ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 ОКТОМВРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та По­мо­рий­ски ма­нас­тир “Св. Геор­ги” 13:00 Биб­лио­те­ка­та 14:00 Са­га за по­пи­ле­ни­те въз­мож­нос­ти до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2018г./, ре­жи­сьор Ра­ли­ца Ди­мит­ро­ва 15:00 Гос­по­дин Сел­фридж 2 тв филм /8 и 9 епи­зод/п/ (12) 16:30 Джаз фес­ти­вал в Монт­рьо “Мик­стейп” 17:00 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:30 Аре­на Спорт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 В ка­дър 21:00 Да­ми канят иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1980г./, ре­жи­сьор Иван Ан­до­нов, в ро­ли­те: Сте­фан Да­наи­лов, Цве­та­на Ма­не­ва, Ма­риа­на Ди­мит­ро­ва, До­ро­тея Тон­че­ва, Геор­ги Ру­сев и др. 22:30 По све­та и у нас 22:45 Здрач Но­во­лу­ние иг­ра­лен филм /САЩ, 2009 г./, ре­жи­сьор Крис Уайц, в ро­ли­те: Крис­тен Стюарт, Ро­бърт Па­тин­сън, Тей­лър Лаут­нър, Аш­ли Грийн и др. (12) 00:55 Сту­дио “Х”: Две ле­ген­ди тв филм /2 епи­зод/п/ (12) 02:25 Скрий­те ус­мив­ки­те си иг­ра­лен филм /п/ 03:55 Пъ­те­ки /п/ 04:40 От­бли­зо с Ми­ра /п/

bTV

05:00 “Cool…T” /п./ 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп.7, 8 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3 еп.17, 18 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм с во­де­щи Ан­дре То­кев и Съ­бин Ран­ков 13:00 “Фал­старт” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Том Дей, в ро­ли­те: Зоуи Де­ша­нел, Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Джъс­тин Бар­та, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър и др. 15:00 “Бейб в гра­да” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, ани­ма­ция (Ав­стра­лия, 1998), ре­жи­сьор Джордж Ми­лър, в ро­ли­те: Ми­ки Ру­ни, Маг­да Шу­бан­ски, Джеймс Кро­муел, Ким Сто­ри, Ри­чард Кар­тър и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Бъл­га­рия тър­си та­лант” – те­ле­ви­зион­но шоу, с.6 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 22:30 “Ос­тро­вът” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2005), ре­жи­сьор Май­къл Бей, в ро­ли­те: Скар­лет Йо­хан­сон, Юън Мак­гре­гър, Джай­мън Хаун­су, Шон Бийн, Стив Бу­ше­ми, Май­къл Кларк Дън­кан, Джей­ми Мак­брайд и др. 01:10 “Ви­де­ние­то” – хо­рър, три­лър (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Тод Лин­кълн, в ро­ли­те: Аш­ли Грийн, Се­бас­тиан Стан, Том Фел­тън, Джу­лиа­на Гил, Люк Пас­куа­ли­но, Рик Го­мес и др. [16+] 02:50 “Тър­си се” /п./ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п./

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.2 еп.2 – 5 08:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.1 – 3 11:00 “Сблъ­сък” – ек­шън (Мек­си­ко, 2018), ре­жи­сьор Р. Елис Фрей­жър, в ро­ли­те: Га­ри Да­ниълс, Си­си Флей­тас, Еди Фер­нан­дес, Луис Га­ти­ка и др. 12:45 “До­нос­ник” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, ОАЕ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2013), ре­жи­сьор Рик Ро­ман Уо, в ро­ли­те: Дуейн Джон­сън, Сю­зан Са­ран­дън, Джон Бър­нтол, Ба­ри Пе­пър, Май­къл Ке­нет Уилямс и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.13, 13 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.29 17:30 “Да Знаеш Как” – пре­да­ва­не за до­маш­ния май­стор, еп.4 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3 еп.16 18:45 “Денят на не­за­ви­си­мос­тта: Но­ва зап­ла­ха” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ро­ланд Еме­рих, в ро­ли­те: Джеф Голд­блъм, Лиъм Хем­суърт, Шар­лот Ген­сбур, Ви­ви­ка Фокс, Си­ла Уорд, Уилям Фик­тнър, Май­ка Мон­ро, Джоуи Кинг, Бил Пул­ман, Джъд Хърш и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Бо­го­ве­те на Еги­пет” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, Ав­стра­лия, 2016), ре­жи­сьор Алекс Про­йас, в ро­ли­те: Брен­тън Туейтс, Ни­ко­лай-Кос­тер Вал­дау, Дже­рард Бът­лър, Аби Лий, Кор­тни Ий­тън, Ру­фъс Сюъл, Джеф­ри Ръш, Ело­ди Юнг, Ча­дуик Боуз­ман и др. 00:30 “300: Въз­хо­дът на ед­на им­пе­рия” – фен­тъ­зи, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Ноам Мъ­ро, в ро­ли­те: Съ­ли­ван Стей­пъл­тън, Ева Грийн, Ли­на Хий­ди, Ханс Ма­ти­сън, Дей­вид Уе­нъм, Род­ри­го Сан­то­ро, Ка­лън Мъл­ви, Джак О`Ко­нъл и др. [14+] 02:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.13, 14 04:15 “Нин­джа уб­иец” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор Джеймс Мак­тийг, в ро­ли­те: Рейн, Рик Юн, Нао­ми Ха­рис, Бен Майлс, Шьо Ко­су­ги, Кай­ли Голд­стайн и др. [16+]

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 еп.21, 22 07:00 Гим­на­зия за чу­до­ви­ща: Нае­лек­три­зи­ра­ни 08:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал, 10-12 еп 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5 еп.15, 16 10:00 “Пи­лот­ска ка­би­на” – ко­ме­дия (Шве­ция, 2012), ре­жи­сьор Мор­тен Клин­гберг, в ро­ли­те: Йо­нас Кар­лсон, Ма­ри Ро­бет­шон, Елен Йе­ли­нек, Да­вид Бон­те Ате­рбер­г и др. 12:00 “Же­ни­хът” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор Але­ксан­дър Нез­ло­бин, в ро­ли­те: Сер­гей Свет­ла­ков, Ол­га Кар­тун­ко­ва, Сер­гей Бу­ру­нов, Фи­лип Рей­нхардт, Свет­ла­на Смир­но­ва-Мар­цин­ке­вич, Геор­гий Дро­нов, Але­ксан­дър Де­ми­дов, Дмит­рий Ни­ку­лин и др. 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, с.2 еп.2 15:00 “Гранд” – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Сък­ро­ви­ще­то на Бе­то­вен” – се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Рон Оли­вър, в ро­ли­те: Джо­на­тан Сил­вър­ман, Крис­ти Суон­сън, Бре­тън Ман­ли, Джеф­ри Коумс и др. 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал, с.2 еп.2 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:00 “Гранд” – се­риал 02:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 04:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п./ – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Спа­сен от лю­бов” (пре­мие­ра) – с уч. на Ни­ки Ди­лоуч, Май­къл Ра­ди, Ама­нда Ай­рес, Ан­тъ­ни Три­се­ри и др. 14:10 “Ка­фе­не на лю­бов­та” – с уч. на Ан­дрю Уо­лър, Са­ра Джейн Мо­рис, Га­ри Чок, До­ло­рес Дрейк и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Мис­тър и ми­сис Смит” – с уч. на Брад Пит, Ан­дже­ли­на Джо­ли, Адам Броу­ди, Винс Вон, Ке­ри Уо­шин­гтън, Ми­шел Мо­на­хан и др. 22:30 “22-ра миля” (пре­мие­ра) – с уч. на Марк Уол­бърг, Джон Мал­ко­вич, Ико Увайс, Ло­рън Коан и др. 00:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:00 “Спа­сен от лю­бов” – с уч. на Ни­ки Ди­лоуч, Май­къл Ра­ди, Ама­нда Ай­рес, Ан­тъ­ни Три­се­ри и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Суин­дън Таун – Блек­пул, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Кол­чес­тър Юнай­тед – Тот­нъм Хот­спър, мач от тре­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Юр­дин­ген – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 5-и ден /п/ 19:00 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 19:30 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 21:15 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 21:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:45 Фут­бол: Ко­вън­три Си­ти – Тран­миър Роу­върс, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 23:45 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 08:00 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:30 “Хо­ли­вуд” – /п/ 10:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” -/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” -/п/ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” – /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *