 02:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 04:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Ро­бин­зон Кру­зо” – с уч. на Пиърс Брос­нан, По­ли Уо­кър, Уилям Та­ка­ту, Ян Харт и др. 14:50 “Де­сет не­ща, кои­то мразя у теб” – с уч. на Хийт Ле­джър, Джу­лия Стайлс, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Мас­ки­ра­ният пе­вец” (пре­мие­ра) – за­бав­но пре­да­ва­не 22:00 “Идеaлна­та не­поз­на­та” – с уч. на Хо­ли Бе­ри, Брус Уи­лис, Джо­ва­ни Ри­би­зи, Ри­чард Пор­тноу, Га­ри Дър­дън, Фло­рен­ша Ло­за­но и др. 00:10 “Ка­пан” – с уч. на Ни­къ­лъс Кейдж, Елън Бър­стин, Кейт Биън, Фран­сис Кон­рой и др. 04:30 “Ро­бин­зон Кру­зо”- с уч. на Пиърс Брос­нан, По­ли Уо­кър, Уилям Та­ка­ту, Ян Харт и др. /п/

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Вюр­цбур­гер Ки­керс – Хо­фен­хайм, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Юр­дин­ген – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Ман­чес­тър Си­ти, мач от тре­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:50 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 4-и ден /п/ 16:20 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 5-и ден /п/ 16:50 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Суин­дън Таун – Блек­пул, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 19:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 3-ти епи­зод /п/ 20:00 Фут­бол: Ене­рги Кот­бус – Ба­йерн Мюн­хен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 41-ви епи­зод 23:15 Фут­бол: Суин­дън Таун – Блек­пул, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Без мон­таж” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:30 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *