HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 13 ЯНУАРИ

БНТ

05:35 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки Дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та Пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди Пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка Пре­да­ва­не за бъл­гар­ски фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:10 Мал­ки ис­то­рии Пре­да­ва­не на со­циал­на те­ла­ти­ка с во­дещ Ирен Ле­ви 15:10 Кни­га за джун­гла­та иг­ра­лен филм /САЩ, 1994г./, ре­жи­сьор Сти­вън Со­мърс, в ро­ли­те: Джей­сън Скот Лий, Ка­ри Ел­уис, Сам Нийл и др. 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен Ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 19:00 Дей­вид Бе­към: В не­поз­на­то­то 2-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014г./, 1 част/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Хей, Дъ­ги 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Шоу­то на Ка­на­ла Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 21:45 Ци­гу­лар на дяво­ла иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013г./, ре­жи­сьор Бър­нард Роуз, в ро­ли­те: Дей­вид Га­рет, Джа­ред Ха­рис, Джо­ли Ри­чар­дсън и др. 23:50 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 00:05 КПП “Бор­нхол­мер щра­се” иг­ра­лен филм /п/ 01:35 Дей­вид Бе­към: В не­поз­на­то­то до­ку­мен­та­лен филм /1 част/п/ 02:20 Чер­ве­на­та кра­ли­ца тв филм /3 епи­зод/п/ 03:20 Как се пра­ви? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 04:05 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/

bTV

05:30 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:00 “Тео­рия на глу­пос­тта” – раз­вле­ка­тел­на по­ре­ди­ца, с.1, еп. 2 07:30 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3, еп.16 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4, еп.9 13:00 “Ел­хич­ки 3” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2013), ре­жи­сьо­ри – Ол­ьга Ха­ри­на, Дмит­рий Ки­селёв, Ле­ван Габ­риад­зе и др., ак­тьо­ри – Иван Ур­гант, Сер­гей Свет­ла­ков, Пётр Фёдо­ров, Ма­рия Лу­го­вая, Ан­на Чи­пов­ская, Ва­лен­тин Гафт, Го­ша Ку­цен­ко и др. 15:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3, еп.5,6 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Пре­мие­ра: “Хро­ни­ки­те на Ша­на­ра” – се­риал, с.2, еп. 3,4 22:00 “Х-мен 2” – три­лър, ек­шън, дра­ма, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2003) , ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Пат­рик Стюарт, Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Ха­ли Бе­ри, Ре­бе­ка Ро­мийн, Бра­йън Кокс, Алан Къ­минг, Ана Па­куин, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън и др. 00:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.5, еп.15 01:00 “Ме­со­по­та­мия – сле­ди в пясъ­ка” – науч­но-по­пул­ярен филм 02:00 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу 04:00 “Ел­хич­ки 3” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2013), ре­жи­сьо­ри – Ол­ьга Ха­ри­на, Дмит­рий Ки­селёв, Ле­ван Габ­риад­зе и др., ак­тьо­ри – Иван Ур­гант, Сер­гей Свет­ла­ков, Пётр Фёдо­ров, Ма­рия Лу­го­вая, Ан­на Чи­пов­ская, Ва­лен­тин Гафт, Го­ша Ку­цен­ко и др.

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Парт­ньо­ри” – се­риал 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.1 08:00 “Ста­жан­ти” – се­риал, с.2 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2 10:00 “Шрек Тре­ти” – ко­ме­дия, ани­ма­ция (САЩ ,2007), ре­жи­сьо­ри – Крис Ми­лър, Ра­ман Хаи 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 5 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Кухня” – ко­ме­диен се­риал 20:30 “Снеж­на­та кра­ли­ца 2” – ани­ма­ция (Ру­сия, 2014), ре­жи­сьор – Але­ксей Ци­ци­лин 22:30 “Ше­га­джии” – се­риал, с.4 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Ше­га­джии” – се­риал, с.4 03:00 “Ста­жан­ти” /п/- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал

bTV Action

05:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.3, еп. 2 06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.9,10,11 11:00 “Пос­лед­ният ло­вец на ве­щи­ци” -ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Брек Ай­знър, ак­тьо­ри – Вин Ди­зел, Роуз Лес­ли, Илай­джа Уд, Май­къл Кейн, Ар­ма­ни Джак­сън, Ола­фур Дар­ри Ола­фссон и др. 13:15 “Кон­фликт в мал­ко То­кио” – ек­шън, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 1991), ре­жи­сьор – Марк Лес­тър, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Бран­дън Лий, Ка­ри-Хи­рою­ки Та­га­ва, Тиа Ка­ре­ре и др. 15:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 4,5 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 19:00 “Тру­ден за уби­ва­не” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен ( САЩ,1990), ре­жи­сьор – Брус Мал­мът, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Ке­ли ЛеБ­рок, Фре­де­рик Ко­фин, Ан­дрю Блок, Уилям Сад­лър и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Бор­ба за спра­вед­ли­вост” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 1991), ре­жи­сьор – Джон Флин,ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Дже­ри Ор­бах, Джон Ле­гуи­за­мо, Джи­на Гер­шон, Джо Чам­па, Уилям Фор­сайт и др. 23:45 “В ти­ла на вра­га” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Джон Мур, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Джийн Хек­мън, Гей­бриъл Махт, Чарлс Ма­лик Уит­фийлд, Дей­вид Кийт, Олек Кру­па, Жоа­ким де Ал­мей­да, Вла­ди­мир Маш­ков, Мар­ко Иго­нда и др. 01:45 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.10,11 03:30 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:00 “Из­чез­ва­не­то” – три­лър, пси­хо (САЩ, 1993), ре­жи­сьор – Жорж Слюи­цер, ак­тьо­ри – Кий­фър Съ­дър­ланд, Сан­дра Бъ­лок, Джеф Бри­джис, Нан­си Тра­вис и др.

Nova TV

06:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/ 07:00 “Не­по­роч­на­та Джейн” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Ду­хът на ба­ла” – с уч. на Ка­си Скер­бо, Лин­дзи Шоу, Крис Зил­ка, Тим Гън и др. 14:45 “Али­са в стра­на­та на чу­де­са­та” – с уч. на Джо­ни Деп, Миа Ва­ши­ков­ска, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Ан Ха­тауей, Мат Лу­кас, Крис­пин Глоу­вър и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Снеж­ни ку­че­та”- с уч. на Ку­ба Гу­динг-мл., Джеймс Ко­бърн, Джоа­на Ба­кал­со, Сис­ко, Греъм Грийн и др. 22:00 “Мок­ри по­ръч­ки” – с уч. на Май­къл Дъг­лас, Ча­нинг Тей­тъм, Ан­то­нио Бан­де­рас, Юън Мак­гре­гър, Джи­на Ка­ра­но, Май­къл Ан­га­ра­но и др. 00:00 “Ду­хът на ба­ла” – с уч. на Ка­си Скер­бо, Лин­дзи Шоу, Крис Зил­ка, Тим Гън и др. /п/ 01:20 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 02:10 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 03:00 “Снеж­ни ку­че­та”- с уч. на Ку­ба Гу­динг-мл., Джеймс Ко­бърн, Джоа­на Ба­кал­со, Сис­ко, Греъм Грийн и др./п/ 04:40 “Али­са в стра­на­та на чу­де­са­та” – с уч. на Джо­ни Деп, Миа Ва­ши­ков­ска, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Ан Ха­тауей, Мат Лу­кас, Крис­пин Глоу­вър и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ам­иен – Па­ри Сен Жер­мен, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на Ли­га­та, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, пет­на­де­се­ти ден, фи­нал, пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Фут­бол: Страс­бург – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 17:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ли­вър­пул – Ман­чес­тър Си­ти (2009-10), пов­то­ре­ние 19:30 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Фут­бол: Рен – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 23:30 Фут­бол: Мон­пе­лие – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 08:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 09:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) 14:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 1 част 16:00 най-доб­ро­то от “еМи­сия Бъл­га­рия” – 1 част 17:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:00 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:05 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Кок­тейл” /п/ 10:45 “Хо­ли­вуд”/п/ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:45 “Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Чет­вър­та ин­стан­ция”- ток­шоу/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 22:00 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 22:30 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва” 00:30 06:30 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *