ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 ЯНУАРИ

 БНТ 

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Бай Га­ньо тръг­ва по Ев­ро­па /95 г. от рож­де­ние­то на Геор­ги Ка­лоя­нчев/ – 4-се­риен тв филм/ Бъл­га­рия, 1991 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Иван Ни­чев, в ро­ли­те Геор­ги Ка­лоя­нчев, Стоян Але­ксиев, Емил Ко­тев и др. 14:05 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца ани­ма­цио­нен филм 14:50 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /53 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg – Бъл­гар­ският ге­ний, уди­вил све­та /2 част/ 22:00 Те­ле­ви­зио­нен теа­тър: Хъ­шо­ве – се­риен тв филм /2 се­рия/ 23:00 По све­та и у нас 23:25 Спор­тни но­ви­ни 23:30 За­ко­нът на Дойл 6 – тв филм /5 епи­зод/ (12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /53 епи­зод/п/ 03:15 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:15 За­ко­нът на Дойл 6 – тв филм /5 епи­зод/п/ (12)    

bTV 

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 3, еп.1 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Яго­до­ва лю­бов” – се­риал, еп. 25 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 7, еп. 48 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 3, еп. 8 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп. 46 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 3 21:30 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп. 64 22:30 “Ме­ди­чи­те” – се­риал, с. 2, еп. 8 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 4, еп. 4 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 6, еп. 21 01:50 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:20 “Пре­ди обед” /п/ 04:10 “Cool…T” /п/ – лай­фстайл пре­да­ва­не 04:50 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп .27 

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с. 3, еп. 4 – 6, с. 4, еп. 1 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 14 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 6 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 16 11:00 “Монк” – се­риал, еп. 12 12:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 16 13:00 “Шпио­ни: За об­що­то бла­го” – ек­шън, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Ба­рат На­лу­ри, в ро­ли­те Кит Ха­рин­гтън, Пи­тър Фърт, Дже­ни­фър Ий­ли, Май­къл Уай­лдман, Та­пънс Ми­дъл­тън, Тим Ма­ки­нър­ни и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 15 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 7 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 17 18:00 “Монк” – се­риал, еп. 13 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 17 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Нар­кос” – се­риал, с. 3, еп. 8 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Гор­дост и сла­ва” – три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, Гер­ма­ния, 2008), ре­жи­сьор Га­вин О`Ко­нър, в ро­ли­те: Ед­уард Нор­тън, Ко­лин Фа­рел, Ноа Емъ­рик, Джон Войт, Дже­ни­фър Ий­ли, Джон Ор­тиз, Шей Уи­гъм, Кар­мен Ид­жо­го и др. [16+] 00:30 “Нар­кос” – се­риал, с. 3, еп. 8 01:30 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 2, еп. 7 02:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 15 03:30 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 17 04:30 “Монк” – се­риал, еп. 13

bTV Comedy 

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с. 9, еп. 3, 4 07:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал 08:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 09:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 10:00 “Как да бъ­деш ла­ти­но лю­бов­ник” – ко­ме­дия (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Кен Ма­ри­но, в ро­ли­те Еу­хе­нио Дер­бес, Сал­ма Ха­йек, Роб Лоу, Крис­тен Бел, Ра­кел Уелч, Роб Кор­дри, Май­къл Се­ра и др. 12:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 13:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп. 21 18:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 7, еп. 2, 3 19:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, еп. 9, 10 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 5-7, еп. 38 22:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 10, еп. 7, 8 23:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, еп. 1, 2 00:00 “Как да бъ­деш ла­ти­но лю­бов­ник” /п/ – ко­ме­дия (САЩ, 2017) 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 03:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 04:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал  

 Nova TV 

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 /п/ 05:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – риа­ли­ти 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 6 00:30 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, се­зон 3 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: СКА – Ди­на­мо Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2019-20), 6-и епи­зод /п/ 14:30 Бас­кет­бол: Ени­сей – Же­льо­на гу­ра, мач от ВТБ ли­га, ди­рек­тно 16:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 22-ри епи­зод /п/ 17:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 3-ти епи­зод /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Ени­сей – Же­льо­на гу­ра, мач от ВТБ ли­га /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *