ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 АПРИЛ

БНТ

05:10 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 За­ко­нът на Дойл тв филм /4 се­зон, 9 епи­зод/ (12) 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Бла­гу­ни­те дет­ски тв филм /2 се­зон, 7 епи­зод/ 15:25 Да­вай, Ас­тро­бой! ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 В ка­дър 22:00 Дос­тоев­ски тв филм /3 епи­зод/ (14) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Съ­бо­та ве­чер с БНТ /п/ 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Браз­ди /п/ 04:25 За­ко­нът на Дойл тв филм /4 се­зон, 9 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 05:40 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.16 06:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 13:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 14:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.3 еп.15 16:00 Пре­мие­ра: “Мал­ки убий­ства” – се­риал, еп.65 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.4 еп.8 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Без­ми­лос­тен град” – се­риал, еп.72 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с.7 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.7, еп.3, 4 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.114 02:00 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2 еп.13

bTV Comedy

05:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п/ – се­риал 06:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, с.2 еп.11, 12 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:30 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 10:00 “Прик­лю­че­ния­та на Джу­ди Му­ди” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Джон Шулц, в ро­ли­те: Джор­да­на Бий­ти, Хе­дър Греъм, Па­рис Мос­те­лър, Га­рет Ра­йън, Джа­нет Вар­ни и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 14:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 еп.11, 12 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.10 19:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.8, еп.3 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.7 еп.9 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, еп.9, 10 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4 еп.7, 8 00:00 “Прик­лю­че­ния­та на Джу­ди Му­ди” /п/ – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2011) 02:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

bTV Action

05:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.9 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.2, еп.3 – 6 08:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.9 09:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.9 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.7 11:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.9 12:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5, еп.3 13:00 “Уми­ра­ща свет­ли­на” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Пол Шрей­дър, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Ан­тон Йел­чин, Але­ксан­дер Ка­рим, Ирен Жа­коб, То­ми­ва Едун, Ай­мен Хам­ду­ши и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.10 16:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.10 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.4 18:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.10 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.4 еп.8 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лон­дон­град” – се­риал, еп.25 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:30 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 22:00 Пряко, УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га, 1/4-фи­нал: Ли­вър­пул – Реал Мад­рид 00:00 Сту­дио “Шам­пион­ска ли­га” 00:30 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га, 1/4-фи­нал /за­пис/: Бо­ру­сия Дор­тмунд – Ман­чес­тър Си­ти 02:15 “Лон­дон­град” – се­риал, еп.25 03:15 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.10 04:15 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2 еп.10

Nova TV

05:10 “Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг” – се­риал /п/ 06:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ме­рием” (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 “Не ме ос­тавяй” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Фи­на­лът” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 11 21:00 “Един за друг” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 2 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг” (пре­мие­ра) – се­риал 00:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риал, се­зон 2 01:30 “Про­по­вед­ни­кът” – се­риал, се­зон 2 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риал 03:30 “Из­пи­та­ния­та на жи­во­та” – се­риал /п/ 04:30 “Ме­рием” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ава­нгар­д – Ак Барс Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал на Из­точ­на кон­фе­рен­ция, мач №6 – /п/ 12:00 Бас­кет­бол: ЦСКА Мос­ква – Ас­та­на ВТБ ли­га – /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Пар­ма – Ниж­ни Нов­го­род ВТБ ли­га – /п/ 16:00 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 17:00 “Пе­та чет­върт” об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) 17:30 Бас­кет­бол: Пар­ма – Зе­нит ВТБ ли­га – ди­рек­тно 19:30 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – СКА Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, фи­нал на За­пад­на кон­фе­рен­ция, мач №7 – ди­рек­тно 21:55 Но­ви­ни 22:00 “Пе­та чет­върт” об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2020-21) – /п/ 22:30 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – ди­рек­тно 00:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла” пре­да­ва­не на WWE (2021) 01:15 Бас­кет­бол: Пар­ма – Зе­нит ВТБ ли­га – /п/ 03:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:15 Биз­не­сът /п/ 05:25 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 06:00 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:30 Ус­ко­ре­ние /п/ 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:15 Ни­чия земя /п/ 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Биз­не­сът 11:30 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­не­нов -из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Денят на жи­во /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ев­ро­макс 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Шоу­биз­нес 15:30 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:15 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:30 Па­та­рин­ски LIVE 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Денят на жи­во 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Биз­не­сът 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Денят на жи­во /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:30 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­не­нов /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:30 Денят на жи­во /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:25 Со­циал­на мре­жа /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *