ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 ДЕКЕМВРИ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Вас­ко да Га­ма от се­ло Руп­ча – 6-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1986 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ди­ми­тър Пет­ров, в ро­ли­те Иван Лас­кин, Илия Лин­гур­ски, Геор­ги Мар­ков, Ире­на Мин­ко­ва, Геор­ги Геор­гиев-Гец, Ма­рия Ка­вар­джи­ко­ва и др. 07:30 Па­ти­лан­ско царс­тво – тв филм 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра – до­ку­мен­та­лен филм 11:30 Ту­ри­зъм.бг 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Връч­ва­не на наг­ра­ди­те “Сгра­да на го­ди­на­та 2019” 16:30 Плов­див – Ев­ро­пей­ска сто­ли­ца на кул­ту­ра­та 2019 – до­ку­мен­та­лен филм 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 Ум­но се­ло Ка­ме­но­де­ле­цът: Иван Ру­сев 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Как­во ще се слу­чи 2 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 21:00 “Нощ­та на ско­ко­ве­те” – фи­на­лен кръг от све­тов­ния шам­пио­нат по фрий­стайл мо­ток­рос – пряко пре­да­ва­не от “Аре­на Ар­меец”, Со­фия 22:30 По све­та и у нас 22:45 Сту­дио “Х”: Чен­ге­та 2 – тв филм /3 епи­зод/ (14) 23:40 Ток­си­ни – иг­ра­лен филм /САЩ, 2015 г./, ре­жи­сьор Джей­сън Ду­дек, в ро­ли­те Тей­лър Хен­дли, Да­ни Глоу­вър, Ви­ни Джоунс, Мар­го Хар­шман, Бе­вър­ли Ми­чъл и др. (12) 01:10 Тай­ни­те на вой­на­та – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /6 епи­зод/ /п/ 02:05 Ве­ли­кият Гет­сби иг­ра­лен филм /п/ 03:50 Дой­че Ве­ле: Шифт 04:05 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, ани­ма­ция, еп.15, 16 07:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп.21, 22 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев 13:00 “Зав­ръ­ща­не в бъ­де­ще­то” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1985), ре­жи­сьор Ро­бърт Зе­ме­кис, в ро­ли­те: Май­къл Джей Фокс, Крис­то­фър Лойд, Лиа Том­псън, Крис­пин Гла­вър, Кей­си Се­маш­ко, Би­ли Зейн и др. 15:30 “The Voice” – му­зи­кал­но шоу, меж­ду­на­род­ни из­да­ния /най-доб­ро­то/ 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5, фи­нал 23:00 “Мръс­ни ду­ми” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джей­сън Бей­тман, в ро­ли­те: Джей­сън Бей­тман, Ро­хан Чанд, Кат­рин Хаан, Пат­ри­ша Бел­чър, Али­сън Джа­ни, Бет Грант, Фи­лип Бей­кър Хол, Бен Фал­кон и др. 01:00 “Син­ята без­дна” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, хо­рър (САЩ, Мек­си­ко, 1999), ре­жи­сьор Ре­ни Хар­лин, в ро­ли­те То­мас Джейн, Саф­рон Бъ­роуз, Са­мюъл Джак­сън, Джак­лин Мак­кен­зи, Май­къл Ра­па­порт, Сте­лан Скар­сгард и др. [16+] 03:00 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 03:30 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.6, еп.12 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.4 еп.9 – 12 08:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.2 – 4 11:00 “Нощ­ни ястре­би” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1981), ре­жи­сьор Брус Мал­мът, в ро­ли­те Сил­вес­тър Ста­лоун, Рут­гер Хауер, Би­ли Дий Уилямс, Лин­дзи Уаг­нър, Пър­сис Кам­ба­та, Най­джъл Дей­вън­порт и др. 13:00 “Так­си 5” – ек­шън, ко­ме­дия (Фран­ция, 2018), ре­жи­сьор Франк Гас­там­бид, в ро­ли­те Сал­ва­то­ре Ес­по­зи­то, Франк Гас­там­бид, Саб­ри­на Уа­за­ни, Бер­нар Фар­си, Ма­лик Бан­та­ла, Гре­го­ри Фро­ман­тен и др. 15:00 “Сър­це­то на дра­ко­на” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Роб Коен, в ро­ли­те Де­нис Куейд, Шон Ко­нъ­ри, Ди­на Ма­йер, Дей­вид Тю­лис, Пит По­съл­туейт, Джей­сън Ай­зъкс и др. 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.37 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за до­маш­ния май­стор, еп.2 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.4 еп.13 18:45 “Топ гън” – ек­шън (САЩ, 1986), ре­жи­сьор То­ни Скот, в ро­ли­те Том Круз, Вал Кил­мър, Тим Ро­бинс, Ке­ли Мак­ги­лис, Мег Ра­йън, Том Ске­рит и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Фан­тас­тич­на­та чет­вор­ка” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джош Транк, в ро­ли­те Майлс Те­лър, Кейт Ма­ра, Май­къл Джор­дан, То­би Ке­бъл, Джей­ми Бел, Тим Блейк Нел­сън, Дан Кас­те­ла­не­та и др. 00:00 “Чис­тка­та 3” – фен­тъ­зи, хо­рър, пси­хот­ри­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джеймс Де­Мо­на­ко, в ро­ли­те Франк Гри­ло, Ели­за­бет Ми­чъл, Май­къл­ти Уиля­мсън, Джоу­зеф Джу­лиън Со­риа, Ед­уин Ходж, Итън Фи­липс и др. [16+] 02:15 “Монк” – се­риал, с.8, еп.2, 3 04:15 “Хит­мен: Агент 47” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2015), ре­жи­сьор Але­ксан­дер Бах, в ро­ли­те Ру­пърт Френд, Хан­на Уеър, За­ка­ри Куин­то, Ки­рън Хайндс, То­мас Креч­ман и др. [14+]

bTV Comedy

05:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” /п/ – се­риал 06:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал, с.3, еп.7, 8 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.11, еп.5, 6 08:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал 10:00 “Шрек 2” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьо­ри Ке­ли Ас­бъ­ри, Ан­дрю Адъ­мсън и Кон­рад Вър­нън 12:00 “Ла­пич­ки” – фен­тъ­зи, се­меен, прик­лю­чен­ски (Ав­стра­лия, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1997), ре­жи­сьор Карл Зуи­ки, в ро­ли­те: Би­ли Ко­нъ­ли (глас), Ней­тън Ка­ва­ле­ри, Еми­ли Фран­соа, Хийт Ле­джър и др. 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал, еп.5, 6 15:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Ела, из­пей!” – ани­ма­ция, му­зи­ка­лен, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Гарт Дже­нингс 22:30 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал, еп.5, 6 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал 01:30 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 02:30 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” /п./ – се­риал 03:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 04:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Па­дин­гтън 2” – с уч. на Хю Грант, Брен­дън Глий­сън, Са­ли Хо­кинс и др. 14:50 “Виж кой го­во­ри се­га” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Кър­сти Али, Дей­вид Га­ла­хър, Оли­мпия Ду­ка­кис, Джордж Се­гал и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 Национална лотария 20:00 “Меж­дуз­вез­дни вой­ни: Пос­лед­ни­те дже­даи” (пре­мие­ра) – с уч. на Марк Ха­мил, Ке­ри Фи­шър, Адам Драй­вър, Дей­зи Рид­ли, Джон Бо­йе­га, Ос­кар Ай­зък, Лу­пи­та Нион­го и др. 23:10 “Ав­то­мо­бил 19” – с уч. на Пол Уо­кър, Най­ма Мак­лийн, Лей­ла Хай­да­риан и др. 01:00 “Неб­рас­ка” – с уч. на Брус Дърн, Уил Фор­те и др. 04:30 “Виж кой го­во­ри се­га” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Кър­сти Али, Дей­вид Га­ла­хър, Оли­мпия Ду­ка­кис, Джордж Се­гал и др. /п/

Nova Sport

09:30 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Хъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 11:30 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 12:00 Фут­бол: Бе­рое – Цар­ско се­ло, мач от efbet Ли­га, ди­рек­тно 13:55 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 14:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 12-и епи­зод /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 2-ри епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 21:30 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 23:15 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 23:30 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 50-и епи­зод 00:30 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 02:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Топ Шоп 11:00 “Ре­зул­та­тът” 11:30 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ре­зул­та­тът” 13:45 Топ Шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 22:30 “Хо­ли­вуд” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *