HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 МАРТ

БНТ1

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ан­на Ан­ге­ло­ва, Геор­ги Ан­ге­лов и Ни­ко­лай Ко­лев 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:20 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3895 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ев­ро­пей­ска ку­па по сноу­борд Пам­по­ро­во 2017: Слоуп­стайл – пряко пре­да­ва­не 14:15 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм 14:30 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли – дет­ски тв филм /9 епи­зод/ 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Чис­та кръв – тв филм /87 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­дещ Ирен Ле­ви 16:55 Мом­че­та­та от “Ме­ди­сън аве­ню” 7 – тв филм /3 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Въз­глав­нич­ки­те 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:25 Пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2017: Гла­со­ве­те на Бъл­га­рия 20:50 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Паи­сий – Ис­то­рия слав­яно­бъл­гар­ска 22:10 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм                       /12 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2017: Гла­со­ве­те на Бъл­га­рия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Глу­харя тв филм /13 епи­зод/(12) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:45 Мом­че­та­та от “Ме­ди­сън аве­ню” 7 – тв филм /3 епи­зод/п/ 02:40 Чис­та кръв – тв филм             /87 епи­зод/п/ 03:25 Глу­харя -тв филм /13 епи­зод/п/(12) 04:15 Дър­зост и кра­со­та тв филм /3895 епи­зод/п/ 04:40 Още от деня – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 06:00 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Не­заб­ра­ви­ма” – се­риал, с. 2, еп. 1 14:30 Пре­мие­ра: “Ле­кар в пла­ни­на­та” – се­риал, с.9, еп.2 15:30 “Си­яйна лу­на” – се­риал, еп. 441-442 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 “Опас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 683 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Т­воят мой жи­вот” – се­риал, с.2 ,еп. 93 21:00 MasterChef – ку­ли­нар­но шоу, с. 3 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли”- се­риал, с. 5, еп. 1 00:50 “Ма­лки слад­ки лъж­ки­ни” – се­риал, с. 5, еп.9 01:40 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:10 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 04:00 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 558 04:50 “Ле­кар в пла­ни­на­та” /п./- се­риал

bTV Action

06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.17 09:00 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.7 10:00 “Ек­спе­ри­мен­тът” – се­риал, с.5, еп.2 11:00 “С­тре­ла­та” – еп. 2, еп.15 12:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп.6 13:00 “Г­роб­ни­ца­та на дра­ко­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка, (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ерик Стайлс, ак­тьо­ри – Скот Ад­кинс, Долф Лунд­грен, Ли­дия Лео­нард, Джеймс Ланс, Пол Фи­лип Кларк и др. 15:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.5, еп.4 16:00 “Ек­спе­ри­мен­тът” – се­риал,с.5, еп.3 17:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп.7 18:00 “С­тре­ла­та” – еп. 2, еп.16 19:00 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.8 20:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.18 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Въ­зхо­да на мър­тви­те: Наб­лю­да­тел­на ку­ла”- ек­шън,три­лър,ужа­си (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Зак Ли­пов­ски, ак­тьо­ри – Дже­си Мет­калф, Ме­гън Ори, Де­нис Хей­сбърт, Вир­джи­ния Мад­сън, Роб Ри­гъл, Джу­лия Ан­дер­сън и др. 00:15 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.18 01:15 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.8 02:15 “По­сле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, еп.15 03:15 “ Ек­спе­ри­мен­тът” /п./- се­риал, с.5, еп.3 04:15 “С­тре­ла­та” – еп.2,еп.16

bTV COMEDY

05:00 “О­не­зи от пар­те­ра” – се­риал 06:00 “К­луб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 07:00 “В­сич­ки оби­чат Рей­мънд” – ко­ме­диен се­риал 08:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.4 09:00 “Бе­здом­но­то шоу на Ба­шар” – ток шоу с во­дещ Ба­шар Ра­хал 10:00 “Ис­то­рия­та на Уен­дъл Бей­кър “ – ко­ме­дия (САЩ, 2005), ре­жи­сьор  Ан­дрю Уил­сън, Люк Уил­сън, ак­тьо­ри – Бил Мъ­ри, Джи­на Дей­вис, Оуен Уил­сън, Ран­ди Куейд и др. 12:00 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал 14:30 “До­ма­шен арест” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.2 19:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – ко­ме­диен се­риал, с. 4 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “До­ма­шен арест” – ко­ме­диен се­риал, с. 3 22:30 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.8 00:00 “Ис­то­рия­та на Уен­дъл Бей­кър “ – ко­ме­дия (САЩ, 2005), ре­жи­сьор Ан­дрю Уил­сън, Люк Уил­сън, ак­тьо­ри Бил Мъ­ри, Джи­на Дей­вис, Оуен Уил­сън, Ран­ди Куейд и др. 02:00 “К­луб Ве­се­лие” /п./ – ко­ме­диен се­риал 03:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – ко­ме­диен се­риал 04:00 “Му­тра по за­мес­тва­не” /п./ – ко­ме­диен се­риал

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ди­ла”- се­риен филм 13:30 “Мо­ята кар­ма” (пре­мие­ра)- се­риен филм 14:30 “П­рос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни”(пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да”- за­бав­но пре­да­ва­не, 5 се­зон 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Мо­тив­” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:15 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “П­рос­ти ми” – се­риен филм /п/

Но­ва Спорт

10:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Метц, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Ре­динг, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Бас­кет­бол: Мо­вис­тар Ес­ту­диан­тес – Ибе­рос­тар Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 15:30 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 17:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Ман­чес­тър Си­ти – Ли­вър­пул (2008-09), пов­то­ре­ние 17:30 Дартс: Вис­ша Ли­га 2017, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи, ди­рек­тно 21:15 Фут­бол: Мо­на­ко – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 23:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (16-17), 28-и епи­зод, пов­то­ре­ние 23:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи, пов­то­ре­ние 00:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:00 Край на прог­ра­ма­та

BIT

06:30 “Жи­ва връз­ка”, сут­ре­шен блок от Со­фия и Чи­ка­го, LIVE 09:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая 11:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 12:30 Но­ви­ни с Ире­на Ка­за­ко­ва LIVE 13:00 “Жи­ва връз­ка”, сут­ре­шен блок от Со­фия и Чи­ка­го, (п) 14:30 “П­рос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) 17:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 19:30 Но­ви­ни­те с Ра­ли­ца Ва­си­ле­ва LIVE 20:00 “С­пор­но за спор­та”, спор­тно пре­да­ва­не на Би Ай Ти с во­дещ Ки­рил Ве­се­лин­ски (пре­мие­ра) 21:30 “С­та­жан­та”, ав­тор­ска руб­ри­ка на Са­шо Ди­ков (п) 22:30 Би Ай Ти Но­ви­ни­те LIVE 23:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 00:30 “Съ­ве­ти­те на Ла­зар” бе­зо­пас­ни и по­лез­ни тре­ни­ров­ки за до­бър то­нус 01:00 Би Ай Ти Но­ви­ни­те (п) 01:30 “С­пор­но за спор­та”, спор­тно пре­да­ва­не на Би Ай Ти с во­дещ Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 03:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 04:30 еМи­сия Бъл­га­рия (п)

КА­НАЛ 3

05:30 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 05:45 “С­порт в обе­кти­ва”             /п/ 06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”              /п/ 07:00 НО­ВИ­НИ 07:30 НО­ВИ­НИ 07:35 “И­ма­те ду­ма­та”/п/ 08:00 НО­ВИ­НИ 08:05 Денят на жи­во”/п/ 08:30 НО­ВИ­НИ 08:35 Денят на жи­во”/п/ 09:00 НО­ВИ­НИ 09:05 “О­фан­зи­ва”/п/ 10:45 ТОП ШОП 11:00 НО­ВИ­НИ 11:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:10 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:25 Те­ле­мар­кет 14:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:25 Топ шоп 15:40 “Без мон­таж” 16:00 “В­се­ки сле­до­бед” с Кри­си” 16:55 Те­ле­мар­кет 17:00 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 Пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2017 23:00 “И­ма­те ду­ма­та”/п/ 00:00 “Денят на жи­во”/п/ 01:00 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:00 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 02:45-05:30 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *