ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 ЮЛИ

 БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Лято с БНТ 11:00 10 000 крач­ки 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:40 Не­бес­но око – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Илайс – ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви – тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:45 Прис­та­ни­ща­та на све­та 17:00 Тай­ни­те на вой­на­та – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Раят на да­ми­те – тв филм /11 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 3 – тв филм /8 и 9 епи­зод/ (12) 22:25 Тай­ни­те на “Бо­жия аг­нец” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /3, пос­ле­ден епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас 23:30 По­том­ци на слън­це­то – тв филм /3 епи­зод/ (12) 00:35 Лято с БНТ /п/ 02:35 Раят на да­ми­те тв филм /11 епи­зод/п/ 03:35 Тай­ни­те на вой­на­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 04:30 Тай­ни­те на “Бо­жия аг­нец” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /3, пос­ле­ден епи­зод/п/ 

bTV

05:30 “Фит­нес” /п/- се­риал, еп. 2 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп. 15 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с. 2, еп. 42 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с. 14, еп. 87 – 89 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 14, еп. 5 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 3, еп. 17 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп. 11 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 4 01:00 “Гранд” – се­риал, еп. 4 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 3 еп. 21 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, еп. 34 

 bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 7, еп. 2, 3 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Гранд” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Чуж­де­не­цът” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Бъл­га­рия, 2012), ре­жи­сьор Ни­ки Ил­иев, в ро­ли­те Геор­ги Ка­ду­рин, Лю­бо­мир Ко­ва­чев, Саня Бо­ри­со­ва, Ни­ки Ил­иев, Кат­рин Го­тие, Елен Ко­ле­ва, Ва­лен­тин Го­шев, Асен Бла­теч­ки, Крис­тоф Лам­бер и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Гранд” /п/ – се­риал 15:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 7, еп. 15, 16 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп. 33 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 9, еп. 9 20:30 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с. 9, еп. 1, 2 21:30 Пре­мие­ра: “Шитс Крийк” – се­риал, еп. 12 22:00 “Гранд” – се­риал, с. 2, еп. 2, 3 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 10, еп. 6, 7 00:00 “Чуж­де­не­цът” /п/ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Бъл­га­рия, 2012) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп. 18 – 21 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 22 09:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 10 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 6, еп. 9 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 17 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 13 13:00 “Мъ­жът от U.N.C.L.E.” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Гай Ри­чи, в ро­ли­те Хен­ри Ка­вил, Хю Грант, Али­сия Ви­кан­дер, Ар­ми Ха­мър, Джа­ред Ха­рис, Ели­за­бет Де­би­ки, Да­ниел Уес­тууд и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 3, еп. 1 16:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2 еп. 11 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 14 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 18 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с. 6, еп. 10 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Сто­те” – се­риал, с. 6, еп. 12 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Вне­зап­на смърт” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Пи­тър Ха­йъмс, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Пауърс Бут, Рей­мънд Ба­ри, До­риан Хеъ­рууд и др. 00:00 “Сто­те” – се­риал, с. 6, еп. 12 01:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 18 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 6, еп. 10 03:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 14 04:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 11

 Nova TV

06:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “ФБР” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 17 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 3 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 2 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/  

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Фу­лъм – Кар­диф Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ок­сфорд Юнай­тед – Порт­смут, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Уи­къмб Уон­дъ­рърс – Флий­тууд Таун, по­лу­фи­на­лен мач ре­ванш от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 6-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Ли­га 1” 21:30 Фут­бол: Фи­на­лен пле­йоф на ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:25 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 23:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Биз­нес но­ви­ни” 10:25 “Има­те ду­ма­та” -/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *