ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 АВГУСТ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /20 епи­зод/п/ 06:55 По сле­ди­те на Ка­пи­тан Грант – тв филм /7, пос­лед­на се­рия/ 08:10 От­рядът – тв филм /15 епи­зод/п/(12) 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:10 Фи­льо и Ма­кен­зен – тв филм /3 се­рия/ 10:15 Се­меен биз­нес – тв филм /9 епи­зод/ 10:40 Злат­ният век – тв филм /6 се­рия/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” – тв филм /4 епи­зод/ 13:15 Мо­мен­ти от Иши­ка­ва 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Но­во­дом­ци” /п/ 14:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:35 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли – ани­ма­цио­нен филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /72 епи­зод/ 17:20 Све­тът на Япо­ния: Мал­ки ком­па­нии със све­тов­но зна­че­ние 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щиЕ­ле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Хо­ли­вуд­ски зна­ме­ни­тос­ти – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:45 От­рядът – тв филм /16, пос­ле­ден епи­зод/(12) 19:35 Жи­вот­ни по пи­жа­ми – ани­ма­цио­нен филм 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /21 и 22 епи­зод/ 22:55 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Че­реп и кос­ти – 9-се­риен се­риен тв филм /САЩ, 2014 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Дей­вид Слейд, в ро­ли­те Джон Мал­ко­вич, Ри­чард Койл, Клер Фой и др.(12) 00:05 Кап­ри – тв филм /72 епи­зод/п/ 01:00 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ 02:10 Се­меен биз­нес – тв филм /9 епи­зод/п/ 02:35 Хо­ли­вуд­ски – зна­ме­ни­тос­ти до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:00 Че­реп и кос­ти – тв филм /1 епи­зод/п/(12) 03:50 Дой­че ве­ле: Шифт 04:15 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” – тв филм /4 епи­зод/п/

bTV

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс ” – ани­ма­ция 06:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4, еп.11 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вис­ше об­щес­тво” – се­риал, с.1, еп. 36 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 65 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.1, еп. 64 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ – ко­ме­дий­но шоу 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп. 16 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­мей­ни тай­ни” – се­риал, с. 1, еп.11 21:30 “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с.2, еп.4 22:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.1 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2, еп.5 01:00 “Дру­гов­ре­мец” – се­риал, с.1, еп.1 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 31

bTV Action

06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп. 12 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 8 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.14 11:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп. 3 12:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп. 13 13:00 “Знам къ­де е Ли­зи” – три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2016), ре­жи­сьор -Да­риън Скот, ак­тьо­ри – Трей­си Голд, Надя Бор­лин, Ри­чард Ру­ко­ло, Ва­не­са Еви­ган, Скот Еванс и др. 15:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп. 13 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 9 17:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 1 18:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.4 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп. 15 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с.10, еп. 18 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ла­ван­ту­ла 2” – ужас (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Ник Сай­мън, ак­тьо­ри – Стийв Гу­тен­берг, Май­къл Уин­слоу, Ми­шел Уий­вър и др. 23:45 “Кос­ти” – се­риал , с.10, еп. 18 00:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.15 01:45 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.13 02:45 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп. 1 03:45 “Монк” – се­риал, с.3, еп.4 04:45 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 “По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 06:00 “Ше­га­джии” – се­риал, с.3 07:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – ко­ме­дий­но риа­ли­ти 10:00 “Чуж­де­не­цът” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Бъл­га­рия, 2012), ре­жи­сьор – Ни­ки Ил­иев, ак­тьо­ри – Геор­ги Ка­ду­рин, Лю­бо­мир Ко­ва­чев, Саня Бо­ри­со­ва, Ни­ки Ил­иев, Кат­рин Го­тие, Елен Ко­ле­ва, Ва­лен­тин Го­шев, Асен Бла­теч­ки, Крис­тоф Лам­бер и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал 15:00 “По сре­да­та” – се­риал 16:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 17:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.1 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал, с.1 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 21:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2 22:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, с.1 23:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с.3 00:00 “Чуж­де­не­цът” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Бъл­га­рия, 2012), ре­жи­сьор – Ни­ки Ил­иев, ак­тьо­ри – Геор­ги Ка­ду­рин, Лю­бо­мир Ко­ва­чев, Саня Бо­ри­со­ва, Ни­ки Ил­иев, Кат­рин Го­тие, Елен Ко­ле­ва, Ва­лен­тин Го­шев, Асен Бла­теч­ки, Крис­тоф Лам­бер и др. 02:00 “Ше­га­джии” – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 04:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал

Nova TV

05:10 “Спе­циа­лен от­ряд” – се­риен филм /п/ 06:00 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Се­зо­ни на лю­бов­та ” – се­риен филм 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Скор­пион” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 3 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм 00:30 “Тай­нстве­ни афе­ри” – се­риен филм, 5 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Дартс: Мас­търс 2018, Мел­бърн, пър­ви ден, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Стоук Си­ти – Ню­ка­съл Юнай­тед (2010-11), пов­то­ре­ние 21:45 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 23:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT 05:00

“Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box” пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box” пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю” зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден” ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Star box” пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 17:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 17:30 “Епи­зод” (п) 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю” зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден” ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box” пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю” зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед”- из­бра­но 08:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 09:00 “Денят на жи­во”/п/ 10:00 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 11:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 “Лято с бъл­гар­ска­та му­зи­ка” 12:45 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед”-из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *