ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 АНУАРИ

  БНТ

05:00 Още от деня 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ис­то­рия.bg Бъл­гар­ският ге­ний, уди­вил све­та /2 част/п/ 13:30 Бай Га­ньо във Вие­на – тв филм /2 епи­зод/ 14:05 Мал­ки ис­то­рии 14:20 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:35 То­чи­ца – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун 13-се­риен – тв филм/Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2009 г./ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра
/п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /54, пос­ле­ден епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум 22:00 Моят плей­лист – му­зи­кал­но-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 23:00 По све­та и у нас 23:25 Спор­тни но­ви­ни 23:30 За­ко­нът на Дойл 6 – тв филм /6 епи­зод/ (12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /54, пос­ле­ден епи­зод/п/ 03:15 Ту­ри­зъм.бг /п/ 03:45 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:15 За­ко­нът на Дойл 6 – тв филм /6 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с. 3, еп. 2 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Яго­до­ва лю­бов” – се­риал, еп. 26 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 7, еп. 49 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 3, еп. 9 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп. 47 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 4 21:30 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп. 65 22:30 “Ме­ди­чи­те” – се­риал, с. 2, еп. 9 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 4, еп. 5 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 6, еп. 22 01:50 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:20 “Пре­ди обед” /п/ 04:10 “Тър­си се” /п/ – ток­шоу 04:50 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 28 

bTV Action

05:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 7 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с. 3, еп. 6, с. 4, еп. 1 – 3 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 15 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 7 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 17 11:00 “Монк” – се­риал, еп. 13 12:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп.1 7 13:00 “Пси­хиат­рия­та Стоун­хърст” – три­лър, хо­рър (СЩ, 2014), ре­жи­сьор Брад Ан­дер­сън, в ро­ли­те Кейт Бе­кин­сейл, Джим Стър­джис, Дей­вид Тю­лис, Брен­дън Глий­сън, Бен Кинг­сли, Май­къл Кейн, Джей­сън Фле­минг и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 16 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 8 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 18 18:00 “Монк” – се­риал, с. 2, еп. 1 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 18 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Нар­кос” – се­риал, с. 3, еп. 9 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Вик­тор Фран­кен­щайн” – хо­рър, дра­ма (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Пол Мак­гуи­гън, в ро­ли­те Да­ниел Рад­клиф, Джеймс Ма­ка­вой, Дже­си­ка Фин­дли, Ан­дрю Скот, Луиз Бриъ­ли, Марк Гей­тис, Фре­ди Фокс, Да­ниел Мейз и др. 00:00 “Нар­кос” – се­риал, с. 3, еп. 9 01:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с. 2, еп. 8 02:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 16 03:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 18 04:00 “Монк” – се­риал, с. 2, еп. 1

bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с. 9, еп. 5, 6 07:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал 08:00 “Прия­те­ли”
/п/ – се­риал 09:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 10:00 “Неж­на по­ли­ция” – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те Сан­дра Бъ­лок, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Май­къл Мак­до­налд, Де­миан Би­чир, Мар­лон Уе­йънс, Май­къл Ра­па­порт и др. 12:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 13:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп. 22 18:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 7, еп. 4, 5 19:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, еп. 11, с. 2, еп. 1 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 5-7, еп. 39 22:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 10, еп. 9, 10 23:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, еп. 3, 4 00:00 “Неж­на по­ли­ция” /п/ – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2013) 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 03:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 04:00 “Су­пер­мар­кет” /п/ – се­риал    

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Под прик­ри­тие” – се­риен филм, се­зон 2 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 6 00:30 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, се­зон 3 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Брен­тфорд – Куинс Парк Рей­нджърс, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 16:00 Бас­кет­бол: Ени­сей – Же­льо­на гу­ра, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Ло­ко­мо­тив Ку­бан – Ниж­ни Нов­го­род, мач от ВТБ ли­га /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та 

 Kanal 3

 06:00 “Со­циал­на мре­жа”  /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Офа­нзи­ва” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00-07:00 Пов­то­ре­ния   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *