ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 МАЙ

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра – до­ку­мен­та­лен филм /7 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат- тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра – до­ку­мен­та­лен филм /8, пос­ле­ден епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Ези­чес­ка Бъл­га­рия 22:00 На гра­ни­ца­та тв филм /3 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Код 202 8-се­риен тв филм /Ук­рай­на, 2006г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Игор Лу­зин, в ро­ли­те: Ев­ге­ний Га­не­лин, Бо­рис Бир­ман, Ири­на Але­кси­мо­ва и др. (12) 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни /п/ 02:30 Днес и ут­ре 03:10 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:10 Код 202 тв филм /1 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.11 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян: по­се­ще­ние­то на па­па Фран­циск в Бъл­га­рия 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.5 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.31 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, еп.7 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва. 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.5 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.74 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с.5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.11 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.139, 140 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” /п./ – се­риал, с.2 еп.14, 15 07:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.2 еп.16, 17 08:00 “Монк” /п./ – се­риал, с.5 еп.9 09:00 “Пла­ти­на” /п./ – се­риал, с.3 еп.2 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п./ – се­риал, еп.1 11:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п./ – се­риал, с.3 еп.8 12:00 “Пос­лед­ният са­му­рай” – ек­шън, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, Япо­ния, 2003), ре­жи­сьор Ед­уард Зуик, в ро­ли­те: Том Круз, Кен Уа­та­на­бе, Би­ли Ко­нъ­ли, То­ни Гол­дуин, Ти­мъ­ти Спол, Хи­рою­ки Са­на­да и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.10 16:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с.3 еп.3 17:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.8 18:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.3 еп.9 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп.2 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.6 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Уб­иец на пътя 3” – кри­ми­на­лен, три­лър, хо­рър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Дек­лън О`Бра­йън, в ро­ли­те: Кен Кир­зин­гър, Дже­си Хъч, Бен­джа­мин Хо­лин­гсуърт, Джан­пао­ло Ве­ну­та и др. [16+] 00:00 “Твър­де лич­но” /п./ – се­риал, с.2 еп.6 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п./ – се­риал, еп.2 02:00 “Монк” /п./ – се­риал, с.5 еп.10 03:00 “Лу­ци­фер” /п./ – се­риал, с.2 еп.8 04:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п./ – се­риал, с.3 еп.9

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 20 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” (нов се­зон) – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 еп.9, 10 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 08:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал, еп.25, 26 09:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал” – се­риал, с.13 еп.10 10:00 “Де­ца на ки­лог­рам” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Пай­пър Пе­ра­бо, Аш­тън Къ­чър, Том Уе­линг и др. 12:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 18:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал, с.2 еп.3, 4 19:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.12 еп.9, 10 20:00 Пре­мие­ра: “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.2 22:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6 еп.21, 22 23:00 “Кухня” – се­риал, еп.7, 8 00:00 “Ша­фер­ки” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2005), ре­жи­сьор Дей­вид Доб­кин, в ро­ли­те: Оуен Уил­сън, Винс Вон, Рей­чъл Ма­ка­дамс, Крис­то­фър Уо­кън, Ай­ла Фи­шър, Брад­ли Ку­пър, Джейн Сий­мор, Уил Фе­ръл, Ива­на Бо­жи­ло­вич, Ре­бе­ка Де Мор­ни и др. 02:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 03:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал 04:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Пле­йо­фен мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мар­си­лия – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Пле­йо­фен мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ан­же – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Но­рич Си­ти – Ман­чес­тър Юнай­тед (2004-05) /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2018-19), 5-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Тот­нъм Хот­спър – Ас­тън Ви­ла (2007-08) /п/ 21:45 Фут­бол: Пле­йо­фен мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2, ди­рек­тно 23:45 Фут­бол: Ним – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 01:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:45 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *