ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 МАЙ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:30 Сре­щи на пър­вия ред: проф. д-р Иван Же­лев с мит­ро­по­лит Бо­рис Нев­ро­коп­ски до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Из­вън иг­ра­та /п/ 17:30 Браз­ди /п/ 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 Сле­ди­те ос­та­ват 22:00 Пе­се­нен кон­курс “Ев­ро­ви­зия 2016” /1 част/ 23:00 По све­та и у нас 23:10 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:15 Пе­се­нен кон­курс “Ев­ро­ви­зия 2016” /2 част/ 00:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:45 Пи­тай БНТ /п/ 04:00 От­бли­зо с Ми­ра /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.25 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп.70 14:50 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.10, еп.5, 6 16:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.23 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2, еп.46 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.84 21:00 “Сме­ни же­на­та” /п/ – се­мей­но риа­ли­ти 22:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп.3, 4 00:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9, еп.7 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.114

bTV Action

05:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.3 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.19 – 22 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.9 09:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.3 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.12 11:00 “Монк” – се­риал, с.7, еп.6 12:00 “Мар­сиа­не­цът” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Дже­си­ка Час­тейн, Крис­тен Уиг, Джеф Да­ниълс, Май­къл Пеня, Шон Бийн, Кейт Ма­ра, Се­бас­тиан Стан, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Бе­не­дикт Уонг, Ма­кен­зи Дей­вис, До­налд Гла­вър и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.10 16:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.4 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3, еп.9 18:00 “Монк” – се­риал, с.7, еп.7 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.13 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.10 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Съу­час­тни­кът” – три­лър, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Май­къл Ман, в ро­ли­те: Том Круз, Джей­ми Фокс, Джей­да Пин­кет-Смит, Марк Ръ­фа­ло, Пи­тър Бърг, Брус Мак­гил, Де­би Ма­зар, Ха­виер Бар­дем и др. [14+] 00:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.10 01:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.7 02:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.13 03:15 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3, еп.9 04:15 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.4

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.3, еп.2, 3 07:00 “Тя е ба­ща ти” /п/ – се­риал 08:30 “Мла­дият Шел­дън” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Кухня в Па­риж” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2014), ре­жи­сьор Дмит­рий Дячен­ко, в ро­ли­те: Дмит­рий На­за­ров, Марк Бо­га­ти­рьов, Еле­на Под­ка­мин­ская, Дмит­рий На­гиев, Олег Та­ба­ков, Вен­сан Пе­рес, Ми­хаил Та­ра­бу­кин и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Мла­дият Шел­дън” /п/ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 15:30 “Тя е ба­ща ти” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, 4 с., еп.3, 4 19:00 “Тя е ба­ща ти” – се­риал, еп.3 20:30 “Ало, ало” – се­риал, с.6, еп.2, 3 22:00 Пре­мие­ра: “Мла­дият Шел­дън” – се­риал, с.2, еп.21, 22 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6, еп.6, 7 00:00 “Кухня в Па­риж” /п/ – ко­ме­дия (Ру­сия, 2014) 02:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Сис­те­ма­та” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” – риа­ли­ти,нов се­зон 22:00 “Шеф под прик­ри­тие” – риа­ли­ти 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм,се­зон 11 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

 Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Ава­нгар­д, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бър­нли – Пи­тър­бъ­ро Юнай­тед, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Ли­вър­пул, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Же­льо­на гу­ра – УНИКС, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Роч­дейл – Ню­ка­съл Юнай­тед, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Крис­тъл Па­лас – Блек­бърн Роу­върс (1992-93) /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уот­форд – Порт­смут (2006-07) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 24-и епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 20-и епи­зод 23:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Денят на жи­во” -/п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:25 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 1 част – док,филм на КА­НАЛ 3 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 13:00 НО­ВИ­НИ 13:25 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:45 Топ Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *