ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 ЮНИ

 БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Мус­ке­та­ри­те 3 – тв филм /10, пос­ле­ден епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – доу­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Са­фа­ри­то на Скаут – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:35 Раят ще по­ча­ка – дву­се­риен тв филм /коп­ро­дук­ция, 2002 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Том Рийв, в ро­ли­те Ан­дрю Мак­кар­ти, Луиз Лам­бард, Бил Три­чър и др. 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Хрът­ка­та 3 – 8-се­риен тв филм /1 епи­зод/ (14) 22:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар – тв филм /6 епи­зод/(14) 22:40 Скри­тият език на па­ри­те: Зап­ла­ха­та от Из­ток – до­ку­мен­та­лен филм 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 3 – тв филм /4 епи­зод/(16) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ /п/ 02:20 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар – тв филм /6 епи­зод/п/(14) 03:05 Дой­че ве­ле: Шифт 03:20 От­бли­зо с Ми­ра /п/ 04:20 Брат за бра­та 3 – тв филм /4 епи­зод/п/(16)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4 еп. 13 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 26 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 5, еп. 52 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с. 2 еп. 16 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 25 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп. 20 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп. 7 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 5, еп. 21 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп. 183, 184 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

  bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5 еп. 10, 11 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал, еп. 19, 20 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2017) 10:00 “Ба­вач­ка­та Мак­фий и го­ле­мият взрив” – фен­тъ­зи, се­меен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, САЩ, 2010), ре­жи­сьор Су­за­на Уайт, в ро­ли­те Ема Том­псън, Ма­ги Джи­лен­хол, Рейф Файнс, Юън Мак­гре­гър, Ма­ги Смит и др. 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7 еп.12, 13 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 20:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп. 24 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 2 еп. 19, 20 23:00 “Кухня” – се­риал, с. 3 еп. 11, 12 00:00 “Ба­вач­ка­та Мак­фий и го­ле­мият взрив” – фен­тъ­зи, се­меен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, САЩ, 2010) /п/ 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 

bTV Action

05:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 6 еп. 9, 10 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п/ – се­риал, с. 2 еп. 9, 10 07:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 2 еп. 11, 12 08:00 “Монк” – се­риал, с. 6 еп. 15 09:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с. 3 еп. 24 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2 еп. 7 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 8 12:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2 еп. 11 13:00 “Не и дъ­щеря ми” – три­лър (тв филм, Ка­на­да, 2014), ре­жи­сьор Пе­не­лъ­пи Бу­тен­хаус, в ро­ли­те Али Ший­ди, Рис Уорд, Ани Кларк, Ерик Нъд­сен и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 6 еп. 16 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 1 17:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2 еп. 12 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 9 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2 еп. 8 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3 еп. 12 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Стая на за­гад­ки­те” – хо­рър, три­лър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Пол Уър­ник, в ро­ли­те Евън Уилямс, Ана­бел Сти­вън­сън, Ели­за­бет Хауър, Дан Джей Джон­сън и др. [16+] 23:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3 еп. 12 00:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 2 еп. 8 01:45 “Монк” – се­риал, с. 6 еп. 16 02:45 “Го­тъм” – се­риал, с. 2 еп. 12 03:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 9 04:45 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 6 еп.11    

 Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Дом за все­ки” – пре­да­ва­не на NOVA, нов епи­зод 22:00 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 00:30 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Дуис­бург – Па­дер­борн, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Бар­се­ло­на, тре­ти по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Каен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия/Уни­ка­ха – Реал Мад­рид, тре­ти по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ту­лу­за – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уест Хям Юнай­тед – Ас­тън Ви­ла (2005-06) /п/ 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 35-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 36-и епи­зод /п/ 22:15 Фут­бол: РБ Лай­пциг – Волф­сбург, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 -07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *