ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 МАРТ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­нов, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Как стиг­нах­ме дотук – тв филм /8 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но      /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Строй­ков­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Как стиг­нах­ме дотук – тв филм /9 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Дос­тоев­ски – 8-се­риен тв филм /Ру­сия, 2011 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Вла­ди­мир Ху­ти­нен­ко, в ро­ли­те Ев­ге­ни Ми­ро­нов, Чул­пан Ха­ма­то­ва, Ели­за­ве­та Ар­за­ма­со­ва и др.(14) 22:00 Ми­лиар­ди – тв филм /3 епи­зод/(16) 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 2 – тв филм /8 епи­зод/(14) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:20 Ми­лиар­ди – тв филм /3 епи­зод/п/(16) 03:25 Дос­тоев­ски – тв филм /1 епи­зод/п/ 04:20 Брат за бра­та 2 – тв филм /8 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – ани­ма­ция, се­риал, с.3 еп.11 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп.47 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 4, еп.64 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 3, еп.48 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.89 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.31 21:00 “Сме­ни же­на­та” – се­мей­но риа­ли­ти, с.3 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с.13 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.5, еп.1 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.57, 58 01:50 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:20 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал, с.12 еп.66

bTV Action

05:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.2 еп.16 06:00 Ани­ма­цио­нен блок Nickelodeon: “Ро­бо и Страш­ко” /п/ – ани­ма­ция, еп.11, 12 07:00 “Ро­бо и Страш­ко” /п/ – ани­ма­ция, еп.13, 14 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.2 еп.14 09:00 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.2 еп.16 10:00 “Су­пер­гърл” /п/ – се­риал, с.2 еп.3 11:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п/ – се­риал, с.5 еп.9 12:00 “Кос­ти” /п/ – се­риал, с.11, еп.11 13:00 “Нощ­ни ястре­би” /п/ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1981), ре­жи­сьор Брус Мал­мът, в ро­ли­те Сил­вес­тър Ста­лоун, Рут­гер Хауер, Би­ли Дий Уилямс, Лин­дзи Уаг­нър, Пър­сис Кам­ба­та, Най­джъл Дей­вън­порт и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.2 еп.15 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2 еп.17 17:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11 еп.12 18:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5 еп.10 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2 еп.4 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.12 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:30 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 22:00 Пряко, Шам­пион­ска ли­га (1/8-фи­нал, ре­ванш): Ба­йерн Мюн­хен – Ли­вър­пул, ко­мен­та­тор: Геор­ги Поп­ва­си­лев 00:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:30 Шам­пион­ска ли­га (1/8-фи­нал, ре­ванш): Бар­се­ло­на – Оли­мпик Лион /за­пис/, ко­мен­та­тор: Да­ниел Хър­лев 02:15 “Монк” /п/ – се­риал, с.2 еп.15 03:15 “Кос­ти” /п/ – се­риал, с.11 еп.12 04:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” /п/ – се­риал, с.5 еп.10

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия ” – се­риал, с.10 еп.9, 10 07:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.6 еп.10 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2016) 10:00 “Ще те видя на­сън” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Брет Хей­ли, в ро­ли­те: Блайд Да­нър, Мар­тин Стар, Сам Ел­иът, Риа Пър­лман и др. 12:00 ” Су­пер­мар­кет ” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 14:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2017) 18:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, еп.8, 9 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 еп.15, 16 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.8 еп.7 22:00 “Мо­дер­но се­мей­стно” – се­риал, с.7 еп.1, 2 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4 еп.17, 18 00:00 “Ще те видя на­сън” /п/ 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” /п/ – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 18 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Лю­бов­та ле­ку­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 7 се­зон 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” (нов се­зон) – риа­ли­ти, 2 се­зон 22:00 “Же­не­ни от пръв пог­лед” – риа­ли­ти, 2 се­зон 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 18 се­зон 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, 10 се­зон 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Страс­бург – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Рен – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 30-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 22-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 26-и епи­зод, пов­то­ре­ние 22:15 Фут­бол: Сент Ет­иен – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

8

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *