ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 14 МАЙ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Биз­нес.БГ /п/ 13:00 Сле­ди­те ос­та­ват /п/ 13:30 Сре­щи на пър­вия ред: д-р Со­тир Ива­нов с про­ро­чи­ца­та Ван­га до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 17:30 Джинс /п/ 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:15 Още от деня 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Дет­ски пе­се­нен кон­курс “Ев­ро­ви­зия 2015” 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Ми­лиар­ди 2 тв филм (14) 00:35 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:35 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:35 Пи­тай БНТ /п/ 03:45 Дой­че ве­ле: Шифт /п/ 04:00 Ми­лиар­ди 2 тв филм /п/ (14)

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.26 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.1 14:50 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.10 еп.7, 8 16:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.24 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2 еп.47 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.85 21:00 “Бри­га­да Нов дом” /п/ – со­циа­лен проект 22:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, еп.5, 6 00:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9 еп.8 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.115

 bTV Action

05:15 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3 еп.7 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.21 – 24 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.10 09:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.4 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.13 11:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.7 12:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.9 13:00 Пре­мие­ра: “Не се омъ­жвай” – три­лър (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Бен Ма­йер­сън, в ро­ли­те: Са­ра Линд, Кри­шел Стаус, Роб Де­рин­джър, Ул­фганг Бо­ди­сън и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12 еп.11 16:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.5 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.10 18:00 “Монк” – се­риал, с.7 еп.8 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.14 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.11 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Тел – кра­де­цът” – кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Джей Ем Ар Лу­на, в ро­ли­те: Май­ло Вен­ти­миля, Кей­ти Сак­хоф, Джей­сън Лий, Ро­бърт Пат­рик, Алън Ту­дик, Фей­зон Лав и др. 00:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4 еп.11 01:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3 еп.8 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.14 03:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.3 еп.10 04:00 “Сто­те” – се­риал, с.4 еп.5

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.3 еп.4, 5 07:00 “Тя е ба­ща ти” /п./ – се­риал 08:30 “Мла­дият Шел­дън” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Пре­лъс­ти и от­мъс­ти” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ита­лия, 2016), ре­жи­сьор Вин­чен­цо Са­ле­ме, в ро­ли­те: До­ме­ни­ко Ар­иа, Се­ре­на Ау­тие­ри, Кар­ло Бу­чи­ро­со, Пао­ло Ка­лаб­ре­зи, Чи­ро Ка­па­но и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Мла­дият Шел­дън” /п./ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п./ – се­риал 15:30 “Тя е ба­ща ти” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, 4 с. еп.5, 6 19:00 “Тя е ба­ща ти” – се­риал, еп.4 20:30 “Ало, ало” – се­риал, с.6 еп.4, 5 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, еп.1, 2 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6 еп.8, 9 00:00 “Пре­лъс­ти и от­мъс­ти” /п./ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ита­лия, 2016) 02:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Сис­те­ма­та” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” – риа­ли­ти,нов се­зон 22:00 “Съд­би на кръс­то­път”- пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 3 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм,се­зон 11 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

 Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Спар­так – СКА, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Блек­бърн Роу­върс, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ва­лен­сия, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ени­сей, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Саутх­ямптън – Хъ­дър­сфилд Таун, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уот­форд – Порт­смут (2006-07) /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Еве­ртън – Сън­дър­ланд (2005-06) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 29-и епи­зод /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 20-и епи­зод 23:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бил­бао, чет­вър­тфи­на­лен мач за Ку­па­та на краля /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Денят на жи­во” -/п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:25 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 2 част – док,филм на КА­НАЛ 3 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Дру­го­то ли­це” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 13:00 НО­ВИ­НИ 13:25 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:45 Топ Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *