ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 ОКТОМВРИ

bTV 05:00

“Прия­те­ли”/п./- се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс прайм” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.8, еп. 5,6 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3, еп.15 13:00 “Мис Слън­чи­це” – ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьо­ри – Джо­на­тан Дей­тън, Ва­ле­ри Фа­рис, ак­тьо­ри – Алън Ар­кин, Аби­гей­л Брес­лин, Пол Дей­но, Стив Ка­рел, Грег Ки­ниър, То­ни Ко­лет и др. 15:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект с во­де­ща Ма­рия Сил­вес­тър 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Тер­ми­на­тор: Ге­не­сис” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Алън Тей­лър, ак­тьо­ри – Ар­нолд Швар­це­не­гер, Джей­сън Кларк, Еми­лия Кларк, Джей Кор­тни, Джей Кей Си­мънс, Мат Смит, Гре­гъ­ри Алан Уилямс, Сан­дрин Холт и др. 22:30 Ме­га­хит: “Спе­циа­лен док­лад” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен, фан­тас­ти­ка, дра­ма (САЩ, 2002), ре­жи­сьор – Сти­вън Спил­бърг, ак­тьо­ри – Том Круз, Макс фон Сю­дов, Стив Ха­рис, Ко­лин Фа­рел, Са­ман­та Мор­тън, Пат­рик Кил­пат­рик и др. 01:00 “Ро­кен­ро­ла” – ек­шън, кри­ми­на­лен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2008), ре­жи­сьор – Гай Ри­чи, ак­тьо­ри – Дже­рард Бът­лър, Ид­рис Ел­ба, Дже­ма Ар­тър­тън, Лу­дак­рис,Марк Стронг, Тан­ди Ню­тън, Том Уил­кин­сън, То­би Ке­бел, Дже­ръ­ми Пи­вън, Том Хар­ди и др. 02:50 “Мис Слън­чи­це” – ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьо­ри – Джо­на­тан Дей­тън, Ва­ле­ри Фа­рис, ак­тьо­ри – Алън Ар­кин, Аби­гей­л Брес­лин, Пол Дей­но, Стив Ка­рел, Грег Ки­ниър, То­ни Ко­лет и др. 04:20 “Cool…T” /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не

Nova TV

07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Виж кой го­во­ри пак” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Кър­сти Али, Оли­мпия Ду­ка­кис, Ел­иас Ко­теас и др. 14:40 “Ви­хъ­рът на тан­ца” – с уч. на Де­нис Куейд, Ан­ди Мак­дауъл, Ке­ни Уор­малд, Джу­лиан Хоу и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Бе­лият дом: Под зап­ла­ха” – с уч. на Ча­нинг Тей­тъм, Джей­ми Фокс, Ма­ги Ги­лен­хал, Ри­чард Клар­кин, Джей­сън Кларк, Ри­чард Джен­кинс и др. 22:50 “Под­зе­мен свят: Про­буж­да­не” – с уч. на Кейт Бе­кин­сейл, Сти­вън Риа, Май­къл Ий­ли, Тео Джеймс, Ин­дия Ий­сли, Сан­дрин Холт, Чарлз Данс и др. 00:30 “Ви­хъ­рът на тан­ца” – с уч. на Де­нис Куейд, Ан­ди Мак­дауъл, Ке­ни Уор­малд, Джу­лиан Хоу и др. /п/ 04:50 “Виж кой го­во­ри пак” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Кър­сти Али,Оли­мпия Ду­ка­кис,Ел­иас Ко­теас и др./п/

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 07:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 10:00 “Как да раз­ка­раш га­дже­то за 10 дни” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор – До­налд Пет­ри, ак­тьо­ри – Кейт Хъд­сън, Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, То­мас Ле­нън, Кат­рин Хан, Адам Гол­дбърг, Май­кал Ми­шел, Ша­лом Хар­лоу и др. 12:00 “Ме­че­то Йо­ги” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 2010), сце­на­рис­ти – Брад Коп­ланд, Джо­шуа Стер­нин, Джеф­ри Вен­ти­миля, ре­жи­сьор – Ерик Бре­виг, ак­тьо­ри – Ней­тън Кор­дри, Ана Фа­рис, Ан­дрю Да­ли, Том Ка­ва­на, Дийн Ноус­ли,Ти Джей Ми­лър, Ан­дрю Дей­ли и др. 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 17:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Ис­то­рия­та на един дел­фин 2” – дра­ма, се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Чарлз Мар­тин Смит, ак­тьо­ри – Мор­ган Фрий­ман, Аш­ли Джъд, Джу­лиа­на Хар­ка­ви, Ха­ри Ко­ник Млад­ши, Ней­тън Гем­бъл, Крис Крис­то­фър­сън и др. 22:30 “Прия­те­ли” – се­риал 00:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 01:30 “По сре­да­та” – се­риал 03:30 “Су­пер­мар­кет” – се­риал

bTV Action

05:00 ” Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 8 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 08:30 “Го­тъм” – се­риал, еп.16, 17, 18 13:15 “Неп­ро­би­ваем” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Ър­нест Р. Ди­кър­сън, ак­тьо­ри – Дей­мън Уе­йънс, Адам Сан­длър, Джеймс Каан, Алън Ко­върт, Бил Нън и др. 15:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал ,с.3, еп. 1,2 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 5” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1988), ре­жи­сьор: Алън Миър­сън, ак­тьо­ри -Джордж Гейнс, Бу­ба Смит, Май­къл Уин­слоу, Дей­вид Граф, Лес­ли Ис­тър­брук, Ма­рион Рам­зи и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Ог­не­ният пръс­тен” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ги­лер­мо дел То­ро, ак­тьо­ри – Чар­ли Хъ­нам, Дие­го Кла­тен­хоф, Ид­рис Ел­ба, Брад, Ро­бърт Ка­зин­ски, Рин­ко Ки­ку­чи, Рон Пър­лман, Макс Мар­ти­ни, Клиф­тън Ко­линс – мл., Чар­ли Дей и др. 00:30 “Бия­чи”- ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Крейг Мос, ак­тьо­ри – Дан­те Бас­ко, Джо­на­тан Лип­ни­ки, Жак­лин Об­ра­дорс, Ан­дрю Ди­воф, Да­ни Глоу­вър, Да­ни Тре­хо, Чар­ли Кар­вер, Кир­сти Хил, Са­ра Дю­мон и др. 02:15 “Го­тъм” – се­риал, с.1, еп.16,17 04:15 “Учи­теля­т” – ек­шън, ис­то­ри­чес­ки (Ки­тай, 2014), ре­жи­сьор – Ке Зу, ак­тьо­ри – Джеймс Карс, Ксиан­джу Чанг и др.

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Бор­до – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Прес­тън Норт Енд – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 41-и епи­зод, пов­то­ре­ние 23:15 Фут­бол: Барн­зли – Лу­тън Таун, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Денят на жи­во”- из­бра­но 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”- из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 11:45 Топ шоп 12:00 “Хо­ли­вуд” 12:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Те­ле­мар­кет 13:30 “Без мон­таж” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 14:30 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Спорт в обе­кти­ва” – из­вън­ред­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

БНТ

05:05 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:10 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:35 Строй­ков­ци­те ани­ма­цио­нен филм 07:00 Бак­стър тв филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но ток­шоу с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг пуб­ли­чис­тич­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Кра­ли­ца­та на Бо­ли­вуд иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2002г./, ре­жи­сьор Дже­ре­ми Удинг, в ро­ли­те: Прия Ка­ли­дас, Джеймс Ма­ка­вой, Мат Бар­дък и др. 16:35 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Хи­ла­ри Клин­тън, Дже­ралд Бът­лър, Джеф Голд­блум, Джак Уай­тхол, Гре­гъ­ри Пар­кър/п/ 17:30 Бъл­га­рия от край до край 7 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 Ум­но се­ло: Жаж­да – Ве­лич­ко Ми­не­ков /По слу­чай 90 го­ди­ни от рож­де­ние­то на скул­пто­ра/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Сту­дио “Фут­бол” ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 21:45 Фут­бол: Бъл­га­рия – Ки­пър, сре­ща от тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га на на­ции­те” пряко пре­да­ва­не от ста­дион “Ва­сил Лев­ски” 23:35 Сту­дио “Фут­бол” ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 00:10 Об­зор “Ли­га на на­ции­те” 00:40 Мо­ше­ни­ци иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2004г./, ре­жи­сьор Ри­чард Джейнс, в ро­ли­те: Ма­тю Рис, Кейт Аш­филд, Том Чей­мбърс и др. (12) 02:05 Ка­ди­ла­кът на До­лан иг­ра­лен филм /п/(16) 03:45 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:30 Браз­ди /п/

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п)

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *