ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 ЮНИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни        /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Раят ще по­ча­ка – тв филм /1 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Са­фа­ри­то на Скаут – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:20 Дой­че ве­ле: Шифт 16:35 Раят ще по­ча­ка – тв филм /2, пос­ле­ден епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но      /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 18:30 Спорт тоото 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ага­та и Оди­сей иг­ра­лен филм /Ита­лия, 2011 г./, ре­жи­сьор Мау­ри­цио Ни­ке­ти, в ро­ли­те Еле­на Со­фия Ри­чи, Ан­то­нио Ка­та­ния, Лу­чия Око­не и др. 22:40 Скри­тият език на па­ри­те: Раз­го­вор със съз­да­теля на чеш­ки­те бан­кно­ти – до­ку­мен­та­лен филм 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Веч­на­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за кла­си­чес­ка и джаз му­зи­ка с во­дещ Ма­рио Ни­ко­лов 00:00 Уло­ви мо­мен­та /п/ 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ /п/ 02:30 Гре­хо­ве­те на ба­ща ми – до­ку­мен­та­лен филм /п/(14) 03:55 Ага­та и Оди­сей иг­ра­лен филм /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.14 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.27 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.53 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.2, еп.17 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.26 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.21 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.8 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп.1 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.185, 186 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п/ – се­риал, с.2, еп.11, 12 07:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.2, еп.13, 14 08:00 “Монк” – се­риал, с.6 еп.16 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.1 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.8 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.9 12:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.12 13:00 “Сле­ди­те на вой­на­та” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Джон Кар­тър, в ро­ли­те Ку­ба Гу­динг мл., Кла­рънс Уилямс III, Джон Те­ри, Джак­лин Де­Сан­тис, Ланс Ре­дик, Джей Кей Си­мънс и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.7, еп.1 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.2 17:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.13 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.10 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.9 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.13 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Сре­щу сти­хии­те” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (тв филм, Ка­на­да, 2017), ре­жи­сьор Да­ниел Гил­бой, в ро­ли­те Май­къл Па­ре, Лиан Кол Янг, Пат­рик Ма­ке­кърн, Ка­ме­рън Гор­дън и др. 23:45 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.13 00:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.9 01:45 “Монк” – се­риал, с.7, еп.1 02:45 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.13 03:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.10 04:45 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.12

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5, еп.12, 13 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Гри­жов­ни омай­ни­че­та” – ани­ма­ция 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 10:00 “Ка­пи­тан Саб­ле­зъб и сък­ро­ви­ще­то на Ла­ма Ра­ма” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (Нор­ве­гия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьо­ри Йон Ан­дер­шен и Ли­са Ма­рие Гам­лем, в ро­ли­те Со­фие Бьер­ке, Ки­ре Хау­ген Сид­нес, Виняр Пе­тер­сен, Ту­ва Но­вот­ни и др. 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2016) 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7 еп.14, 15 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 20:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.25 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2, еп.21, 22 23:00 “Кухня” – се­риал, с.3, еп.13, 14 00:00 “Ка­пи­тан Саб­ле­зъб и сък­ро­ви­ще­то на Ла­ма Ра­ма” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (Нор­ве­гия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014) /п/ 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 22 00:30 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Хол­щайн Кийл – Ауг­сбург, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия/Уни­ка­ха – Реал Мад­рид, чет­вър­ти по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Нант – Реймс, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Бар­се­ло­на, тре­ти по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Бор­до – Ним, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Хер­та – Ба­йерн Мюн­хен, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *