ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 12 ЯНУАРИ

БНТ

05:10 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни, сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:25 Но­ви­ни на тур­ски език 12:30 Све­тът на жес­то­ве­те 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 На­тис­ни F1, об­ра­зо­ва­тел­на по­ре­ди­ца за ди­ги­тал­на кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­ла Ди­мит­ров – Nikicha1 15:30 Ис­то­рии от Оли­мпий­ски­те иг­ри 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 В ка­дър 22:30 Веч­на­та му­зи­ка 23:00 По све­та и у нас 23:25 Па­но­ра­ма на Мар­та Ме­са­рош: Днев­ник за ба­ща ми и май­ка ми, иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1990 г./, ре­жи­сьор Мар­та Ме­са­рош, в ро­ли­те Ян Но­виц­ки, Ан­на По­ло­ни, Ла­йош Ба­ла­шо­виц и др. (14) 01:10 Све­тът и ние /п/ 01:35 100% буд­ни, сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 03:10 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич
/п/ 04:05 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 04:35 Ол­та­ри­те на Бъл­га­рия 04:45 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/

bTV

05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п/ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 13:30 „Злат­но мом­че“ – се­риал, еп. 20 /п/ 15:00 „Мре­жа от лъ­жи“ – се­риал, с. 1, еп. 71 16:00 „Док­тор чу­до“ – се­риал, с. 2, еп. 45 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с во­дещ Але­ксан­дър Ка­диев 21:00 „Смър­то­нос­но оръ­жие“ – се­риал, с. 1, еп. 10 22:00 „Жи­ва ми­ше­на“ – се­риал, с. 2, еп. 13 (пос­ле­ден) 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:45 „По сре­да­та“ – се­риал, с. 5, еп. 2 00:15 „Доб­рият док­тор“ – се­риал, с. 5, еп. 10 01:20 „Скъ­пи нас­лед­ни­ци“ – се­риал, еп. 121 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:50 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Пе­тър До­чев /п/ 04:45 „Не­поз­на­ти­ТЕ“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев /п/ 

 bTV Comedy

05:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 06:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с. 1, еп. 22, 23 07:30 „Трол­че­та: Ку­по­нът про­дъл­жа­ва“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с. 2 08:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 10:00 ПРЕ­МИЕ­РА: „Снеж­на­та кра­ли­ца и прин­це­са­та“ – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски (Ру­сия, 2022 г.), ре­жи­сьо­ри Але­ксей Ци­ци­лин и Ан­дрей Ко­ре­ньков 12:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал /п/ 13:00 „Прия­те­ли“ – се­риал /п/ 14:00 „За­тег­не­те ко­ла­ни­те“ – се­риал
/п/ 15:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал /п/ 17:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу /п/ 17:30 Пре­мие­ра: „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с. 3, еп. 127, 128 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с. 4, еп. 12, 13 20:00 ПРЕ­МИЕ­РА: „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с. 13, еп. 1 22:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с. 6, еп. 22, 23 23:00 „За­тег­не­те ко­ла­ни­те“ – се­риал, с. 2, еп. 6, 7 00:00 „Прия­те­лю, Тед 2“ – ко­ме­дия (САЩ, 2015 г.), ре­жи­сьор Сет Мак­фар­лън, в ро­ли­те Марк Уол­бърг, Ама­нда Сай­фред, Джо­ва­ни Ри­би­си, Мор­ган Фрий­ман, Пат­рик Уор­бър­тън, Дже­си­ка Барт, Лиъм Ний­сън, Джон Сла­тъ­ри и др. [14+] 02:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 03:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал /п/ 

bTV Action

05:15 „Оре­лът: Кри­ми­нал­на оди­сея“ – се­риал /п/ 06:00 „Тран­сфор­мърс: Ака­де­мия Рес­кю Ботс“ – ани­ма­цио­нен се­риал /п/ 07:00 „Тран­сфор­мърс: Ака­де­мия Рес­кю Ботс“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с. 1, еп. 7-10 08:00 „Оре­лът: Кри­ми­нал­на оди­сея“ – се­риал /п/ 09:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал /п/ 10:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал /п/ 11:00 „Бал­та­зар“ – се­риал /п/ 12:00 „Спен­сър“ – се­риал /п/ 13:00 „Кош­мар­ни съ­се­ди“ – три­лър, дра­ма (САЩ, 2022 г.), ре­жи­сьо­ри Лин­дън Аш­би и Сю­зан Уол­търс, в ро­ли­те: Джи­на Симс, Ей­прил Хейл, Съ­мър Ме­ди­сън, Джо­на­тан Гор­ман, Брей Ноел, Джон Ка­съл, Дже­ни­фър Гас­ка, Ед­уар­до Бур­гос и др. 15:00 „Оре­лът: Кри­ми­нал­на оди­сея“ – се­риал, еп. 3 16:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с. 4, еп. 6 17:00 „Спен­сър“ – се­риал, с. 3, еп. 19 18:00 „Бал­та­зар“ – се­риал, с. 1, еп. 4 19:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал, с. 1, еп. 16 20:00 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с. 1, еп. 3 21:00 Пре­мие­ра: „Фау­да“ – се­риал, с. 2, еп. 9 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: „Ей­ва“ – три­лър (САЩ, 2020 г.), ре­жи­сьор Тейт Тей­лър, в ро­ли­те Дже­си­ка Час­тейн, Джон Мал­ко­вич, Ко­мън, Джи­на Дей­вис, Йоан Гръ­фъд, Ко­лин Фа­рел и др. 00:00 „Фау­да“ – се­риал /п/ 01:00 „Бал­та­зар“ – се­риал /п/ 02:00 „Спен­сър“ – се­риал /п/ 03:00 „Съ­деб­на за­ла: Ел Ей“ – се­риал /п/ 04:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал
/п/   

Nova TV

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Не ме ос­тавяй“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ – риа­ли­ти 21:00 „Но­воб­ра­не­цът“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 3 22:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, се­зон 9 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Воен­ни прес­тъп­ле­ния: Лос Ан­дже­лис“ – се­риал, се­зон 10 00:30 „Биб­лио­те­ка­ри­те“ – се­риал, се­зон 2 01:20 „Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 21 02:15 „Ти раз­ка­жи, Чер­но мо­ре“ – се­риен филм 03:15 „Нас­ледс­тво“ – се­риен филм /п/ 04:10 „Сво­бод­на да из­би­ра“ – се­риал /п/ 

Nova Sport

09:00 Бар­се­ло­на – Об­ра­дой­ро, Бас­кет­бол: Ли­га Ен­де­са 2023/2024 /n/ 11:00 Но­тин­гам Фо­рест – Блек­пул, Фут­бол: ФА Къп 2023/2024 /n/ 13:00 Ми­луол – Лес­тър Си­ти, Фут­бол: ФА Къп 2023/2024 /n/ 15:00 Но­ви­ни 15:05 Ми­дълз­бро – Ас­тън Ви­ла, Фут­бол: ФА Къп 2023/2024 /n/ 17:00 Пе­та чет­върт, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол 2023/2024 /n/ 17:30 Сту­дио „Фут­бол“, ди­рек­тно 18:00 Ка­тар – Ли­ван, Фут­бол: Ку­па на Азия 2023 ди­рек­тно 19:55 Сту­дио „Фут­бол“ ди­рек­тно 20:30 Чем­пиън­шип: Об­зор, пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2023/2024
/n/ 20:55 Но­ви­ни 21:00 Чел­си – Еве­ртън, кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га /n/ 21:30 Ка­тан­дза­ро – Ле­чо Фут­бол: Се­рия Б на Ита­лия 2023/2024, ди­рек­тно 23:30 Уим­бъл­дън – Ип­суич Таун, Фут­бол: ФА Къп 2023/2024 /n/ 01:30 Суон­си Си­ти – Мор­камб, Фут­бол: ФА Къп 2023/2024 /n/ 03:30 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

NovaNews

05:10 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 05:35 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 06:00 „В доб­ра фор­ма“ – по­ре­ди­ца на DW 06:30 „Ни­чия земя“ /п/ 07:30 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 08:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 09:00 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Пар­ла­мен­тът на жи­во“ – ди­рек­тно из­лъч­ва­не 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъ­де­ще“ – по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 „Со­циал­на мре­жа“ – сле­до­бе­ден блок 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 „Ни­чия земя“ /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка 20:55 „Шоу­биз­нес“ – свет­ска руб­ри­ка 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:20 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 „Ус­ко­ре­ние“ – док.по­ре­ди­ца на DW 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:10 „Ни­чия земя“ /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:10 „Ни­чия земя“
/п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 02:55 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 „Ни­чия земя“ /п/ 04:40 „Со­циал­на мре­жа“ /п/ 

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *